(17.30 hodin)

(pokračuje David)

I když je pravda, že k tomu nedochází příliš často, ale stává se to. Také zadavatel může z celé řady důvodů zrušit výsledek jednání výběrové komise, tedy soutěž může zrušit, což samozřejmě velmi silně omezuje vliv výběrové komise. Zase můžeme diskutovat o tom, jestli to je dobře, nebo to není dobře. Chtěl bych říci, že připravovaná novela tohoto zákona je takového rázu, že povede ke zlepšení situace z hlediska kontroly korektnosti průběhu výběrového řízení.

Chtěl bych říci, že také obvyklá kritéria hodnocení nabídek nebo kritéria obecně stanovuje zadavatel. To znamená, že výběrová komise má minimální volnost při posuzování a postupuje podle kritérií předem daných zadavatelem. Chtěl bych říci, že v této oblasti se v posledních letech vytvořil takový zvláštní úzus, že mezi kritérii na prvním místě jsou reference o té firmě, která má zakázku zajistit - stavební firmě nebo jiné firmě. Což se domnívám, že je věc, kde je poměrně značná volnost v hodnocení, co je reference příznivá a co je reference méně příznivá. Osobně jsem toho názoru a v tom smyslu také připravujeme materiál pro vládu, že zakázka by měla být definována tak jasně, aby mezi kritérii nemusely být věci, které hodnotí obsah zakázky, ale na prvním místě mezi kritérii pravidelně by měla být cena zakázky. To znamená, že zakázka by měla být jasně popsána, tak aby se soutěžilo vlastně nikoliv o obsah zakázky, ale o cenu. Daleko větší vliv na výběr tím, že stanoví kritéria, tím, že může zrušit soutěž, má zadavatel zakázky než výběrová komise.

Můžeme diskutovat o tom, jestli tento stav je správný. Domnívám se, že není správný, ale to je současný stav, který vyplývá ze současného znění zákona.

Pokud tady byla zmínka o tom, že se výběrových řízení zúčastňují titíž lidé nebo se tam opakují táž jména, chtěl bych říci, že to není žádnou specifickou záležitostí Ministerstva zdravotnictví. Existují resorty, kde je na ministerstvu přímo odbor, jehož pracovníci se nezabývají ničím jiným než výběrovými řízeními a jsou pravidelně jmenováni - je to úzus několik let trvající, není to nic nového - kteří se zabývají výběrovými řízeními. I tam, kde výběrového řízení se zúčastní zástupci více resortů, jsou pravidelně jmenováni titíž lidé. Domnívám se, že vzhledem k postavení zadavatele ve vztahu k postavení členů výběrové komise to riziko, o kterém pan poslanec hovořil, víceméně nehrozí. Hrozí riziko opačné, tj. manipulace ze strany zadavatele.

 

(pokračuje David)

Mohl bych zde dále nad rámec interpelace hovořit o dalších velmi nepříznivých zkušenostech, které mě vedly právě k onomu zpracování materiálu pro vládu, týkajících se investic, jako je např. zneužívání pojmu havárie apod.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším přihlášeným poslancem je kolegyně Ivana Hanačíková, interpelovaným ministrem ministr vnitra Václav Grulich ve věci pohraniční a cizinecké policie. Prosím. Připraví se pan kolega Zdeněk Kořistka.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi položit mou interpelaci.

Pane ministře, ve své interpelaci budu reagovat na váš dopis ze dne 23. 8. 1999. Lze souhlasit s tím, že k podřízení jednotlivých oddělení pohraniční policie pod okresní ředitelství Policie ČR došlo ještě za vašeho předchůdce dne 1. 5. 1995. Do dnešního dne však není zveřejněno jediné seriózní vyhodnocení, zda tento krok byl efektivní, či nikoliv. Z některých signálů, např. ze zprávy EU o naší připravenosti, se nasvědčuje, že ostraha státních hranic není v současnosti zajišťována tak, jak to vyžadují naše zahraniční závazky. Rovněž nelze spolehlivě vyloučit případy, kdy někteří okresní ředitelé Policie ČR síly a prostředky určené k ochraně státních hranic trvale převedli na vnitrozemská obvodní oddělení. Některé poznatky pak nasvědčují tomu, že v konkrétních případech docházelo a nadále i dochází k případům, kdy je ostraha státních hranic oslabována v neprospěch pořádkových akcí, např. policisté hlídají stadiony při fotbalových utkáních nebo při řešení dopravní situace, popř. při odhalování drobné kriminality v příhraničí.

V této souvislosti bych, pane ministře, na vás měla tři otázky.

Připravuje se v dohledné době reorganizace cizinecké policie formou zrušení jejího liniového principu výstavby a její podřazení pod okresní ředitelství Policie ČR v rámci teritoriálního principu řízení? Pokud ano, pak k jakému datu, v jakém rozsahu a z jakých důvodů.

Jsou plánované změny, pokud existují, konzultovány s orgány EU? Pokud ano, kdy, kdo, kde a s jakým výsledkem jednal.

Zpracovalo Ministerstvo vnitra podrobnější analýzu fungování cizinecké a pohraniční policie po roce 1990 s uvedením všech negativ a pozitiv stávající organizace? Pokud ano, k jakému datu, s jakými závěry, popř. s jakými doporučeními.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má ministr vnitra Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, paní poslankyně, dámy a pánové. Předem se omlouvám, paní poslankyně, kdybych náhodou nebyl postihl některou z vašich otázek při té rychlosti, buďte tak laskava a v té doplňující části mi ji připomeňte.

Dopis, který jsem vám zaslal, se snažil vysvětlit, v jakém stavu současné cizinecká policie je, jaká opatření organizační byla provedena a jaká se připravují. Je třeba říci, že v tomto kalendářním roce jsme nutně potřebovali posílit stavy pohraniční policie minimálně o 120 členů. Tak jako ve všech ostatních úsecích to naráželo na ekonomické problémy, nicméně je třeba říci, že se nám povedlo výrazně doplnit stavy policie pohraniční.

A další stav se povedl zlepšit tím, co vám připadá poněkud neústrojné a podezřelé, a to je to, že výrazně liniové řízení se vlastně zkombinovalo s řízením územním. Musím říci, že se nám to osvědčilo zejména na hranici moravsko-slovenské, kde právě proto bylo možno nasadit etapovitě větší počet lidí zejména tam, kde se dlouhodobě připravoval zátah třeba na převaděče. Také přinejmenším z tisku víte, že se povedla rok připravovaná akce dotáhnout do konce, kdy jsme zadrželi na našem území 41 převaděčů včetně jejich bosů, včetně zahraničních organizátorů. Je už samozřejmě jiná kapitola, že soudce, který tento případ dostal k řešení, jich dvacet propustil takzvaně nebo možná na čestné slovo, když mu slíbili, že už tuto trestnou činnost nebudou provádět, že budou hodní. To dost znechutilo a znevážilo roční přípravu, protože byla koordinována s rakouskou a německou stranou, takže dohromady byla zadržena bez několika málo jedinců stovka těchto převaděčů.

Ale to je jenom ilustrace toho, o co jde, abych dokázal, že propojení nad územní organizací má svůj smysl a přináší také ovoce. I v tom, že jsme dohodli s ministrem vnitra (?), že speciální jednotky budou poblíž hranic provádět cvičení, aniž by měly právo zadržovat. Ale samozřejmě jsou to hoši, kteří mají dobré vidění a dobrý sluch a spojovací technikou upozornili v řadě případů pohraniční policii na přechody. A dík těmto akcím se také podařilo zadržet řadu běženců a některé převaděče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP