(11.40 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Předem říkám, že s nimi s dále uvedenou výjimkou souhlasím. Jde o změny, které pravděpodobně přečte ještě někdo z poslanců znovu.

Chtěl bych se zastavit u návrhu změn, které jsou uvedeny jako bod č. 9 v usnesení rozpočtového výboru a týkají se rovněž příloh č. 1, 2 a 3 vládního návrhu zákona. Smyslem tohoto návrhu je, aby nebyl zrušen Finanční úřad v Pečkách, Finační úřad v Chodově, Finanční úřad v Manětíně a Finanční úřad v Boru. Po projednání v rozpočtovém výboru tento názor respektuji s tím, že optimalizace sítě finančních úřadů bude zvážena v rámci příprav nového zákona o úřadech daňové správy, který by podle plánu legislativních prací vlády měl nabýt účinnosti v roce 2002.

S čím však zásadně nemohu souhlasit, je návrh úpravy přílohy č. 1, pokud jde o územní působnost vyjádřenou výčtem obcí Finančního úřadu v Pečkách, Finančního úřadu v Chodově, Finančního úřadu v Manětíně a Finančního úřadu v Boru.

Na jednání rozpočtového výboru návrh na úpravu přílohy č. 1 zástupcům Ministerstva financí předložen nebyl. Znění příslušné části přílohy č. 1 schválené usnesením rozpočtového výboru v některých případech nerespektuje stávající územní působnost těchto finančních úřadů. Co je však zvláště nepřijatelné, je vymezení územní působnosti Finančního úřadu v Pečkách, které je v návrhu rozpočtového výboru navrženo tak, že přijetím a schválením tohoto návrhu by jako jediný v České republice vykonával tento finanční úřad působnost pro obce, které se nacházejí na území dvou okresů. Pokud je Ministerstvu financí známo, nebyl ještě v žádném případě parlamentem narušen okresní princip při vymezení působnosti správních úřadů, které vykonávají celoplošnou působnost na území České republiky. Ministerstvu financí není znám žádný důvod, proč by měl být tento princip narušen při vymezení územní působnosti Finančního úřadu v Pečkách. Naopak narušení tohoto tzv. okresního principu přináší výkonu daňové správy komplikace, které vznikly změnou hranic okresu na základě nařízení vlády č. 226 z roku 1995 Sb.

Jedním z cílů sledovaných vládním návrhem zákona je právě tento okresní princip důsledně obnovit, a to zejména z následujících tří důvodů:

1. Všechny správní úřady a soudy mají územní působnost vymezenou pro příslušné okresy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, nezlobte se, prosím o elementární deklamaci. O elementární styl projevu, který někdo sleduje. Kontroluji si to nejen těmi, kdo sedí za vámi, ale především těmi, kdo sedí před vámi. Není téměř možné rozlišit hlásky, které vyslovujete. Prosím o elementární projev.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Dobře. Pokusím se poprat s akustikou tohoto sálu.

Všechny správní úřady i soudy apod. mají územní působnost vymezenou pro příslušné okresy. V rámci tohoto principu se také uskutečňuje jejich vzájemná součinnost mj. i při využívání jejich databází. Například využívání evidence obyvatelstva a katastrů nemovitostí. Narušení okresního principu ztěžuje komunikaci finančních úřadů s ostatními úřady a orgány.

2. Finanční úřad má pro každou daň vždy jen jeden účet. Tím, že jeden finanční úřad spravuje daň pocházející z území dvou okresů na jednom účtu, dochází ke komplikacím při převodu výnosů daní oprávněným příjemcům, a tedy i obcím.

3. Opuštění okresního principu při stanovení územní působnosti Finančního úřadu v Pečkách by bylo narušením principu územního uspořádání správních úřadů v našem státě.

V projednávaném parlamentním návrhu koncepce reformy veřejné správy se počítá s tím, že finanční územní orgány zůstanou zachovány jako striktně nezávislé orgány. Vyplývá to z povahy jejich působnosti. Proto nelze bezprostředně spojovat záměr vytváření mikroregionálních center s rozmístěním správních úřadů. Vznik mikroregionů nemá podle názoru Ministerstva financí žádnou souvislost s tím, zda na území mikroregionů bude, či nebude existovat finanční úřad.

Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás, abyste předložený návrh zákona schválili s úpravami navrženými rozpočtovým výborem. Pokud jde o přílohu č. 1, abyste uznali opodstatněnost mého stanoviska k otázce stanovení územní působnosti Finančního úřadu v Pečkách.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi. Přikázali jsme návrh k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 266/1. Prosím pana poslance Chytku, aby se ujal jako zpravodaj výboru slova.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tento vládní návrh zákona o finančních orgánech dne 29. září a usnesení vám bylo rozdáno pod sněmovním tiskem 266/1. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto vládním návrhem zákona s tím, že připojuje celkem 10 připomínek. Tyto připomínky z drtivé většiny se dají chápat jako připomínky legislativně technické. Zvýšenou pozornost snad zaslouží tři.

První pozměňovací návrh, který se zabývá § 1 odst. 1 písm. a), jde o správu daní.

Vážené dámy a pánové, jistě víte, že už na tuto schůzi jsme si odsouhlasili a budeme se zabývat v prvém čtení zákonem o obecních daních. V tomto pozměňovacím návrhu jde o to, aby správcem např. těchto obecních daní byly obce. Osobně se domnívám, že toto ustanovení je nedostačující a že v podrobné rozpravě se budeme muset tímto odstavcem 1 znovu zabývat a rozšířit toto zmocnění pro všechna písmena a) až i).

Druhý pozměňovací návrh se zabývá správou dotace. Rozpočtový výbor se nedomnívá, že by bylo správné, aby ten, kdo kontroluje poskytování dotací, zároveň tyto dotace poskytoval. Jde tedy o rozdělení mezi poskytováním dotací a kontrolních funkcí. Přičemž jsme ale přihlédli k tomu, že ve zvláštních případech, povodeň atd., je možné zvláštním předpisem zmocnit finanční orgán, aby tyto dotace poskytoval.

Zároveň je zde pozměňovací návrh č. 9, to je onen šlágr tohoto zákona, rušení či nerušení Finančních úřadů v Pečkách, v Chodově, v Manětíně a v Boru. Rozpočtový výbor po dlouhé debatě doporučil Poslanecké sněmovně, aby tyto finanční úřady rušeny nebyly. Pro úplnost dodávám, protože jde o normu legislativně technicky velice náročnou, že v usnesení rozpočtového výboru pod II je doporučení Poslanecké sněmovně, aby zmocnila zpravodaje a legislativní odbor k provedení potřebných legislativně technických úprav.

Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři písemné přihlášky. První pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil následující návrh dle § 63 bodu 1 odst. A) zákona o jednacím řádu sněmovny č. 90 z roku 1995 Sb., a to tento:

Navrhuji odročení projednávání tohoto bodu do doby předložení zákonů týkajících se reformy veřejné správy. Co mě k tomuto návrhu vede. Po pečlivém prostudování usnesení rozpočtového výboru a po projednání, které jsem absolvoval, v podstatě ze zákona dle mého názoru vypadly hlavní body, které k předložení tohoto zákona vedly. Proto si myslím, že k tomuto zákonu by bylo rozumné se vrátit až v rámci projednávání reformy veřejné správy. Hlasování o tomto mém návrhu navrhuji po ukončení obecné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pane poslanče, zkoumal jsem právě, jestli si přejete hned o tom hlasovat, nebo po ukončení obecné rozpravy. Děkuji.

Jako druhý se přihlásil pan poslanec Tomíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP