(15.50 hodin)

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 25. schůze konané dne 16. září 1999:

Po odůvodnění náměstka ministra financí ČR Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi ČR a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 17. března 1999 v Sofii.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil zpravodaj zahraničního výboru kolega Kohlíček. A nyní prosím pana kolegu Recmana, aby nás seznámil s tím, jak jednal a co přijal rozpočtový výbor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Páni ministři, vážená sněmovno, rovněž rozpočtový výbor projednal uvedenou dohodu na své 15. schůzi dne 10. června 1999 a dospěl ke stejným závěrům jako předkladatel a zahraniční výbor. Znamená to, že rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně s touto dohodou vyslovit souhlas. Zároveň zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Recmanovi a nyní otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám.

Přednesu tedy sněmovně následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi ČR a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 17. března 1999 v Sofii."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108 a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 81 pro hlasovalo 68, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s Dohodou mezi ČR a Bulharskou republikou byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 116.

Přistupujeme k bodu

 

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999
/sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

 

I tento návrh přednese sněmovně místopředseda vlády ČR a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, v tomto případě mohu být podstatně stručnější, protože tato smlouva o zamezení dvojího zdanění s Chorvatskem je řekl bych standardní smlouvou toho typu, který ČR uzavírá.

Snad bych jenom upozornil na jednu věc, že po Slovinsku bude Chorvatsko druhou zemí z bývalé Jugoslávie, s níž je takováto smlouva uzavřena, a tím se nahradí smlouva z počátku 80. let, kterou měla bývalá ČSSR s bývalou Jugoslávií.

Doporučuji tuto smlouvu rovněž ke schválení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí Pavlu Mertlíkovi.

Vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Tento návrh iniciativně projednal též rozpočtový výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 224/1 a 224/2. Nyní prosím paní kolegyni Vlastu Štěpovou, aby nás seznámila se závěry jednání zahraničního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, snad jediná otázka, která kolem této smlouvy se může objevit, je ta, proč až teď. Snad bych jenom ráda zkonstatovala, že až dosud probíhal obchodní styk mezi oběma zeměmi a ona aplikace pravidla o zamezení dvojího zdanění prostě smlouvou, která byla uzavřena na počátku 80. let mezi bývalou ČSSR a bývalou SFRJ. Teď se tedy podepisuje smlouva nová.

Zahraniční výbor projednal návrh této smlouvy na své 25. schůzi dne 16. září 1999 a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit se Smlouvou mezi ČR a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku souhlas.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Vlastě Štěpové. A nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana kolegu Svatomíra Recmana, aby nás seznámil se závěry jednání výboru. Jedná se o smlouvu mezi ČR a Chorvatskou republikou. Ano, pan kolega Recman již přistupuje k řečništi, prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, rozpočtový výbor projednal uvedenou smlouvu na své 18. schůzi dne 22. října letošního roku a plně se ztotožnil s názorem, který tady přednesl zpravodaj zahraničního výboru. Rozpočtový výbor rovněž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyslovila souhlas. Zároveň zmocnil zpravodaje, aby s tímto závěrem seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji Svatomíru Recmanovi. V tuto chvíli otevírám rozpravu, do níž se hlásí pan kolega Kohlíček. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Vážená sněmovno, vážená vládo, dovolte mi, aby přičinil několik poznámek ke smlouvě mezi ČR a Chorvatskou republikou. Domnívám se, že tato smlouva je určitým příspěvkem ČR ke stabilitě balkánského regionu. Předchozí smlouva s Bulharskem svědčí o tom, že ČR je v tomto ohledu velmi aktivní, a doporučuji naší vládě, aby pokračovala v jednání s dalšími balkánskými státy, protože právě tím, že budou zapojeny všechny státy dané oblasti do systému smluv, můžeme předcházet dalšímu katastrofickému vývoji, který jsme tam zatím jenom sledovali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Jaromíru Kohlíčkovi. Hlásí se ještě někdo dále do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Chce reagovat pan ministr v závěrečném slově? Nechce. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat o návrhu závěrečného usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi ČR a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 22. ledna 1999."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 81 pro hlasovalo 67, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 117.

Přecházíme k bodu

 

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá do Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Čtvrtý dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu
- zvláštní jednorázová alokace zvláštních práv čerpání
/sněmovní tisk 230/ - druhé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl opět místopředseda vlády ČR a ministr financí pan Pavel Mertlík, prosím.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Čtvrtý dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu schválila Rada guvernérů Mezinárodního měnového fondu přijetím rezoluce č. 52/4 v r. 1996. ČR se ještě na žádné alokaci zvláštních práv čerpání nepodílela a přístupem k této zvláštní jednorázové alokaci obdrží 240,2 mil. SDR, čímž dojde k zvýšení devizových rezerv zhruba o 11,4 mld. Kč. Uvedená alokace nemá žádný dopad na státní rozpočet ČR a přijetí Čtvrtého dodatku k Dohodě nevyžaduje změnu v právním řádu ČR, nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je ČR vázána, a je v souladu s právem Evropských společenství.

Proto doporučuji Poslanecké sněmovně schválení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP