(15.30 hodin)

(pokračuje Špidla)

Je to nevhodně formulovaná situace, nevhodně formulovaný předpis a nezbývá mi, než jej odmítnout.

Pokud jde o tzv. výhodnější určování rozhodného příjmu, které je uvedeno v bodu osm návrhu, musím konstatovat, že zvolený postup by znamenal značné znevýhodnění určité skupiny osob. U osob, které by měly povinnost platit výživné, by se částka výživného odpočítávala, ale u osob, které žijí se svými dětmi a manželem a plní tak vyživovací povinnost přímo, by se žádná částka neodpočítávala, a tím by byla tato skupina osob neodůvodněně znevýhodněna.

K dalšímu návrhu, kterým je zavedení podmínky úhrady nájemného, musím konstatovat, že debata o tom, zda má být zavedena podmínka řádné úhrady nájemného, byla vedena velmi dlouho a řešení, které bylo nakonec nalezeno, je řešení odpovídající a novela není vhodná.

Pokud jde o § 51, kde se jedná o 17. bod návrhu, musím říci, že z návrhu není zřejmé, co se jím sleduje a jaký je jeho účel. Samotné vypuštění § 51 a odst. 3 a 4 by ve svých důsledcích mohlo vést k pochybnostem o konkrétní výši dávky náležející za kalendářní měsíc. I z tohoto důvodu nelze souhlasit.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych shrnul své vystoupení. Ačkoliv cítím sympatie k některým přístupům, které v tomto návrhu jsou předloženy, jeho provedení a celková konstrukce jsou do té míry nevhodné, že podle mého názoru není možné dosáhnout úspěšného přepracování ve druhém čtení, a ač celkem s krvácejícím srdcem, musím vám navrhnout zamítnutí tohoto návrhu ve smyslu stanoviska vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Dávám mu k tomu příležitost.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Děkuji, paní předsedající, využiji příležitosti k přednesení pár poznámek. Děkuji tedy za věcný přístup zpravodaje i pana ministra. Skutečně jsem v návrhu akcentoval právě ty plošné rodinné přídavky. Podle našich výpočtů by došlo zase k určité kompenzaci ve vztahu k administrativě, která je s tím spojená.

Dále jsme názoru, že by se mělo reagovat skutečně pružně na situaci v rodině, ale nemělo by to být na úkor byrokracie a ponižování. Neustále permanentní tedy. A zdravotní příspěvek nebo příplatek - my budeme samozřejmě ještě přemýšlet dál, jak kompenzovat tyto náklady, zvlášť těch občanů, kteří jsou a) chronicky nemocní - nemusím to rozvádět, či potřebují stomatologickou péči. Dáte mi určitě za pravdu, že existuje celá řada výdajů v této oblasti, které se stávají pro občany až nepřekonatelné. Dneska jsou to třeba brýle nebo kontaktní čočky, různé sluchové pomůcky a terapeutické přídavky či už zmíněné léky. Budeme skutečně přemýšlet ještě dál, jak tuto věc lze občanům aspoň do jisté míry kompenzovat.

Jsem samozřejmě rád a povedu to v patrnosti, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje i nadále novelu zákona 117/1995 Sb., ale teď už to může být samozřejmě nejdříve v roce 2001, pokud k tomu takto dojde, poněvadž to se musí promítnout do státního rozpočtu.

Ještě si neodpustím jednu záležitost. Kdybyste chtěli znát další podrobnosti a náměty z této oblasti, doporučuji vypůjčit si poměrně obsáhlý až silný program, vládní program sociální demokracie, kde tyto věci byly v takové oblasti fikcí samozřejmě všechny uvedeny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo panu zpravodaji Hanušovi k jeho závěrečnému slovu.

 

Poslanec Václav Hanuš: Děkuji. Jen si dovolím konstatovat, že v uplynulé rozpravě padly dva návrhy na zamítnutí již v prvém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 83. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 83 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 se z přítomných 159 pro vyslovilo 135, proti bylo 21. Tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Dalším bodem je

 

49.
Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách,
ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb.
/sněmovní tisk 242/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 242 a stanovisko vlády k němu jako tisk 242/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní přesedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem skupiny navrhovatelů předložil a odůvodnil návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb., sněmovní tisk 242.

Posledně jmenovaným zákonem byl zaměstnanci na zahraniční pracovní cestě zakotven nárok na stravné v cizí měně ve výši poloviny denní sazby při každé zahraniční pracovní cestě, která trvala méně než 12 hodin v jednom kalendářním dni. Protože nárok na zahraniční stravné v cizí měně vzniká překročením státní hranice a minimální doba strávená na cizím státním území není stanovena, dochází v praxi ke vzniku nároku na polovinu denní sazby zahraničního stravného v cizí měně i při krátkodobých - několikaminutových - zahraničních pracovních cestách, které se mohou v kalendářním dni i několikrát opakovat. Součet jednotlivých nároků na stravné v cizí měně tak může mnohonásobně převyšovat základní sazbu stravného v cizí měně stanovenou pro zahraniční pracovní cesty, které trvají déle než 12 hodin v kalendářním dni.

Účel stravného v cizí měně - možnost stravovat se obvyklým způsobem v zahraničí - přitom není naplněn, protože se zaměstnanec v těchto případech na území cizího státu mnohdy ani nestravuje. Jako příklad lze uvést nároky členů osádky vlaku, který bez zastavení projíždí několik minut územím sousedního státu. Tato úprava, která byla přijata na základě návrhu poslanců, značně zvyšuje náklady zaměstnavatelů a současně ve své podstatě poskytuje zaměstnancům neodůvodněný nezdaněný příjem v cizí měně. Proto navrhujeme tento stav odstranit.

Platná úprava poskytování cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě neobsahuje postup při poskytování stravného v cizí měně v případech, kdy zaměstnanec v jednom kalendářním dni trvání zahraniční pracovní cesty projíždí několika státy. Postup zaměstnavatelů, který je usměrňován pouze výklady, se proto může ve stejných případech lišit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP