(12.30 hodin)

(pokračuje Tomíček)

Je to i přesto, že podmínkou registrace je uzavření pojištění odpovědnosti za škodu dle těchto pojistných podmínek. Přesné znění uvedu v podrobné rozpravě, protože se jedná o opatření vyloženě technického rázu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám. Neregistruji žádnou přihlášku do obecné rozpravy, proto ji končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní mám čtyři písemné přihlášky: První pan kolega Urban, druhý Jan Žižka, třetí Rudolf Tomíček, čtvrtý Pavel Suchánek.

Kolega Urban má slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předložím sérii pozměňovacích návrhů, které mají vesměs podstatu legislativních úprav nebo formulačních změn.

Za prvé. V § 2 písm. n) se na konci věty doplňují slova: včetně aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy.

Za druhé. V § 2 písm. f) uvést text v tomto znění:

f) zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví odborná činnost směřující k uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv a činnosti s tím související.

Za třetí. V § 3 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která zní:

Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, může být tato činnost vykonávána i jinou právnickou osobou za podmínky, že tato právnická osoba nebude provozovat jiné činnosti, které nesouvisí s pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle tohoto zákona.

Za čtvrté. V § 12 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní:

Odpovědný pojistný matematik může být členem dozorčího orgánu.

Za páté. V § 13 se v odst. 2, písm. e) nahrazuje tečka čárkou a vkládá se nové písm. f), které zní:

f) Ostatní rezervy.

Za šesté. V § 13 se za odst. 3 vkládá nový odst. 4, který zní:

Tvorbu ostatních rezerv podle odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. f) schvaluje ministerstvo na základě žádosti pojišťovny o udělení souhlasu s tvorbou takové technické rezervy, vyplývají-li z charakteru provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti důvody pro její tvorbu. Součástí žádosti je návrh tvorby a způsobu použití této rezervy. Tvorbu takové rezervy může ministerstvo pojišťovně nebo zajišťovně svým rozhodnutím také nařídit.

Následující odstavce se přečíslují.

Za sedmé. V § 27 odst. 4 se slova: "náklady tohoto auditu nese pojišťovna nebo zajišťovna" nahradí "náklady tohoto auditu nese auditor původního auditu".

Za osmé. Za část 6 vložit novou část 7 v tomto znění:

Část 7, § 51. Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., číslo 147/1996 Sb., číslo 19/1997 Sb., číslo 49/1997 Sb., číslo 61/1997 Sb., 79/1997 Sb., 217/1997 Sb., 218/1997 Sb., 15/1998 Sb., 83/1998 Sb., 157/1998 Sb., a číslo 167/1998 Sb., se za slova "pojišťoven" doplňují slova "zajišťoven, pojišťovacích agentur a pojišťovacích a zajišťovacích makléřů".

Poznámka pod čarou číslo 12 zní: Zákon číslo…./1999 Sb., o pojišťovnictví.

Část 7, §51 se přečíslují.

Za prvé. V § 2 písm. b) vypustit legislativní zkratku (dále jen pojistná smlouva).

Za druhé. V § 3 odst. 5 za slovy: "a to pouze pro" doplnit slova "pojištění provozované" a slovo "pojišťovnu" nahradit slovem "pojišťovnou".

Za třetí. V § 6 odst. 1 ve větě slova "která obsahují zhodnocení situace na pojistném trhu" nahradit slovy "která obsahují zhodnocení vývoje na pojistném trhu, zejména přehled pojišťoven a zajišťoven, kterým bylo uděleno nebo odejmuto povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, nápravná a sankční opatření přijatá ministerstvem podle tohoto zákona, přehled přijatých a připravovaných legislativních změn v oblasti pojišťovnictví a celkové výsledky vývoje pojištění nabízených na pojistném trhu".

Za čtvrté. § 10 odst. 4, druhá věta "doklad o bezúhonnosti" doplnit "navrhované".

Za páté. V § 11 odst. 3 uvést toto znění:

Ministerstvo žádost podle odst. 1 a) neschválí, jestliže

  1. fyzická osoba neprokázala svou bezúhonnost,
  2. byla v posledních 3 letech členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu prokuristů, právnické osoby, která se v této době dostala do úpadku - odkaz č. 5, nebo
  3. fyzické osobě bylo odejmuto oprávnění podnikání pro porušení činností stanovených zvláštním právním předpisem - odkaz č. 6.

Za šesté. V § 22 odst. 1 slova "disponovat vlastními zdroji" nahradit slovy "mít vlastní zdroje".

V § 23 odst. 5 písm. a) slovo "osvědčení" nahradit slovem "doklad".

V odst. 8, v první větě slovo "neplní" nahradit slovem "poruší".

V § 28 vypustit poslední větu.

Za páté. V § 30 odst. 1 slova "došlo k ohrožení" nahradit slovy "je ohrožena" a slovo "zajistných" nahradit slovem "zajišťovacích".

Za šesté. Z § 30 odst. 5 písm. b) vypustit slova "s výjimkou dozorčího orgánu".

Za sedmé. V § 35 odst. 4 vypustit a přečíslovat následující odstavce 5 až 7.

V § 36 odst. 1 uvést toto znění:

Za prvé. Sloučení, splynutí, přeměna nebo rozdělení pojišťovny nebo zajišťovny podléhá schválení ministerstvem na základě předloženého záměru, který musí mít písemnou formu. Kromě obsahu projektu stanoveného obchodním zákoníkem záměr obsahuje údaje o:

  1. skladbě finančních prostředků získaných z pojištění nebo zajištění, které budou předmětem uvedených změn,
  2. předpokládaném vývoji solventnosti v prvních 3 letech po realizaci těchto změn.

V § 37 odst. 1 za slovo "splynutí" vložit čárku, slovo "nebo" vypustit a za slovo "rozdělení" vložit slova "nebo přeměně".

V odstavci 3 za slovo "společnosti" vložit čárku a doplnit "které si ministerstvo vyžádá".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP