(18.40 hodin)

(pokračuje Karel Vymětal)

V interpelaci, která je uvedena v tisku 342, jsem položil panu premiérovi šest konkrétních otázek. Dovolte mi, abych je zde zopakoval.

Za prvé. Nedomnívá se vláda České republiky, že by bylo užitečnější, aby uvažované finance pro přesun výroby osobních kolejových vozidel mimo Studénku byly dány k dispozici Českým dráhám, které by za ně mohly objednat u ČKD Vagonka Studénka např. tři pětidveřové osobní vlakové soupravy, které by znamenaly práci cca na 1,5 roku, než je vložit do přemístění výroby, které netvoří žádné hodnoty, a tyto peníze budou spíše dány ve prospěch firmy Thrall?

Za druhé. Má vláda České republiky jistotu, že firma Thrall přinese do Studénky nové objednávky na nákladní kolejová vozidla nad současný stav odbytu, a z čeho tato jistota pramení?

Za třetí. Domnívá se vláda České republiky, že prodej výrobního podniku, který svými výrobky slouží převážně potřebám Českých drah, zahraničnímu zájemci je optimálním ekonomickým a sociálním řešením potřeb železnice v České republice?

Za čtvrté. Nevadí vládě ČR riziko snížení zaměstnanosti v okrese Nový Jičín, který už dnes má vysoký stupeň nezaměstnanosti a s tím související růst čerpání státního rozpočtu na podporu v nezaměstnanosti a sociální podpory?

Za páté. Je brána v úvahu při řešení problémů ČKD Vagonka Studénka možnost ztráty a znehodnocení kvalifikačního potenciálu umu našich techniků a dělníků?

Za šesté. Cítí vláda ČR odpovědnost za ekonomickou politiku Českých drah, která likviduje české výrobce a vrhá je do náruče zahraničních investorů, kteří se pochopitelně budou chovat tržně bez ohledu na potřeby Českých drah a České republiky, nebo jde o systémový přístup vlády, která směřuje české hospodářství k zániku českých podniků a vše, co republika potřebuje, dodají zahraniční firmy?

Dámy a pánové, v odpovědi předseda vlády popsal - jak jste se s tím měli možnost seznámit - genezi vlastnictví Vagonky Studénka, popsal její hospodářskou situaci a popsal obecně, jak se vláda zabývá a zabývat hodlá významnými podniky, které mají problémy. Na mé otázky ale bohužel pan premiér neodpověděl. Pouze vyjádřil přesvědčení, že intenzita, s níž se vláda zabývá uvedenou problematikou, přinese konkrétní výsledky, které by měly rozptýlit mé pochybnosti. Tato odpověď však mé pochybnosti nerozptýlila, naopak je upevnila. Jsem totiž přesvědčen, že normální je na konkrétní otázky konkrétně odpovědět, a nikoliv v obecné rovině, hodné politika velkého formátu, na ně neodpovědět.

Proto mi dovolte, abych navrhl Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, že nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády České republiky na moji interpelaci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Uděluji slovo přihlášenému předsedovi vlády České republiky Miloši Zemanovi. Připraví se místopředseda vlády ministr Mertlík.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážený kolego Karle Vymětale - nikoli Vojtěchu Vymětale -, dovolte mi, abych se vám omluvil za to, že jsem se domníval, že při vaší nesporné inteligenci odpověď na vašich šest otázek - aniž by byly polopatisticky členěny - z mé odpovědi vyčtete. Pokládám proto za svoji nespornou povinnost vám stručně odpovědět. Pouze konstatuji, že již zaplaťpánbůh skončil čas Státní plánovací komise a že tato otázka podle mého názoru by měla být adresována např. na ministra průmyslu, příp. na místopředsedu vlády pro hospodářskou politiku, nikoliv na premiéra.

Na druhé straně uznávám, že Vagonka Studénka leží v oblasti mého volebního kraje, a cítím tedy jistou spoluzodpovědnost jako poslanec v tomto kraji zvolený. Budu tedy poměrně stručný a doufám, že kolega Brožík, který tady vyrušuje, si sedne na své místo.

Odpověď na vaši první otázku: zajisté bychom byli velmi rádi, kdyby České dráhy dostaly k dispozici prostředky, jimiž by mohly alespoň částečně uhradit své dluhy u Vagonky Studénka. Chtěl bych ujistit kolegu Vymětala, že se tak již stalo, a to přibližně ve výši 50 mil. Kč, kde prostřednictvím Konsolidační banky byla Českým dráhám poskytnuta dotace právě pro úhradu těchto prostředků, což samozřejmě Vagonce Studénka do určité míry zlepšilo její finanční situaci.

Pan poslanec se za druhé ptal, zda americká firma, která chce vymístit z Vagonky Studénka osobní vozy, jedná správně. Já se domnívám, že jednání v této oblasti již pokročilo a tato americká firma na tom netrvá, a to především z toho důvodu, že se nám podařilo intenzivním jednáním získat o Vagonku Studénka další zahraniční zájemce. Vzniklo tady konkurenční prostředí a americká firma od svého původního požadavku ustoupila.

Ono přemístění, pokud by k němu došlo - teď už je to téměř bezpředmětné - by se odehrálo směrem do kopřivnické Tatry, kde byly k dispozici vyhovující výrobní haly. Pan poslanec jistě ví, že je to asi 20 km od Studénky, takže i z hlediska mobility pracovních sil by to nebylo příliš dramatickým problémem.

Za druhé - vláda České republiky nemá nikdy jistotu, neboť, pane poslanče, žijeme v probabilistickém světě, ale i přesto bych chtěl říci, že má určité pozitivní expetace vzhledem k tendru, který teď právě probíhá, že strategičtí partneři - a o tom je tento tendr - přinesou nové objednávky nejen na nákladní, ale jak se nyní ukazuje, i na osobní kolejová vozidla. Je to součástí podmínek veřejné soutěže nebo podobné operace.

Za třetí, pane kolego, prodej zahraničnímu zájemci velkého výrobního podniku je bezesporu optimálním řešením, protože, pokud jste studoval historii Vagonky Studénka v posledních deseti letech, víte, že to byl podnik, který se neustále potácel v krizi a neustále byl těsně nad vodou. Tato vláda zastává názor, že vstup solidního zahraničního investora je řešením, protože přinese kapitál, přinese know-how, a tím pádem pomůže i Českým dráhám i České republice. A jak víte, příliv zahraničního kapitálu do České republiky se v posledním pololetí ztrojnásobil proti prvnímu pololetí minulého roku.

Za čtvrté se mne tážete, zda české vládě nevadí riziko snížení zaměstnanosti v okrese Nový Jičín. Já bych chtěl především podotknout, že jsem nedávno v tomto okrese otevíral průmyslový podnik, který přinese několik set pracovních příležitostí. Byl to podnik v Příboře, který byl otevřen se zahraniční - tuším že belgickou - účastí, takže opět onen zločinný zahraniční kapitál tam přinesl stovky pracovních příležitostí. Z podobných důvodů máme samozřejmě zájem alokovat - pokud to vláda může ovlivnit - investiční pobídky především do regionů s nadprůměrně vysokou nezaměstnaností. Totéž se týká i Vagonky Studénka.

Vy se domníváte, pane poslanče, že při přejmutí podniku zahraničním investorem dojde ke ztrátě a znehodnocení kvalifikačního potenciálu a umu našich techniků a dělníků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP