(12.10 hodin)

(pokračuje Sobotka)

"i) vykonávají na základě zvláštních právních předpisů 3a), 3b), 3c), 3d), 3e) a 3f) další činnosti, nestanoví-li zvláštní právní předpis, že tuto působnost vykonává jiný orgán."

Pod čarou se doplňuje text "3f) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů".

Tento pozměňující návrh podávám v kontextu s pozměňujícím návrhem, který předložil kolega Urban při včerejším projednávání novely živnostenského zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má Miroslav Máče, připraví se Ivan Pilip.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený předsedající, dámy a pánové, mé připomínky k této novele návrhu jsou následující. Ohledně § 6 předpokládám, že zákon má umožnit, aby správu dotací, pokut a poplatků uložených jinými orgány vykonávaly pouze finanční úřady v sídle okresu. Domnívám se, že pak by stačilo toto znění § 6:

1. Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle § 1 odst. 1 písm. a), d), f) a i).

2. Finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu dále vykonávají působnost podle bodu b) a e).

Podle původně navrhované změny by finanční úřady mimo sídlo okresu nemohly ukládat pokuty blokové ani pokuty dle zákona o účetnictví a vykonávat např. kontroly kolkování cigaret.

K § 13b). Je záslužné, že se možnost náhrady škody u spolupracujících předzvědných osob dostala do návrhu zákona. Pracovníci správy daně však žádnou takovou zvýšenou ochranu nepoužívají. Domnívám se, že by stačilo doplnit § 13b) takto:

Zaměstnanci finančního ředitelství a osobě, která mu pomohla, pomoc, atd. už ve významu původního znění.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ivan Pilip. (Není přítomen.)

Kolega Pilip se velmi snažil, aby měl možnost vystoupit v podrobné rozpravě. Není zde, jeho přihláška tedy propadá. Hlásí se pan kolega Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem již avizoval ve svém úvodním slovu, podávám tento pozměňující návrh k návrhu rozpočtového výboru, týkající se článku jedna bodu jedna. Navrhuji v § 1 odst. 1 písm. i) původní text nahradit textem tohoto znění:

"i) vykonávají na základě zvláštních předpisů - indexy nahoře - 3a), 3b), 3d) a 3e) další činnosti."

A závěr tohoto odstavce jedna doplnit o text tohoto znění:

"Působnosti uvedené pod písmeny a) až i) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li jiný právní předpis jinak."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kolega Pilip (přichází) - teď už se musíte, pane kolego, přihlásit přímo, nikoliv písemně. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, omlouvám se, že jsem - ač stoje na chodbě - přehlédl na obrazovce pořadí.

Předkládám návrh doprovodného usnesení k hlasování ve třetím čtení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby předložila návrh celkové a zásadní reformy systému finančních územních orgánů do konce tohoto roku."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, rád bych udělal ve svém pozměňovacím návrhu ještě malinkatou změnu a udělal variantní bod k jednomu bodu svého návrhu. Je možné? (Jistě.)

Pro stenozáznam bych prosil v textu k příloze číslo jedna vypustit poslední obec úplně na konci "Výsluní" a k příloze jedna udělal další bod, který je variantní s tímto bodem v příloze jedna, který by zněl:

V příloze číslo jedna vypustit text: "Finanční úřad ve Vejprtech vykonává působnost pro obce Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná, Měděněc, Vejprty, Výsluní." A text: "Finanční úřad v Kadani vykonává působnost pro obce Domašín, Chlbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Libědice, Maštov, Okounov, Pernštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Veliká Ves, Vilémov." nahradit textem "Finanční úřad v Kadani vykonává působnost pro obce Domašín, Chlbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Libědice, Loučná, Maštov, Měděněc, Okounov, Perštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov a Výsluní."

A k původnímu textu k bodu v příloze číslo jedna doplnit následující text: "Finanční úřad v Chomutově vykonává působnost pro obce Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křinov, Málkov, místo Nezabilice, Otvice, Pesvice, Spořilice, Strupčice, Udlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec:" A tento text nahradit textem: "Finanční úřad v Chomutově vykonává působnost pro obce Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křinov, Málkov, místo Nezabilice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Udlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec a Výsluní."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Pokud se nepletu, prosím, aby mě zpravodaj sledoval, nezazněl v podrobné rozpravě návrh na vrácení ani na zamítnutí, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod s číslem

 

40.
Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojišťovnictví)
/sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

 

Předložený návrh odůvodní místopředseda vlády ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, návrh tohoto zákona byl rovněž projednán dne 8. července t. r. v prvním čtení, přikázán k projednání byl rozpočtovému výboru, kde byl projednán 29. září a 11. října. Rozpočtový výbor se velmi podrobně zabýval vládním návrhem zákona o pojišťovnictví a vznesl k němu řadu změn. Chtěl bych tímto poděkovat všem poslancům rozpočtového výboru, zejména pak paní zpravodajce poslankyni Němcové za pozornost, kterou tomuto velmi významnému zákonu - a podtrhuji zákonu významnému z hlediska aproximace České republiky k právu Evropské unie - věnovali.

Ve většině případů se jedná o změny, které vylepšují nebo zpřesňují předložený návrh zákona a Ministerstvo financí s nimi souhlasí. Byly však zde rovněž podány dva pozměňovací návrhy vládního návrhu zákona, které rozpočtový výbor přijal a s nimiž však Ministerstvo financí zásadně souhlasit nemůže.

Prvním pozměňovacím návrhem tohoto typu je problematika způsobu další existence univerzálních pojišťoven. Ministerstvo financí nadále trvá na znění vládního návrhu zákona, tedy na rozdělení stávajících univerzálních pojišťoven na životní a neživotní. Pro tento názor má Ministerstvo financí následující důvody:

1. Pozměňovací návrh je v rozporu s první směrnicí Evropského společenství, týkající se provozování životního pojištění.

2. Neodstraňuje současné riziko poškozování zájmů pojištěných.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP