(17.50 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Zaráží mě na celém případu jasná neochota něčeho se dopátrat. Zmínil jste identifikace. Je to opravdu skandální a jsem přesvědčen, že takto nemůže postupovat. Tyto praktiky na této služebně jsou asi časté, protože tento student popsal situaci, když ho vedli na tento výslech, že šel proti němu jiný zkrvavený muž, špinavý od krve a od bláta, a bylo mu sděleno: Takto dopadneš i ty.

Žádám vás, pane ministře, abyste celou kauzu velice pečlivě sledoval, aby se praktiky na této služebně již neopakovaly, protože je považuji opravdu za skandální.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: I když nepadla doplňující otázka, přesto bych chtěl panu poslanci sdělit:

Pravděpodobně sledujete statistiku a víte, že v tomto kalendářním roce je stíháno podstatně více policistů než v kterémkoli dřívějším roce za celou dobu od roku 1990. Jednoznačně chceme vymýtit zločin především z řad policie. Pokud policie nebude mít zákon v sobě, nemůže realizovat zákon mezi občany a pro občany. Myslím, že v tomto náhledu jsme zajedno. Mohu vám říci, už to není tajemství, že v současné době děláme např. rozsáhlou akci, která se týká účasti policistů v pojišťovacích podvodech. Jeden případ nás motivoval k tomu, že se dělá celoplošná kontrola zpětně za spolupráce s pojišťovnami. Samozřejmě nekompromisně budou další policisté nejen propuštěni, ale bude vypracováno trestní oznámení a budou trestně stíháni. Stejná opatření se dělají v dopravní policii, aby konečně přestalo vybírání do kapes, zneužívání postavení atd.

Pokud se týká korupce v policii, je to jako s korupcí všude jinde. Pokud nechytnete pachatele za ruku, když úplatek bere, nebo když ho má alespoň v kapse, je nesmírně těžké dokazovat, protože ze zákona je trestný nejen ten, kdo úplatek bere, ale i ten, kdo úplatek dává. To zatím dost ztěžuje celou situaci.

Tím chci jenom dokumentovat, že není mezi námi rozdílných názorů na to, že trestná činnost mezi policisty nemá své místo. Samozřejmě psychopaté a lidé s násilnými sklony v policii také nemají co dělat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi. Dávám slovo panu poslanci Ladislavu Korbelovi, který byl vylosován na pátém místě, k přednesení ústní interpelace na místopředsedu vlády a ministra financí Pavla Mertlíka ve věci ukončení činnosti Moravia banky. Připraví se paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

Pan poslanec Korbel zde pravděpodobně není. Slovo má paní poslankyně Zuzka Rujbrová, která byla vylosována na šestém místě, aby přednesla interpelaci na ministra zemědělství Jana Fencla ve věci převodu lesů na město Letovice.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane ministře, zákon 172/1991 Sb. ukládá dosavadním majitelům, aby bezodkladně a bez výjimek převedli historický majetek na města a obce. Obrátilo se na mě město Letovice, které se bezúspěšně a dlouhodobě domáhá vydání lesních pozemků v katastru sloučených obcí Třebětín, Novičín a Bahna po Lesích České republiky Lesní správě Tišnov.

Jak je zřejmé ze vzájemné korespondence, ani lesům České republiky není zřejmé, jakým způsobem by zákon 172/1991 Sb. měl být vykládán. Koneckonců poukazují na skutečnost, že při splnění stejných podmínek v jiných katastrech stejná organizace lesní pozemky obci vydala.

Chtěla bych se vás proto zeptat, zda pokládáte postup lesní správy Tišnov v tomto případě za správný, případně co můžete udělat pro to, aby obec Letovice tento majetek zpátky získala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Nyní udílím slovo ministru zemědělství Janu Fenclovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci. Paní poslankyně, vaše interpretace se týká výkladu zákona č. 172/1991 Sb., tedy zákona o převodu majetku státu na obce, který používá státní podnik Lesy České republiky, a to v souvislosti se žádostí města Letovice o vydání lesů městu.

Z informace, kterou mám k dispozici, vyplývá, že žádosti města Letovice o vydání lesů nebylo vyhověno, co se týče žádosti o vydání bývalého majetku, a to konkrétně u sloučených obcí Třebětín, Novičín a Bahna, kde se město Letovice považuje za právního nástupce uvedených zaniklých obcí. Pokud jde o zaniklé obce, má zákon 172/1991 Sb. pouze jediné ustanovení, a to § 2 odst. 3, podle něhož je-li právním nástupcem obce zaniklé po 31. prosinci 1949 jediná obec, přechází věc do jejího vlastnictví. Je-li právních nástupců více, přechází věc do jejich podílového spoluvlastnictví rovným dílem.

Při absenci jakéhokoli výkladu zákona č. 172/1991 Sb., jehož zpracovatelem a předkladatelem bylo Ministerstvo financí, vycházejí obce i jiné subjekty, v tomto případě státní podnik Lesy České republiky, při praktické aplikaci zmíněného zákona z názorů a stanovisek soudů, které se zabývají majetkovými spory mezi obcemi a státem. To platí i při posuzování právního nástupnictví po zaniklých obcích.

Pokud již ve věci právního nástupnictví města Letovice byl vydán pravomocný rozsudek okresního soudu v Tachově, v jehož výroku soud rozhodl, že město Letovice není právním nástupcem sloučených obcí, není v tuto chvíli jiná možnost než že státní podnik Lesy České republiky i město Letovice v zájmu zachování právního státu toto soudní rozhodnutí musí respektovat, a to vycházejíce přitom z právní dikce, která praví - soud zná právo. Soud je také jedinou institucí v České republice, která je oprávněna na základě výše uvedené zásady závazně vykládat zákony.

Za tohoto stavu nelze považovat postup státního podniku Lesy České republiky za nerespektování zákona č. 172/1991 Sb. Snad pro budoucí řešení a pro úplnost dodávám, že zpřesnění ustanovení o právním nástupnictví zaniklých obcí je jedním ze základních cílů připravované novely tohoto zákona a že tady zůstává možnost řešení jiného než v tuto chvíli držení (?) státní podnik Lesy České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Ptám se paní poslankyně Rujbrové, zda si přeje přednést doplňující otázku. Je to tak. Udílím jí slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane ministře, domnívám se, že zákon by měl být tak jednoznačný, aby občanům a obcím, které s ním pracují, neumožňoval dvojí výklad. Podle mého přesvědčení mělo ministerstvo za dobu účinnosti tohoto zákona již dávno iniciovat zpřesnění této právní úpravy tak, aby k podobným situacím nedocházelo. Pokud je mi známo, rozhodnutí soudu, které jste citoval, bylo zrušeno a v dalších analogických případech byl lesní majetek vydán. Prosím, abyste se na tento případ podíval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP