(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi zahájit druhou část našich interpelací. Jako první byl vylosován pan poslanec Ivan Langer, proto ho vyzývám, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Václava Grulicha. Upozorňuji, aby se připravil pan poslanec Josef Janeček.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl interpelaci na pana ministra Grulicha. Vážený pane ministře, před téměř půl rokem jsem se vás v interpelaci tázal na důvody, které vedly k odvolání tehdejšího ředitele Východočeské policejní správy dr. Františka Floriána. Z vaší obsáhlé odpovědi tehdy vyplynulo, že tímto opatřením zahájil policejní prezident "proces generační obměny" a že by bylo nesmyslné "nedat šanci mladým policistům".

Tázal jsem se vás rovněž, zda byl v době odvolání dr. Floriána znám jeho nástupce. Odpověděl jste, že patrně nebyl a že jste se na to, koho hodlá policejní prezident jmenovat, ani neptal. Přiznám se, že mi to připadalo jako zvláštní, když je odvoláván nejvyšší řídící pracovník z úřadu z důvodu vysokého věku, a přitom není přímo připraven jeho nástupce. Ptám se, pane ministře, zda vám připadá jako systémové opatření - abych vás opět citoval - je-li raději ponechán úřad bez vedoucího a následně potom mnoho měsíců pod provizorním vedením, než aby jej vedl do eventuálního vyhledání nového ředitele jeho dosavadní, byť starší ředitel. Soudím, že proces oné generační obměny se patrně nějak zadrhl a poskytování šance mladým policistům najednou přestalo spěchat, neboť v Hradci Králové na řádného policejního ředitele čekají dosud.

Dovolte mi, abych vám k první otázce položil ještě otázky další.

Kdy a kdo bude jmenován novým východočeským policejním ředitelem?

Je pravdou, že se ve věci výběru kandidáta na toto místo významným způsobem podílela a angažovala sociální demokracie, respektive její organizační složky v tamním východočeském kraji?

Můžete mi potvrdit či vyvrátit, že by kandidátem na toto místo byl náchodský okresní policejní ředitel pan dr. Křivka?

Děkuji za odpovědi na tyto čtyři otázky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana ministra o odpovědi.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedo, pane poslanče, dámy a pánové, k otázce první, proč není dosud funkce policejního ředitele správy východočeského kraje obsazena, vám mohu říci, že bude obsazena k 1. 11., tedy za poměrně krátký čas. Policejní prezident se rozhodl, koho jmenuje, a důvod, že nebyl jmenován dříve než od 1. 11., je prostě ten, že jmenovaný funkcionář musel dokončit práci, kterou měl rozdělanou na stávajícím pracovišti, které je také velmi významné v rámci policie.

Pověřen řízením správy je zkušený policista, který zastával funkci zástupce ředitele správy východočeského kraje, plukovník dr. Jaroslav Jonák. Proto také jedno místo zástupce ředitele není v tuto chvíli obsazeno a bude obsazeno po nástupu nového ředitele. Tolik k otázce první.

Druhá otázka - kdy a kdo bude jmenován. Víte dobře, že v personálních záležitostech není zvykem nejen medializovat, ale ani ve sněmovně vyhlašovat, protože to je totéž, jako když je záležitost medializována. Je to plně v kompetenci policejního prezidenta. Jméno je samozřejmě známé a bude zveřejněno. Není co tajit. Až bude tento funkcionář jmenován, poznáte, že na tom nemohla a nemůže mít žádný podíl ani východočeská organizace ČSSD, ani jakýkoliv orgán ČSSD, protože se jedná o člověka, který s touto politickou stranou neměl nikdy a také nemá absolutně nic společného a je zcela mimo hranice této strany.

Na otázku, jestli to bude major Křivka - to bych už zase oznamoval, kdo to bude. Mohu říci tolik, že major Křivka nebude jmenován policejním ředitelem východočeské správy. Tím už zasahuji do kompetence policejního prezidenta a dělám to nerad. Nechci ale, aby tu vznikaly tajuplné fámy. Doufám, že mi tato určitá indiskrece, které se dopouštím na váš popud, bude prominuta. Nikdy to nedělám, ale říkám to jen proto, aby nebyly dohady. Proto vám tuto informaci dávám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má pan poslanec doplňující otázku?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych chtěl poděkovat za odpověď panu ministrovi. Respektuji, že nemůžete sdělit ono jméno. Je to rozumné, nicméně bych si dovolil opakovat jednu výtku. Připadá mi opravdu poněkud nešťastné, když odvoláváme nějaké funkcionáře za situace, kdy nevíme přesně, kdy a kdo nastupuje na jejich místo. Připadalo by mi logičtější, kdyby jednoho ředitele přímo v co nejkratší možné době následoval ředitel nový.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jestli už pan ministr nebude odpovídat, prosím pana poslance Josefa Janečka, aby přednesl svoji interpelaci.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane ministře, investiční výstavba ve zdravotnictví má několik úskalí. Nejde jen o záměr zřizovatele nebo provozovatele zdravotnického zařízení, ale také o průhlednost financování takových investic. Bohužel se v poslední době objevují pochybnosti, a proto bych vám rád položil následující otázky.

Za prvé. Je vždy při zahájení investice znám názor zdravotních pojišťoven na to, zda jsou či nejsou schopny plánovanou investici, a tedy novou kapacitu financovat?

Za druhé. Je pravda, že je v pravomoci náměstka, který je pravidelným členem výběrových komisí, také stanovit výši platů ředitelů zdravotnických zařízení, která velmi často bývají předmětem právě takovýchto investic?

Za třetí. Jaká je vazba mezi Ministerstvem zdravotnictví a firmou Justicia?

Za čtvrté. Je pravda, že ve výběrových komisích mají vždy nebo alespoň ve valné většině případů převahu zástupci Ministerstva zdravotnictví? Není pak možné, že by o výsledku výběrového řízení vlastně mohl rozhodovat vzhledem k podřízenosti jeden člověk?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví pan Ivan David, připraví se paní kolegyně Hanačíková.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan poslanec mi zde položil několik otázek. Já postoupím hned k meritu věci, protože tady nechci hovořit o obecných věcech, které jistě pan poslanec, který interpeluje, zná, čili je nebudu opakovat. Je jistě s věcí lépe obeznámen než někteří novináři, kteří o této věci píší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP