(12.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já bych vás poprosil, abyste využil toho, že ukončím tuto rozpravu a za chvíli zahájíme podrobnou. Zkuste si to teď vyjasnit a můžete to zopakovat v podrobné rozpravě.

Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím si, že je to teď těžko realizovatelné, neboť jednací řád má speciální úpravu postupu při projednávání zákonů a ve druhém čtení jasně hovoří, o čem může být hlasováno či nemůže být hlasováno, takže berme to jako návrh, o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení. Jestli tam je nějaký termín, tak bych doporučoval ho modifikovat s vědomím termínu, kdy bude probíhat třetí čtení.

Ještě mi tady kolega Gross dává pro stenozáznam, aby bylo jasné, znění § 95 odst. 3 zákona o jednacím řádu.

"Na závěr třetího čtení sněmovna hlasuje o pozměňovacích, případně jiných návrzích k návrhu zákona, poté se sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas." Podstatné je "případně jiných návrzích k návrhu zákona".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Pilip ještě jednou.

 

Poslanec Ivan Pilip: Já, pane předsedo, kolegyně a kolegové, samozřejmě nechci, aby se tu rozvinula nějaká procedurální diskuse. Čili pokud tady zní tento návrh, já bych prosil pana ministra financí, aby můj návrh usnesení bral jako apel s tím, že ho předložím ve třetím čtení k hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji za pružnou reakci.

Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Ne-li, pak obecnou rozpravu končím a dám hlasovat o návrhu pana poslance Doležala na odročení tohoto bodu.

Ještě se hlásí, omlouvám se, že jsem nepožádal pana místopředsedu vlády o vystoupení, nicméně, pane místopředsedo, chcete mluvit tam z místa?

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: (Hovoří od stolku zpravodajů.) Chci se pouze krátce vyjádřit…

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je, pane místopředsedo, velmi netradiční. Prosím vás, abyste přišel k řečništi, abyste respektoval standardní metody jednání Poslanecké sněmovny. Není možné takto ostentativně je nerespektovat.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Děkuji za poučení, pane předsedo. K návrhu pana poslance Doležala na odročení…

 

Předseda PSP Václav Klaus: My vám opět nerozumíme. Opakuji vám, že vám nerozumíme, prostě neslyšíme.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Děkuji za upozornění, pane předsedo. Možná by bylo rozumné, abyste také pány kolegy v sále poprosil, aby ztlumili výkon svých hlasivek. Bylo by rozumět lépe.

Nicméně dovoluji si vyjádřit pouze své stanovisko k návrhu na odročení projednávání tohoto zákona. Důvod, který byl uveden, souvislost s reformou veřejné správy, není oprávněný. Územní finanční orgány jsou součástí státní správy a nepočítá se s tím, že by došlo k nějaké změně jejich pozice v rámci koncepce veřejné správy. Není zde souvislost, a proto doporučuji hlasovat proti tomuto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Chce se ještě vyjádřit zpravodaj? Ano.

 

Poslanec Radim Chytka: Já návrh na odročení doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Já na žádost některých z vás vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Zahájím hlasování o návrhu pana poslance Doležala na odročení tohoto jednání. Prosím pana poslance - odročení do kdy?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Do předložení zákonů o reformě veřejné správy do sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli je to přesně kvantitativně určená chvíle, ale lze to takto definovat. Dobře. Do předložení zákonů o reformě veřejné správy do sněmovny.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh na odročení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 165 pro hlasovalo 72, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Dostáváme se v tuto chvíli k podrobné rozpravě, do které se jako první přihlásil poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedo, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si podat možná trošičku troufalý pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, a to na zrušení Finančního úřadu ve Vejprtech.

Pro jednání jednotlivých klubů o mém pozměňovacím návrhu jsem předal některým členům rozpočtového výboru za každou politickou stranu velice podrobný materiál, který hodnotí současnou situaci a navrhuje řešení daňové správy v případě zrušení statutu finančního úřadu ve Vejprtech.

Můj pozměňovací návrh zní:

V bodě č. 9 usnesení rozpočtového výboru č. 148 doplnit:

V čl. 2 bod 1 se doplňují slova "s výjimkou Finančního úřadu ve Vejprtech", slova "odst. 2 a 3 se zrušují" a nahrazují se textem: Odst. 2 zní: "Finanční úřad ve Vejprtech se zrušuje".

Odst. 3 zní: "Řízení zahájená Finančním úřadem ve Vejprtech dokončí Finanční úřad v Kadani."

V příloze č. 1 vypustit text: "Finanční úřad ve Vejprtech vykonává působnost pro obce Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná, Měděnec, Vejprty, Výsluní" a text "Finanční úřad v Kadani vykonává působnost pro obce Domašín, Chlbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Libětice, Mašťov, Okounov, Pernštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Veliká Ves, Vilémov" nahradit textem "Finanční úřad v Kadani vykonává působnost pro obce Domašín, Chlbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Libětice, Loučná, Mašťov, Měděnec, Okounov, Pernštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov, Výsluní".

V příloze č. 2 v odst. V Finančního ředitelství v Ústí nad Labem nahradit text "3. Finanční úřad v Chomutově v obvodech územní působnosti Finančních úřadů v Chomutově, Kadani a ve Vejprtech" textem "3. Finanční úřad v Chomutově v obvodech územní působnosti Finančních úřadů v Chomutově a v Kadani".

V příloze č. 4 v odst. 5 Finanční ředitelství v Ústí nad Labem vypustit text "ve Vejprtech".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Druhým písemně přihlášeným do podrobné rozpravy je kolega Tomíček, připraví se kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak již jsem avizoval v obecné rozpravě, chci zpřesnit svůj návrh, který se týká § 13, kde navrhuji ve druhé větě doplnit za slovo "auditory" slovo "advokáty" a dále pak pokračovat tak, jak je původní text. Text celý by potom zněl:

"Pracovníci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly při výkonu působnosti těchto orgánů podle § 1 odst. 1 a požívají přitom pravomoci, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro daňové subjekty a příjemce dotací. Zároveň nesmí být auditory, advokáty, revizory účtů, statutárními orgány nebo jejich členy, členy dozorčích nebo správních rad, prokuristy, likvidátory, správci konkursních podstat, vyrovnávacími či zvláštními správci."

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní uděluji slovo panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi, připraví se kolega Miroslav Máče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych měl pouze jeden, a to velmi stručný, pozměňovací návrh k tisku 266, který právě projednáváme ve druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP