(11.50 hodin)

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem se původně ve svém příspěvku v obecné rozpravě chtěl zabývat vztahem k reformě veřejné správy, nicméně po prostudování materiálu, který byl produktem jednání v rozpočtovém výboru, si myslím, že určité věci tam bylo učiněno zadost, čili nebudu v této fázi navrhovat žádné úpravy, protože si myslím, že to, že bylo vynecháno rušení finančních úřadů, je počinem kladným.

Za druhé se ale domnívám, že každý zákon, který schvalujeme, má mít určitou filozofii, která sleduje hlavní cíl zákonodárce, a formuluje ji slovně v paragrafech, které by měly být co nejpregnantnější a pokud možno bez jakéhokoliv jiného výkladu. Pokud v § 13 zákonodárce sleduje, aby byl vyřešen střet zájmů, to znamená, že vyjmenovává funkce, které není možné vykonávat v rámci finančních orgánů, nedomnívám se, že tam jsou vyjmenovány všechny profese, které by to neměly dělat. Domnívám se, že jednou z profesí, která tam není a měla by tam být, je profese advokáta. Někdy se stává, že zaměstnanec finančního úřadu vystupuje jako konzultant daňových subjektů, hlavně při soudních řízeních s finančními orgány. Nemám nic proti tomu, aby advokáti dělali daňové poradenství, ale zdá se mi divné, kdyby to vykonával zaměstnanec finančního úřadu.

Dostal jsem i námitku, že to je řešeno v zákoně o advokacii. Je to možné a s výkladem toho paragrafu jsem se seznámil. Domnívám se, že v každém případě zde můžeme uplatnit zásadu "nadbytečnost neškodí". Přesnější návrh přednesu v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Slovo má pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já - ač nerad - musím nesouhlasit s názorem Ministerstva financí, které předložil pan ministr, a to v tom, že rozporoval působnost obcí k příslušným finančním úřadům v Pečkách, případně dalších. Rozpočtový výbor se touto otázkou zabýval velmi podrobně a přijal pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, kde působnost obcí, které k těmto finančním úřadům náleží, vycházela i z argumentace vytváření samosprávných mikroregionů. V případě, že by nebyl akceptován tento návrh rozpočtového výboru, velmi zásadním způsobem rozhodujeme - a v podstatě znemožňujeme - tyto dobrovolné samosprávné regiony vytvořit.

Proto jsem přesvědčen, že návrh rozpočtového výboru a vymezení působnosti jednotlivých finačních úřadů je návrhem vyváženým, a velmi prosím, aby tento návrh, který byl podrobně v rozpočtovém výboru debatován, získal ve sněmovně podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Slovo má pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych se rád v obecné rozpravě k tomuto návrhu vyjádřil pouze k té části, která se týká navrhovaného rušení finančních úřadů, protože se domnívám, že ostatní věci jsou spíše technického rázu a asi má smysl o nich diskutovat pouze v rámci podrobnější debaty.

Nicméně otázka uspořádání finančních orgánů je otázkou vážnou z hlediska fungování daňové správy a státní správy celkově a musím říci, že návrh, jaký podala vláda a Ministerstvo financí, skutečně poměrně dobře charakterizuje jejich celkovou činnost, to je neochota udělat skutečně nějaké hluboké změny a pro trochu čisté svědomí, že se alespoň něco děje, navrhnout nějakou v zásadě marginální změnu.

Je to asi dva roky, kdy na Ministerstvu financí byla připravována hlubší změna v systému finančních územních orgánů. Bylo tehdy navrhováno ke zrušení asi 30 těchto úřadů a byla celková diskuse o důvodech pro a proti. Důvody proti rušení jsou samozřejmě zjevné, je to snaha přiblížit činnost úřadů občanům, nicméně důvodů pro rušení je podle mého názoru daleko více. Stát by se měl spíše snažit občany-podnikatele co nejméně nutit na úřady chodit. Tím pádem by padl důvod, aby byly úřady typu finančních co nejblíže. Především malé úřady znamenají velmi malou možnost specializace a vzájemné zastupitelnosti v rámci úřadů a samozřejmě do jisté míry znamenají také riziko určitého klientismu, protože v malém prostoru se všichni znají a možnost nezávislé kontroly je tím pádem mírně ohrožena.

Domnívám se, že to, co by se mělo stát, je skutečně přestavba, hluboká reorganizace systému rozmístění těchto orgánů. Návrhy, které tady padly zejména ze strany pana poslance Doležala, aby to bylo propojeno s celkovou změnou ve VÚSC, jsou rozumné, nicméně bychom neměli oddalovat některé věci čekáním na to, až se vláda vzedme k celkovému návrhu, např. změny systému VÚSC, protože by pak změny mohly být odloženy na velmi dlouho.

Z toho důvodu podávám návrh doprovodného usnesení. Nevím, jestli zpravodaj bude chtít, aby byl návrh potom znovu předložen v podrobné rozpravě. Pokud by stačilo, aby zazněl tady, tak to každopádně činím. Návrh by zněl:

Poslanecká sněmovna PSP vyzývá vládu, aby předložila návrh celkové zásadní reformy systému územních finančních orgánů do konce tohoto roku.

Pro pana ministra poznamenávám, že tím samozřejmě nemyslím nějakou koncepci, ale návrh zákona, který by rozšířil okruh úřadů, které by měly být zrušeny, a naopak definoval okruh úřadů, které by měly zůstat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pane poslanče Pilipe, rozumím tomu tak, že toto hlasování by mohlo proběhnout po ukončení třetího čtení tohoto návrhu zákona?

 

Poslanec Ivan Pilip: Po ukončení celkové rozpravy tohoto druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako doprovodné usnesení sněmovny?

 

Poslanec Ivan Pilip: Pro mne to není zásadní otázka. Podstatné je, aby to bylo schváleno. Třetí čtení bude už v době, kdy termín bude pak velmi ohrožen. Dával bych přednost tomu, kdyby to bylo přijato dnes, protože by se tím vládě už dával nějak termínovaný úkol. Pokud to budeme dělat při třetím čtení, tak vláda namítne, že konec roku je blízko atd. Nevylučuje-li to jednací řád, dal bych přednost tomu, aby to bylo po druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP