(11.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Doufám, že se poslanci opět dostaví. Aspoň ti, kteří mají zájem hlasovat. Někteří to nepotřebují.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Filipa na zamítnutí návrhu zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 168 poslanců 27 hlasovalo pro zamítnutí, 123 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Vy jste ještě chtěl alternativně hlasovat o vrácení výborům k novému projednání.

Znovu zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani tento návrh nebyl schválen, získal o 2 hlasy víc. Z přítomných 171 poslanců bylo

 29 pro, 128 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přecházíme k bodu

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr zdravotnictví Ivan David. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl předkládaný vládní návrh, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Důvodem pro předložení předmětného návrhu zákona je povinnost České republiky jako signatáře jednotné úmluvy o omamných látkách a úmluvy o psychotropních látkách promítnout do českého právního řádu změny obsažené v rozhodnutí komise OSN pro omamné látky. Na zasedání této komise konané ve dnech 16. až 25. března 1999 byly dne 16. 3. 1999 nově zařazeny látky dehydroertorfin a remifentanel jako omamné látky v seznamu číslo 1 a doplněny údaje obsažené ve zvláštní části, týkající se seznamu psychotropních látek. Z důvodu nutnosti zapracování těchto změn, jak už jsem výše uvedl, do českého právního řádu do 180 dnů ode dne rozhodnutí komise zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví urychleně předkládanou novelizaci příloh výše uvedeného zákona a po jejím projednání ve vládě byl návrh zákona zaslán v první polovině června k dalšímu legislativnímu procesu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Vzhledem ke krátkosti lhůty dané pro realizaci právní úpravy bylo nutno zkrátit veškeré lhůty v celém legislativním procesu. V tomto smyslu požádal i předseda vlády předsedu Poslanecké sněmovny o zkrácení lhůty dané pro projednávání vládního návrhu zákona a ve výborech Poslanecké sněmovny. Pro vaši informaci uvádím, že předkládaný vládní návrh zákona byl již projednán dne 22. září 1999 ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a nebyly k němu uplatněny žádné připomínky.

S ohledem na stanovenou lhůtu pro nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona se na vás obracím, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, se žádostí o podporu předkládaného návrhu zákona při jeho dalším projednávání a o podporu zkrácení lhůt stanovených jednacím řádem pro projednávání právních předpisů Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jeho usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 258/1. Prosím Lucii Talmanovou, zpravodajku výboru, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, tisk 258, na své schůzi dne 22. září t. r.

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto návrhem zákona vyslovila souhlas a dále aby k tomuto zákona přijala jedinou změnu, a to v datu nabytí účinnosti zákona. Navržená změna je uvedena v usnesení výboru, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 258/1. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nepřihlásil nikdo. Pak ji tedy okamžitě končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, kterou též končím, protože nepadl žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí. Rozumím tomu tak, že návrh na účinnost atd. dále platí, že bereme za východisko už návrh výboru. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji všem zúčastněným.

Postupujeme dále. Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je bod č. 39 schváleného programu. Doufám, že jste si všimli, že body 37 a 38 jsou až po projednání státního rozpočtu možné diskutovat. Proto se dostáváme k bodu

 

39.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - druhé čtení

 

Obracím se na představitele vlády, aby mi sdělili, kde je pan místopředseda Pavel Mertlík, který se má ujmout slova a jako tradičně zde není. A netradičně pan místopředseda vlády přišel. Pane místopředsedo, už jsem oznámil váš příchod, prosím, ujměte se slova. Prosím vládu, aby sledovala průběh jednání Poslanecké sněmovny, aby zde byli všichni v dostatečném předstihu.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Děkuji a velice se omlouvám, pane předsedo. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dámy a pánové, dne 8. července 1999 byl předložen k projednání v prvém čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Šlo o sněmovní tisk 266.

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny byl vládní návrh novely přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Protože tento vládní návrh zákona byl podrobně zdůvodněn v rámci úvodního slova pro prvé čtení, myslím, že je zbytečné opakovat, jaký je smysl novely tohoto zákona. Spíš bych, když dovolíte, předběžně reagoval na usnesení rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor během měsíce září vládní návrh nejen projednal, ale vyslovil s ním i souhlas s tím, že doporučil přijetí určitých změn. Navrhované úpravy jsou převážně formulační nebo upřesňující povahy, zkvalitňují předlohu, a považuji je proto za akceptovatelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP