(18.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo ministru Fenclovi, pokud si přeje reagovat.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Já nemám problém akceptovat požadavek paní poslankyně, nicméně bych mohl citovat další rozhodnutí soudu, která se stala platnými a jsou v  podstatě podkladem pro rozhodnutí, která Lesy České republiky přijímají, a nedomnívám se, že v tuto chvíli mají jinou možnost.

Ještě bych dodal, a myslím, že by to mohlo být důležité, že v nejbližší době bude problém právního nástupnictví obcí řešen též Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem ČR. Tam je možnost v případě, že se stanovisko soudů ustálí na jiném, odlišném právním názoru, pro řešení tohoto problému.

Musím říci poctivě, že ten problém vnímám a jsem nakloněn jeho řešení, nicméně nemohu chtít po státním podniku Lesy ČR, aby porušovaly současný právní výklad.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru Fenclovi. Nyní udílím slovo poslanci Tomáši Kvapilovi, který byl vylosován na sedmém místě, aby přednesl svoji interpelaci na místopředsedu vlády a ministra financí Pavla Mertlíka ve věci financování domovů důchodců zřízených obcemi.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane ministře, na konci srpna letošního roku vaše ministerstvo obeslalo okresní úřady dopisem, ve kterém informuje o svém závěrečném stanovisku k financování domovů důchodců zřizovaných obcemi a provozovaných ve spolupráci s nestátními subjekty. V dopise se konstatuje, že na základě posouzení zřizovací listiny příspěvkové organizace, nájemní smlouvy a smlouvy o provozování sociálních služeb nejsou vztahy mezi obcí a Charitou v souladu s právní úpravou. Není zde však nic konkrétně zdůvodněno, pouze se něco obecně konstatuje. Ale co je nejhorší, z tohoto nezdůvodněného konstatování ministerstvo vyvozuje, že by v rámci stávajícího systému financování provozu zařízení poskytujících ústavní sociální služby prostředky státního rozpočtu mohly být poskytovány dvojím způsobem - přes rozpočty územních orgánů a z resortní kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. V závěru dopisu se uvádí, že je třeba - cituji - dát do souladu způsob financování dotčených domovů důchodců tak, aby nevznikaly nadále dosavadní pochybnosti. To znamená, že pokud i nadále bude provozovatelem domovů důchodců Charita, nebudou finanční prostředky státu na činnost těchto domovů důchodců poskytovány prostřednictvím územních rozpočtů. Konec citátu.

Tento dopis v regionech vyvolal nejen zděšení, ale také vážně poškodil dobré jméno Charity, neboť se v něm uvádí, že vztah mezi Charitou a obcemi je protiprávní. Dne 28. září t. r. proběhlo u ředitele ing. Prokopa jednání se zástupci Charity, kterého jsem se zúčastnil. Pan ředitel uznal, že závěry dopisu nejsou odůvodněné kontrolou přímo v terénu, že dvojí financování ze státního rozpočtu nebylo prokázáno a že se vše zakládá na pouhých dohadech. Zástupci Charity konstatovali, že souhlasí s takovými formulacemi v příslušných smlouvách, které vyloučí možnost dvojího financování. Ředitel Prokop na závěr přislíbil odeslat do 14 dnů na okresní úřady nový dopis, který zjedná nápravu. To se však nestalo. Proto se obracím na vás, pane ministře, s žádostí o urychlené zjednání nápravy a současně se vás ptám, kdy a jakým způsobem tuto věc dáte do pořádku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Nyní udílím slovo ministru financí Pavlu Mertlíkovi k odpovědi.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, musím říci, že jsem touto interpelací poněkud překvapen. Mí pracovníci mi připravili podrobný soupis toho, jakým způsobem se financují různé domovy důchodců v různých systémech. Domníval jsem se, že interpelace bude na nějaký odborný problém tohoto typu. Musím říci, že si nemyslím, že je nejvhodnější formou řešení takového problému, který tady byl přednesen a který pravděpodobně vznikl, interpelovat ministra.

Já se o tomto problému dovídám z vašich úst, pane poslanče, v této chvíli poprvé, a je to několik týdnů, možná měsíců - nezachytil jsem přesně ona data, která jste říkal - od okamžiku, kdy ten problém vznikl. Myslím, že kdybyste mi byl zatelefonoval, napsal dopis, poslal fax nebo volil nějakou jinou formu mnohem rychlejšího spojení, než je čekání na ústní interpelaci na následující schůzi Poslanecké sněmovny, pak pokud by se ukázalo, že máte pravdu a úředník mého ministerstva pochybil, tak ten problém mohl být dávno vyřešen. Domnívám se, že tímto způsobem, který je možná politicky pro vás atraktivnější, ale prakticky mnohem méně schůdný, jste především poškodil ty organizace a ty důchodce, o jejichž zájem vám bezesporu - jak pevně věřím - primárně jde.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP