(14.20 hodin)

(pokračuje Horáková)

Domnívám se, že podoba tohoto paragrafu je v mnoha směrech diskriminující, a dokonce je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Proto žádám Poslaneckou sněmovnu o podporu této novely.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Horákové. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Jaroslav Maňásek.

 

Poslanec Jaroslav Maňásek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, vyslechli jsme důvodovou zprávu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/1986 Sb., atd. Na začátek svého vystoupení bych trochu s paní předkladatelkou polemizoval. V důvodové zprávě v jednom odstavci citovala, že současná zvláštní škola poskytuje azyl žákům s těžkým zdravotním oslabením, např. epilepsie, diabetes, alergie, astma atd. Učil jsem pouhých 33 let na základní škole, ale musím říci, že jsem měl ve třídě jak děti s diabetem - dokonce jsem měl žákyni, která si píchala inzulin na základní škole - tak i alergiky a astmatiky. Není pravidlem, že zvláštní škola je azylem pro žáky s těžkým zdravotním oslabením.

K vlastnímu návrhu zákona. Bylo zde citováno, že § 19 bude znít: Ke studiu na středních školách kromě uvedených škol v odstavci 2 se přijímají žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo dosáhli věku 16 let a kteří při přijímacím řízení prokázali schopnosti, vědomosti a zájmy požadované pro zvolený typ školy.

V závěru svého vystoupení budu vycházet ze stanoviska vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných učilišť, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, tedy sněmovní tisk 299.

Vláda na svém zasedání 28. července 1999 projednala a posoudila návrh školského zákona ve znění pozdějších předpisů a vyjádřila s tímto návrhem souhlas za předpokladu, že do návrhu budou promítnuty tyto připomínky vlády. Nyní mi dovolte, abych stručně citoval připomínky.

1. V navrženém ustanovení § 19 odst. 1 slova "nebo dosáhli věku 16 let a kteří při přijímacím řízení prokázali schopnosti, vědomosti a zájmy požadované pro zvolený typ školy" nahradit slovy "a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmu a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený učební nebo studijní obor".

2. Do návrhu novely zapracovat i změnu ustanovení § 32, odst. 4 školského zákona tak, aby za slova "odborná učiliště" se vložilo slovo "přednostně".

Tato vládou navrhovaná změna otevře možnosti přijímat do odborných učilišť i žáky jiných škol než absolventy 9. ročníků a zvláštních škol. Vzhledem k tomuto stanovisku doporučuji postoupit návrh zákona do druhého čtení s tím, že ve druhém čtení budou připomínky vlády zakotveny v pozměňovacích návrzích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Maňáskovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Walter Bartoš. Připraví se poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, projednávaný návrh novely školského zákona je svým rozsahem sice nevelký, nicméně má svůj význam především v tom, že otevírá diskusi v obecnější rovině týkající se míry celkové propustnosti naší školské soustavy a otázky rovných přístupů ke vzdělávání. Současná právní úprava definovaná právě školským zákonem vytváří de iure slepou uličku ve vzdělávacím systému pro určitou část populac, a to je prvek, který jde proti obecně vzdělávacím trendům ve vyspělé Evropě.

Právě v souvislosti s tím bych se chtěl zastavit obecněji u problému přístupu ke vzdělání, neboť to je oblast, kterou se budeme muset v budoucnu zcela vážně zabývat. Dnešní projednávaný návrh zákona, přestože se týká pouze jednoho dílčího segmentu, je k tomu vhodnou příležitostí.

Naše střední školství je zvláště ve srovnání se západní Evropou mimořádně selektivní v rozdělování žáků do určitých proudů. Výzkumy na mezinárodní úrovni prokazují, že existuje souvislost mezi výběrovostí měřenou jako výše rozdílu mezi výsledky žáků různých typů středních škol a celkovým efektem vzdělávání na schopnosti žáků. Jinými slovy - čím přísněji se žáci v přístupu na střední školu oddělují, tím menší je přírůstek vědomostí a schopností, který za dobu středoškolského vzdělávání získá celá populace žáků. Podle mezinárodních testů TIMSS, které měřily přírůstek vědomostí a schopností žáků mezi třináctým rokem a ukončením střední školy, jde dokonce přidaná hodnota u absolventů našich středních škol do záporných čísel. Naopak v jiných zemích, kde míra selektivity je nižší, přidaná hodnota dosahuje podstatně vyšších hodnot; a to je podle mého názoru velmi závažná věc a důvod, abychom se zabývali kromě jiného také právě otázkou míry selektivity našeho vzdělávacího systému.

Jsem přesvědčen, že naše vzdělávací politika se musí do budoucna ubírat cestou růstu vzdělávacích příležitostí, a tedy i cestou snížení míry selektivity v našem vzdělávacím systému. Nepochybně tak ovlivníme i další významný prvek mající vliv na celkovou společenskou úroveň funkční gramotnosti, a tím je prodloužení průměrné délky vzdělávání.

Domnívám se, že takto pojaté tendence ve vzdělávání umožňují větší sociální mobilitu, protože snižují míru jakési ostrakizace určité skupiny obyvatel, čímž vytvářejí předpoklad stabilnějšího společenského prostředí.

Poslanecký návrh kolegyně Horákové je podle mého názoru ve shodě se vzdělávacím trendem, který jsem zde zmínil, a předpokládám, že rozprava kolem něj vedená bude chápána jako součást široké diskuse o představách budoucího zákona o vzdělávání.

Co se týče stanoviska vlády k návrhu novely zákona, mám za to, že vznesené připomínky formulačně precizují navrhované ustanovení, a tudíž bychom je měli v dalších čteních podpořit.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že novela podaná paní kolegyní Horákovou, přestože má svůj význam především v rovině deklaratorní, je velmi důležitá, a proto bych se chtěl připojit k těm, co budou hlasovat, aby byl tisk č. 299 propuštěn do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bartošovi. Udílím slovo paní poslankyni Michaele Šojdrové.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, novelu školského zákona, jak ji zde poslankyně kolegyně Horáková uvedla, podporuji. Jsem připravena také spolupracovat na zapracování připomínek, které ve svém stanovisku uvádí vláda a které zde přednesl zpravodaj kolega Maňásek.

Dovoluji si v tuto chvíli navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání zákona o 20 dnů. Důvodem tohoto návrhu je nutnost schválit či neschválit zákon tak, aby jeho účinnost byla dostatečně známa v době, kdy se bude připravovat přijímací řízení na střední školy a učiliště. Je to logický důvod a věřím, že tento návrh na zkrácení lhůty podpoříte.

Návrh novely školského zákona podporuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP