(16.50 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

V návaznosti na tento kontrakt se podle sdělení firmy Škoda Praha uvažovalo o následném dalším vývozu turbín pro tentýž projekt. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky tuto záležitost konzultovalo s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Sice se ztotožnilo s názorem týkajícím se obchodně ekonomických přínosů tohoto vývozu, ale současně akcentovalo bezpečnostní rizika tohoto vývozu, to znamená rizika, která vyplývají ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní Non proliferation treaty. Konkrétně tedy šlo o to, že s jednou výjimkou se ostatní země světa odmítly podílet na stavbě zmíněné jaderné elektrárny. Škoda Praha byla proto patřičnými cestami upozorněna na negativní zahraničněpolitické dopady případného vývozu zmíněné technologie. O několik měsíců později byla řešena otázka požadavků firmy Škodaexport, která se obrátila na Státní úřad pro jadernou bezpečnost se žádostí o vyjádření ve věci vývozu služeb souvisejících s posouzením kvality dokumentace a inspekce průběhu výstavby prvního bloku jaderné elektrárny Busheher. I v tomto případě byla obdobným způsobem firma Škodaexport upozorněna na rizika případného vývozu know how.

České úřady jsou nadále v trvalém kontaktu se zmíněnými českými podniky v rámci objasňování důvodů nevhodnosti a bezpečnostních rizik podobného vývozu a předmětné firmy vzhledem k uvedeným důvodům žádný vývoz zmíněné technologie či služeb do Íránu neuskutečnily.

Dovolte mi závěrem dvě poznámky. Jedna z nich se týká - chceme-li to tak nazvat - jistých legislativních nedostatků v licenčním, resp. povolovacím řízení, protože zmíněné vzduchotechnické a klimatizační zařízení nemá parametry kontrolovaného zboží podle příslušného seznamu, a proto jeho vývoz přímo nepodléhá žádnému kontrolnímu režimu zajišťovanému státem.

V diskusi s právníky jsem konkrétně diskutoval zejména § 19 zákona č. 21/1999, to je paragraf týkající se licenčního řízení ve zvláštních případech, ale ukázalo se, že podmínky tohoto paragrafu v dikci existujícího zákona - to bych chtěl zdůraznit - nebyly naplněny. Znamená to tedy, že příslušné úřady mají k dispozici nikoliv právní, ale - chcete-li to nazvat - spíše morální nebo zahraničněpolitické nástroje působení na zmíněné podniky. Možná, že by to mohlo být i podnětem pro úpravu a zpřesnění dikce citovaného § 19.

Druhým problémem je to, že při současném stavu ZVVZ Milevsko, což je právě podnik vyrábějící onu vzduchotechniku, musíme brát v úvahu ztrátu významného kontaktu a musíme hledat něco, čemu se říká marketing assistance, nikoliv přímou kompenzaci, ale pomoc, která by do určité míry tento problém řešila. Proto bylo např. zahájeno jednání s některými zahraničními společnostmi z hlediska připravované privatizace tohoto podniku ve věci jejich vstupu jako strategického investora. I když, pokud jsem správně informován, se toto jednání v zásadě rozvíjí pozitivně, nebylo dosud ukončeno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Zeptám se pana poslance Pilipa, zda hodlá položit doplňující otázku. Ano.

 

Poslanec Ivan Pilip: Chtěl bych poděkovat panu předsedovi za poměrně vyčerpávající odpověď. Chtěl bych pouze říci k tomu jednu věc, že jeden z těchto podniků je podnik s významnou účastí státu. Mám teď na mysli Škoda Praha. Musím říci, že k souhrnu nástrojů, který se zde využívá, jakkoliv jsem osobně proti odstátněným podnikům, byť tam stát má významný podíl, bych neprotestoval proti tomu, aby se v běžných obchodních rozhodováních používal nějaký vliv státu jako většinového akcionáře. Domnívám, že v tomto případě by nástroj mohl být použit. Ať už to pan předseda vezme jako otázku, jestli to chce takto využít, případně jenom jako komentář. Jinak mu za odpověď děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan předseda vlády hodlá reagovat.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, právě proto, že jsem daleko výraznějším stoupencem státní regulace než například vy a vaši kolegové, nevidím důvody proti tomu, aby v odůvodněných případech účast státu v případných podnicích spočívala pouze v pasivní roli, jako se dělo v Poldi Kladno a v řadě dalších podniků. Jsem naopak zastáncem aktivní role státního spoluvlastníka, a to se může týkat i případu, který jste právě zmínil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi vlády.

Kolegyně a kolegové, je 16.56 hodin. Další interpelace na předsedu vlády se odkládají na příští týden na 16.00 hodin. Vyhlašuji přestávku do 17.00 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na jednotlivé členy vlády.

 

(Schůze přerušena v 16.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP