(12.40 hodin)

(pokračuje Urban)

V § 38 odst. 4 v textu "jehož je fyzická zahraniční osoba občanem nebo státu" vložit za slovo "občanem" čárku a slovo "státu" nahradit slovem "stát", za slova "doklad o bezúhonnosti fyzické osoby" doplnit slovo "doklad".

V § 5 za slova "jehož je fyzická osoba občanem" vložit čárku.

V § 44 odst. 3 slovo "lze" nahradit slovy "může fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela", za slovem "vypovědět" vypustit spojku "i", za slovo "sdělení" vložit slovo "pojistitele" a za slovy "o převodu" slovo "jím" vypustit.

V § 45 slova "vzniklé do" nahradit slovy "vzniklé před".

Nadpis části čtvrté zní: Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů.

V § 48 se za slova "o veřejném zdravotním pojištění" doplňují slova "a o změně některých souvisejících zákonů".

V § 49 se slova "odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2" nahrazují slovy "odstavec 1 zní: Zaměstnanecká pojišťovna poskytuje všeobecné zdravotní pojištění pro okruh pojištěnců předem určený ve zdravotně pojistném plánu."

Tolik k pozměňujícím návrhům. Já jsem nechtěl napodobit jednu z politických stran, která v této sněmovně již není. Nicméně nezbylo mi, aby mohly být řádně tyto pozměňovací návrhy projednány, než zatížit takto dlouho vaši pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Vzhledem k zajištění většího klidu ve sněmovně a ve snaze vyjít vstříc všem těm, kteří se nemohou dočkat oběda, oznamuji, že nezahájím další bod před polední přestávkou, to znamená, že se pokusíme do polední přestávky doprojednat pouze tento bod. Ten další, kterým jsou vyšší územně samosprávné celky, bod 44, bude projednáván až po obědě.

Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan kolega Tomíček. Připraví se pan kolega Žižka. (Reakce na hluk v sále:) Ono oznámení o dalším bodu jsem činil proto, abyste opustili tuto jednací síň, pakliže nemáte zájem sledovat projednávání tohoto bodu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, mám jenom krátkou technickou změnu. V § 42 v odst. 8 navrhuji změnit lhůtu uvedenou v tomto odstavci ze tří měsíců na dvanáct. Opravený text by pak zněl: "Osoba, která vykonává činnost pojišťovacího makléře přede dnem nabytí účinnosti zákona, je povinna ve lhůtě do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona předložit ministerstvu žádost o registraci podle § 25 odst. 3.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Jan Žižka. Připraví se Pavel Suchánek.

 

Poslanec Jan Žižka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že za § 21 se vkládá nový paragraf 22, který zní:

Příspěvek na zábranu škod

  1. Pojišťovna, která provozuje neživotní pojištění podle pojistného odvětví č. 3, 8 a 10, je povinna platit Hasičskému záchrannému sboru ČR (odkaz 11) příspěvek na zábranu škod, a to ve výši 2 % z předepsaného pojistného v tomto pojistném odvětví za kalendářní rok.
  2. Pojišťovna, která provozuje neživotní pojištění podle pojistných odvětví č. 3, 8 a 10, je povinna platit Policii České republiky (odkaz 12) příspěvek na zábranu škod, a to ve výši 2 % z předepsaného pojistného v těchto pojistných odvětvích za kalendářní rok.
  3. Příspěvek podle odstavců 1 a 2 se hradí na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra a lze jej použít k úhradě nákladů na předcházení škodám vznikajícím v pojistných odvětvích uvedených v odstavci 1 a 2.
  4. Pojišťovna je povinna příspěvek podle odstavce 1 a 2 uhradit ve lhůtě 30 dnů od ověření její účetní závěrky auditorem.

Pod čarou je odkaz 11 - zákon č. 133/1990 Sb., o požární ochraně, odkaz 12 - zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolte mi učinit pouze malé poznámky jako zdůvodnění. Poznámka č. 1. Už dnes mají pojišťovny povinnost vytvářet tzv. fond zábrany škod, bohužel ale nemají povinnost jej naplnit. Takže v praxi se stává to, že i symbolická koruna je naplněním dikce zákona a smysl tohoto opatření se vlastně ztrácí. Již v roce 1995 se tehdejší branný a bezpečnostní výbor v této Poslanecké sněmovně pokusil o řešení, ovšem tehdy nebyla možnost a nebyl otevřen žádný ze zákonů. Činím tedy tento pokus s odstupem několika let. Řešení, které tady předkládám, není tedy nic, co by v Evropské unii nebylo běžné. Já jsem měl možnost se podívat, jak to řeší SRN, Skandinávie, Rakousko, Švýcarsko, a jsou to obdobná řešení.

Poslední poznámka: Myslím si, že je spravedlivé a správné, aby ten, kdo riziko způsobuje, se alespoň částečně, byť nepřímo, podílel na úhradě, aby to nemusel být jenom český stát. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má poslanec Pavel Suchánek. Připraví se kolega Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložím tři pozměňovací návrhy k zákonu o pojišťovnictví, tisk 269.

V § 25 odst. 3 nahradit původní znění tímto zněním: Pojišťovací nebo zajišťovací makléř i pojišťovací agent je povinen provozovat zprostředkovatelskou činnost s odbornou péčí. Pojišťovací nebo zajišťovací makléř a agent je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu této své činnosti, a to minimálně na pojistnou částku 5 milionů Kč.

Odůvodnění: Povinnost pojištění odpovědnosti za škody je nutno vztáhnout i na pojišťovacího agenta. Stanovení limitu pojistné částky definuje míru odpovědnosti ve vztahu k výši základního jmění právnické osoby nebo majetku fyzické osoby.

2. V § 18 doplnit nový čtvrtý odstavec tohoto znění: maximální výši technické úrokové míry a postup, kterým se určí stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

3. V § 50 - změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuji změnit ustanovení § 6 zákona č. 593/1992, o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., a to takto: V § 6 se text uvedený pod písm. a) ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: rezerv na neživotní pojištění č. 10 ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami stanovenými zvláštním právním předpisem 7 a 8, kdy 7 je zákon o pojišťovnictví a 8 je vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon o pojišťovnictví.

Odůvodnění: Je nezbytné, aby byl pro pojišťovnu vytvořen adekvátní rámec pro stanovení správné výše technických rezerv. Současná úprava vychází z textu vyhlášky Ministerstva financí č. 259/1991 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů. Tato vyhláška byla zrušena již v březnu 1994, ale tento rozpor nebyl v ustanoveních tohoto zákona odstraněn, a to ani novým zákonem.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP