(20.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím bych mu rád vzkázal, že považuji za urážku pana ministra Císaře, jestliže tady lehkými slovy prohlásí, že tato vláda nemá žádné plány, jak pomoci těmto regionům. Chtěl bych vás ujistit, pane poslanče, že Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovává celý systém tzv. regionálních rozvojových plánů s největším důrazem právě na plány pro oblasti severní Moravy a severozápadních Čech. Práce není ještě hotová, ale je pojímána nesmírně vážně a vláda cítí odpovědnost za tyto problémy a věnuje se jim. O řadě věcí můžeme diskutovat, nemusíme spolu navzájem souhlasit, ale měli bychom o těchto věcech hovořit se znalostí faktů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní jsem v problému. Je zde faktická poznámka a přihlášený ministr. Tyto dvě záležitosti jsou v jednacím řádu zvýhodněny stejně. Pan ministr dává přednost faktické poznámce. Pane poslanče Kohlíčku, máte možnost ji přednést.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Omlouvám se. Jestliže je tak rozpracován program, potom se táži, proč se nevyužívá odpovídajícím způsobem strukturálních fondů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan ministr Miroslav Grégr, připraví se pan poslanec Martin Starec.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, začal bych po faktické poznámce. Jsem rád, že jsem dal prostor kolegovi poslanci. Řekl bych, že vláda má zpracované programy a speciálně pro severozápadní Čechy a docela i v několika kapitolách. Jedna je v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj, a to i na popud vašeho pana poslance, v kapitole severozápadní Čechy. Byl to program, který se rozvíjel ve výši 250 mil. Kč v letošním roce. Během dvou let má zhruba přinést asi 950 pracovních příležitostí. Díky za to. Náklady na zřízení jednoho pracovního místa podle tohoto programu vycházejí asi zhruba na 417 tisíc, což je polovina proti obvyklým nákladům, které se musejí vynakládat na zřízení jednoho pracovního místa v jiných případech. I v návrhu rozpočtu na rok 2000 se počítá s pokračováním tohoto programu, který je navýšen pro severozápadní Čechy zhruba o 100 mil. Kč, právě tak jako se počítá s navýšením tohoto programu pro Ostravu, ale to už vlastně není předmětem této interpelace ani této debaty.

Chtěl bych říci, že je chybná interpretace, že tato vláda nemá energetickou politiku. Energetická politika byla zpracována a vzata vládou na vědomí prakticky v termínu do 30. března, tak jak určoval plán vlády. Tato politika teď pouze probíhá procesním řízením a po jeho ukončení má být odsouhlasena vládou do konce tohoto roku.

Jinak energetická politika prošla tak širokou diskusí jako málokterá politika, prošla širokou diskusí v oblasti podnikatelské sféry, podnikatelských svazů, ať už to byl Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, jednotlivé podnikatelské svazy, prošla diskusí v hospodářském výboru, v energetickém podvýboru. Řekl bych, že přístup byl velice široký, a myslím si, že vznikla kvalitní politika, která je srovnatelná s obdobnými přístupy Evropského společenství.

Chtěl bych tady říci, že reagovat i na to, že stát jako minoritní vlastník skutečně nemůže ze své vůle, ze své iniciativy rozprodávat jednotlivá zařízení, pozemky apod., protože to je odvislé od rozhodnutí valné hromady, a samozřejmě tam, kde stát ztratil majoritu a nebylo to vinou této vlády, může pouze postupovat to, co mu umožňuje buď rozhodnutí valné hromady, nebo co umožňuje obchodní zákoník či stanovy společnosti. V tomto případě bohužel - a podtrhuji slovo bohužel - nemohl stát před prodejem konat jinak, než jak konal.

Teď bych se vrátil k samotnému tématu, které zde bylo předestřeno. I to, že vlastně bylo komentováno setkání nebo pracovní sezení na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde pan Falbr se zmínil, že ministr průmyslu a obchodu se dostavil nepřipraven. Myslím si, že více než výmluvně o tom, jak toto jednání probíhalo a jak bylo připraveno, svědčí to, že jsem dostal otevřený dopis odborářů, který byl zaslán i ČTK a některým dalším masmédiím. Jednalo se o otevřený dopis odborářů z Mostecké uhelné společnosti a jmenovitě z Dolu Koh-i-noor, který děkoval mně a i panu ministrovi Špidlovi za přístup, který jsme zvolili, a děkovali mně i za způsob vedení tohoto jednání, které proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti jednak vrcholových představitelů společnosti ČEZ, všech tří společností, tzn. Sokolovské, Severočeské a Mostecké, a za účasti i odborářů právě z Mostecké uhelné, za účasti pana Falbra i za účasti pana Cyrila Zapletala. Pan Cyril Zapletal poděkoval za velice konkrétní jednání, za konkrétní návrhy řešení a další postup. Na svém tvrzení setrval. Pan Falbr rovněž vyslovil… Poprosil bych paní předsedající, aby zjednala klid ve sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Páni poslanci, prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Pan Falbr rovněž vyslovil uznání a poděkování a potom utrousil tyto neuctivé poznámky na tripartitě v Mostě. Domnívám se, že se mohl takto vyjádřit na jednání na ministerstvu, kde vyjádřil maximální uspokojení, a většinou solidním přístupem je, když se takovéto stanovisko buď neřekne, pokud měl jiný názor, anebo se potom drží. Nemíním tady polemizovat s panem Falbrem, jenom chci ujistit všechny, že jsem byl jako na všechna takováto jednání pečlivě připraven, že jsem zodpověděl veškeré dotazy, které tam padly ze strany všech zúčastněných, a že se jednalo o pracovní jednání, že se nejednalo o monolog ministra. Byl to první stupeň v celé řadě dalších, které hodlám připravit anebo realizovat. Není to záležitost, která vyplývá z toho, že stát už dnes nemá žádnou rozhodovací pravomoc, ale vyloženě ze sociálního aspektu a ze situace, kterou velice na Mostecku vnímáme.

Řekl bych, že jsem se zúčastnil jednak jednání přímo v Mostecké uhelné na jaře t. r., kdy tam byla vlastně vyhlášena stávková pohotovost. Byl jsem tam, nikoliv jak pan Falbr říkal, na vyzvání odborů, ale jel jsem tam ze své vůle a iniciativy a požádal jsem Mosteckou uhelnou i odboráře, aby mně tam připravili určité zasedání, kde bychom věci diskutovali. Rovněž i toto jednání jsem svolal ze své vlastní iniciativy.

Chtěl bych říci, než budu hovořit o dalších krocích, proč vznikla tato situace v Mostecké uhelné. Víte, že Mostecká uhelná vlastně vytvořené prostředky nereinvestovala, že neprováděla restrukturalizaci, že neprováděla modernizaci investování a ani v dostatečné míře neprováděla útlum. Nemíním počínání Mostecké dále rozebírat, ale můžete si obrázek udělat sami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP