(19.30 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Zároveň zde chci říci, že jsem použil ve své interpelaci jiný přístup k číslům, protože se většina zákonů projednávala ve výboru několikrát, samozřejmě byly předkládány důležité koncepční materiály jednotlivých ministerstev, které dle mého právě pro svůj význam měly být předkládány ministry.

Přesto si myslím, že věcný obsah mé interpelace je jasný. Stál jsem před dilematem, zda se dohadovat s předsedou vlády, který nemá možná zájem problém řešit - toto mé tvrzení doložím dále -, nebo mávnout rukou a věnovat se dalším problémům.

Jelikož mi ovšem vývoj dal za pravdu a dokázal, že interpelace byla spíše vnímána jako něco zbytečného a nemístného, rozhodl jsem se dnes vystoupit.

Vážený pane premiére, i když na dvou místech vaší odpovědi uvádíte, že usnesení č. 90/1999 hospodářského výboru k neúčasti členů vlády na jednání tohoto výboru bude ve smyslu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny respektováno, není tomu tak. Ujasněme si, kdo má právo koho poučovat o jednacím řádu. Ujasněme si, jak vás respektují vaši ministři, kteří jistě dostali pokyny, aby se zúčastnili jednání hospodářského výboru.

Chci zde zdůraznit jednu absurdnost. Materiály, které předkládala ministerstva do našeho výboru, již neobhajovali ministři, ale nepředkládali je mnohdy ani jejich náměstkové. Vrcholem je, když materiály předkládají ředitelé odborů ministerstva, ředitelé na vládě nezávislých institucí, či dokonce poradci ministrů. Mohl bych zde tyto případy vyjmenovat, ale je to ztráta času. Zeptejte se svých vlastních poslanců z ČSSD.

Člověk by si řekl - napsal jsem důraznou interpelaci, mávl bych rukou nad odpovědí premiéra a čekal v klidu na nápravu věci. Ovšem omyl. Na prvním jednání hospodářského výboru po prázdninách, kdy se zabýval mimo jiné zákonem o dráhách, o veřejných zakázkách, o veřejných dražbách atd., došlo opět ke stejné situaci jako před prázdninami. Ministři opět nepřišli na jednání. Nevím, má-li význam je tady uvádět, nebo nemá. Zjistěte si tyto údaje sám, jistě vám bude nápomocným vodítkem hlasování hospodářského výboru dne 15. 9. 1999, kterým hospodářský výbor odmítl projednávat konkrétní zákony a odložil projednávání o 14 dnů. Taková byla situace po vaší ironické a poučující odpovědi, po vašem zdůrazňování, že ministři budou respektovat usnesení hospodářského výboru a zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Myslím si, že by nyní mělo zaznít z vašich úst důrazné ujištění, že se situace již nebude opakovat. Napovídá tomu poslední jednání hospodářského výboru, kde se stav radikálně zlepšil, docházka ministrů se zlepšila. Někteří dokonce chodili omlouvat případnou nepřítomnost ke mně. Absurdnější vyústění celé kauzy jsem si ani nemohl představit. Potvrdilo se, že má interpelace byla správná.

Na závěr chci věřit, že tento jev nebyl ojedinělý a účast ministrů na jednání hospodářského výboru bude odpovídat jeho významu. Chci zde zároveň sdělit, že nebudu předkládat žádný návrh usnesení, protože ostuda ministrů mi stačí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Do rozpravy se hlásí předseda vlády Miloš Zeman, kterému udílím slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče Kořistko, vážené kolegyně a kolegové z dosud neusnášeníschopné sněmovny, chtěl bych odpovědět poměrně vstřícně panu poslanci Kořistkovi, i když se přiznám, že jistým důvodem k mé ironii byla formulace jeho otázky, která začíná slovy "Jste ochoten přiznat?". Téměř mi to připomnělo turkenádu, ale dobrá, inkviziční tribunály snad u nás neexistují. Pojďme k věcnému problému.

Pro ty, kdo nečetli tyto materiály, jsem panu poslanci Kořistkovi namítl, že podle § 39 odst. 3 platného zákona o jednacím řádu se říká, že člen vlády se může dát na schůzi výboru zastoupit jiným členem vlády nebo náměstkem, pokud výbor netrvá na jeho osobní účasti. Ani v jedné pozvánce hospodářského výboru se u projednávaných bodů tento požadavek na osobní účast neobjevil.

Za druhé. Chtěl bych konstatovat, že se pan Kořistka mýlil, když uváděl jednotlivé ministry u zákonů, které patřily jiným ministrům, což je věcný omyl.

Závěrem bych chtěl navrhnout racionální řešení, které by mohlo vyhovět oběma stranám. Jak víte, v době zasedání Poslanecké sněmovny vláda zasedá v pondělí a není žádný problém, aby se ministři zúčastnili zasedání těch výborů, které se případně sejdou v průběhu schůze pléna Poslanecké sněmovny, už proto, že jsou stejně zpravidla zde.

Pokud jde o období, kdy Poslanecká sněmovna nezasedá, a díky naší legislativní smršti se, drazí kolegové, toto období neustále zkracuje - pane poslanče, sice vrtíte hlavou, což vám vzkazuji prostřednictvím předsedající, ale snad jste si všiml, že máme na pořadu asi 200 bodů - kdy nezasedá Poslanecká sněmovna, tak v této době zasedají výbory. Vláda zasedá vždy ve středu. Prosím vás, pojďme se rozumně jako lidé dohodnout, že výbory, které mají na programu body nevyžadující účast ministrů, dají v rámci vzájemné tolerance právě tyto body na své středeční zasedání, kdy zasedá vláda, a naopak budou zvát ministry v úterý nebo ve čtvrtek k těm bodům, kde je žádoucí ve smyslu jednacích řádů, aby se ministři přímo účastnili, nebo vždy tehdy, když o to výbor jmenovitě požádá. Toto by podle mého názoru byla gentlemanská dohoda, která by ulomila hroty těmto problémům.

Samozřejmě jsem ochoten respektovat případné nepřijetí tohoto návrhu ze strany předsedů jednotlivých výborů. Dovolte mi ovšem potom, aby se v mé duši usídlilo temné podezření, že některé výbory Poslanecké sněmovny zasedají pouze ve středu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády Miloši Zemanovi. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Brožík. Udílím mu slovo.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, protože interpelaci vznesl poslanec z hospodářského výboru, kterému od loňského července předsedám po sedmiletém působení v tomto výboru já, myslím si, že došlo k omylům na obou stranách. Chápu kolegu Kořistku, který interpeloval z titulu neúčasti ministrů při projednávání důležitých zákonů, jako byly veřejné dražby, veřejné zakázky apod., ale v tomto směru se spletl ve jménu a tato interpelace měla být směřována na někoho jiného, než kdo byl osloven.

Pamatuji se, že nebyl problém v minulém období, kdy tento výbor vedl předseda za ODS, když jsme při projednávání závažných návrhů zákonů také neviděli rok ministra Dlouhého, rok ministra Dybu, ale chodili kompetentní náměstci. Zde se musím zastat pana ministra Grégra, protože si nepamatuji, aby při projednávání jakéhokoli důležitého zákona nebyl v hospodářském výboru ať první náměstek pan Petříček, nebo oba náměstci - pan Petříček a pan Špaček, apod.

Pan Kořistka má pravdu, že v některých případech přišli do výboru předkládat návrhy zákonů úředníci třetí kategorie.

Proto i hospodářský výbor jednomyslným hlasováním přijal jedno usnesení, ne první, které se cituje v odpovědi, tady také došlo k omylu. Nebylo to první usnesení, kde se hovoří o zvolení ověřovatelů zápisu, ale bylo to první usnesení o tom, že žádáme, aby se při předkládání návrhů zákonů dostavil ministr osobně, případně po jiném řešení poslal svého náměstka. Ale ani po tomto prvním upozornění jednotlivých ministrů nedošlo v některých bodech k nápravě. Proto hospodářský výbor přijal druhé usnesení. Až po tomto druhém usnesení, a to po prázdninách, se situace skutečně výrazně zlepšila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP