(Schůze opět zahájena v 14.02 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední část našeho jednání. Zaregistrovala jsem procedurální návrh pana poslance Beneše, kterému k němu udílím slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za komplikace. Obrátil se na mne pan kolega poslanec Zajíček, který je zpravodajem tohoto návrhu poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších, zda by nebylo možné přesunout projednávání tohoto bodu jako bodu prvního zítra ráno s tím, že nějaké neodkladné důvody jej vedly k tomu, že nemůže přednést svoji zprávu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já o tomto procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Vzhledem k tomu, že je po přestávce, tak vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 75 rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Beneše na přesunutí bodu 44 na zítra jako první bod dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 75 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 tento návrh byl přijat, když se  pro něj z přítomných 100 pro vyslovilo 66 a 13 bylo proti.

 

 Dalším bodem je

 

45.
Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví,
o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce
a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 233 a stanovisko vlády k němu jako tisk 233/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážená paní předsedající, přicházím s procedurálním návrhem. Chci navrhnout, aby tato sněmovna hlasováním rozhodla o vyřazení bodu č. 45 z programu této schůze. Důvodem je to, že zástupci předkladatele se setkali s představiteli institucí, které by eventuálně byly přijetím tohoto zákona dotčeny, a dospěli k dohodě, že je třeba o návrhu jednat tak, aby se eventuálně stal organickou součástí justiční reformy.

Navrhuji tedy znovu, abychom hlasovali o vyřazení bodu 45 z programu této schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, máme jenom jediný problém, že bylo již zahájeno projednávání tohoto bodu, takže já si v tuto chvíli nejsem jistá a prosím své kolegy o konzultaci, zda nemusíme tento bod nejdříve přerušit, a poté jej vyřadit. Mohlo být snadnější, kdybyste tento procedurální návrh přednesla před zahájením projednávání tohoto bodu.

Takže já teď nahlas přemýšlím, zda by nebylo procesně správnější v tuto chvíli přerušit projednávání tohoto bodu do - a teď se snažím formulovat tu podmínku podle vašeho návrhu. Určitě je možné to ohraničit časově, to znamená přerušit do příští schůze. Myslím, že to je zcela schůdný návrh. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu paní poslankyně Parkanové o přerušení tohoto bodu do příští schůze.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 119 vyslovilo 107 a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem je

 

46.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 236/- prvé čtení

 

Ještě předtím, než zahájím prvé čtení tohoto návrhu, udílím slovo panu poslanci Kohlíčkovi.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych jenom říci pro protokol, že v minulém hlasování, ne v tomto, ale v tom prvním odpoledním hlasování, jsem tady byl a hlasoval jsem pro, ačkoliv na protokolu nejsem uveden. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi za toto sdělení.

Budeme tedy projednávat sněmovní tisk 236. Stanovisko vlády k němu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 236/1. Prosím paní poslankyni Šojdrovou, aby předložený návrh uvedla.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, mám procedurální návrh, a sice navrhuji, aby projednávání tohoto tisku v prvním čtení bylo přeřazeno, a to za projednání tisku 149 ve třetím čtení. Tento návrh podávám z logiky věci, protože řeší tutéž problematiku, kterou v současné době řeší projednávaný tisk 149.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, registruji váš návrh, ale musíme jej upřesnit. To znamená - zařadit za který bod stávajícího programu?

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Když dovolíte, já bych se podívala, na kterém místě je nyní zařazen tisk 149 ve třetím čtení, a upřesním…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem to již našla. Jedná se o bod 136 schváleného pořadu schůze. To znamená vy si přejete zařadit bezprostředně za tento bod, anebo za blok třetích čtení?

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Bezprostředně po projednání tohoto bodu ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, takže vzhledem k tomu, že první čtení tohoto návrhu také bylo zahájeno, stejně jako u minulého návrhu, musíme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu, a to časová podmínka zde bude splněna do projednání sněmovního tisku 149 ve třetím čtení. Paní poslankyně, souhlasíte s touto interpretací?

 

V hlasování pořadové číslo 77 tedy rozhodneme o návrhu paní poslankyně Šojdrové.

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 123 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP