(17.10 hodin)

(pokračuje David)

Čili první otázka zněla, jestli při zahájení stavby existuje, jestli jsem tomu dobře rozuměl, a já bych byl rád, kdyby mě pan poslanec mohl případně doplnit, pokud jsem mu nerozuměl, jestli při zahájení stavby je záruka, že bude existovat smlouva s pojišťovnou. Neznám názor pojišťovny.

Odpovím následujícím způsobem: V současné době, jak je známo, pojišťovny neuzavírají smlouvy na základě vlastního uvážení, a to i pokud se jedná o podmínky, za kterých uzavírají smlouvu. Nevím, zda to bylo míněno jako narážka na v současné době právem medializovaný případ kliniky anesteziologie a resuscitace na Vinohradech, protože to je takový typický příklad stavby, která byla provedena a dokončena za zvláštních podmínek, aniž by bylo předem zajištěno, že bude existovat smlouva s pojišťovnou, že bude financována a že budou zajištěny provozní prostředky, což činí potíže.

Já pokládám za naprosto nevhodnou současnou situaci, kdy pojišťovny nedávají žádnou záruku, že budou financovat stavby, které jsou zahajovány na jedné straně, a na druhé straně že jsou zahajovány stavby bez této záruky, což jsou dvě stránky téže věci. Já se domnívám, že za prvé by měla být síť stanovena tak, aby od počátku bylo zřejmé, že to, co bude stavěno, bude také financováno z hlediska provozních prostředků. Na druhé straně by pojišťovny měly mít možnost se vyjadřovat k těmto stavbám z hlediska jejich účelnosti.

Obecně vzato, v poslední době, kdy jsem na úřadu, tak my se touto otázkou zabýváme, to znamená, že se dotazujeme pojišťovny, pokud se jedná o novou kapacitu, zda je úmysl tuto kapacitu zařadit, protože existuje celá řada velmi nepříjemných případů, kdy byly dokončeny stavby a následně pojišťovna nezajišťovala jejich financování. Toto, bohužel tady musím odpovědět negativně, s jistotou nelze říci, zda zahajovaná stavba bude také pojišťovnou financována, což je nesprávné.

Chtěl bych v té souvislosti říci, že minulý týden jsem podepsal metodický pokyn pro přímo řízené organizace, jak mají postupovat, jestliže žádají o investiční dotaci ze státního rozpočtu, a mj. se požaduje, aby si samy zajistily stanovisko od pojišťovny.

Pokud se jedná o ostatní zdravotnická zařízení, tam připravujeme materiál pro vládu, která by svým usnesením měla uložit i přednostům okresních úřadů, aby dbali na to, že zahajované stavby budou také provozovány k tomu účelu, k němuž jsou budovány.

Druhá otázka se týká specificky toho, jestli jsem tomu správně rozuměl, že jeden z náměstků ministra, který se dost často účastní výběrových řízení, současně má pod sebou útvar práce a mzdy, kde mj. se také stanoví mzdy ředitelů podřízených organizací.

Je to pravda, nicméně jednak pohyb v oblasti těchto mezd je poměrně malý za poslední rok, čili tam asi těžko by se našel případ, že by někomu byla nějakým způsobem výrazně upravena mzda tak či onak ve spojitosti s výběrovým řízením, jednak tyto mzdy podléhají schválení ministra, čili pokud by došlo k nějakému výraznému posunu, tak bych si toho zřejmě všiml. Domnívám se tedy, že tady kontrola je a obava je celkem zbytečná. Pokud pan poslanec má nějakou konkrétní informaci o takovém případu, tak bych byl rád, kdyby mi to sdělil.

Pokud se jedná o firmu Justicia, je pravda, že Ministerstvo zdravotnictví stejně jako jiné ústřední orgány má smlouvu s firmou, která se zabývá organizací výběrových řízení a je v některých případech konzultována. Může být spor o tom, jestli takový postup je vhodný - rozhodně není v rozporu se zákonem - mohou být pochybnosti o tom, jestli toto nemá zajišťovat ministerstvo svými silami. Chtěl bych říci, že my na tomto postupu neshledáváme nic závadného. Nicméně pokud existují zase nějaké konkrétní důvody se domnívat, že tato firma postupovala nekorektně, tak by bylo asi vhodné na to upozornit.

Pan poslanec se ptal, jak je to s tím, že ve výběrových řízeních je převaha pracovníků Ministerstva zdravotnictví. Já bych chtěl říci, že to se týká pouze případů podle § 31, podle novely zákona 199, kdy v případech, kdy investice přesahují 50 milionů, tak v tom případě jmenuje výběrovou komisi ministr příslušného resortu, a nad 200 milionů potom jmenuje výběrovou komisi vláda.

Chtěl bych říci, že jestliže ministr jmenuje výběrovou komisi, pak nepochybně nese významný díl odpovědnosti za to, jak výběrové řízení probíhá, čili jeví se mi zvláštní, pokud by jmenoval výběrovou komisi z osob, které vůbec nezná, protože většinou ti pracovníci, kteří jsou z okresních úřadů nebo zástupci samosprávy apod., těžko mohou být ministrovi známi. Asi těžko o nich bude vědět nějaké podrobnosti. Na tomto postupu neshledávám nic závadného. Zase vyzývám, pokud by někdo měl nějaké konkrétní informace o tom, že tady došlo k nějakému nekorektnímu postupu, tak by jistě bylo na místě na to resortní ministerstvo v prvé řadě upozornit.

Existují samozřejmě i taková resortní ministerstva, která jmenují i v případech výběrových komisí schvalovaných vládou, protože tam se o tom dozvím jako člen vlády, naprostou převahu např. pracovníků okresního úřadu, ale pak mám pochybnosti o tom, jestli lze zajistit určitou nestrannost, jestliže je zakázka realizována v nějakém okrese a skoro všichni členové výběrové komise jsou z téhož okresu. Domnívám se, že daleko lépe je nestrannost zajištěna v případě, kdy jsou to lidé, kteří z okresu nepocházejí.

To byla odpověď na jednotlivé otázky. Nevím, jestli jsem zodpověděl všechny. Děkuji za pozornost. Pokud jsem to nezodpověděl, tak to doplním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Janeček má možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych se chtěl jen zeptat, zda skutečně nevidíte v té skutečnosti, že výběrová komise má většinu ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, přičemž vlastně v této komisi zasedá permanentně většinou stejné složení a je tu propojení s firmou Justicia - nevidíte v tom nějaké nebezpečí pro korupci? Protože samozřejmě ti lidé si jsou uvnitř komise navzájem pracovně podřízeni, čili je velmi pravděpodobné, že třeba mohou podléhat názoru svého nadřízeného pracovníka. Jinak já se domnívám, že asi bude vhodné toto zpracovat do písemné interpelace, abychom měli podnětů více. Přesto bych vás prosil o odpověď na tuto otázku.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Na základě doplňující otázky pokládám za nutné přece jen se zabývat textem tohoto zákona, a sice v tom smyslu, že výběrová komise je pouze poradní orgán zadavatele zakázky. To znamená, že zadavatel zakázky se může odchýlit od doporučení výběrové komise.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP