(16.10 hodin)

(pokračuje Ransdorf)

Zejména je třeba zmínit článek I., který se týká vymezení teritoria republiky Mauricius, pobřeží a také šelfů. Článek 12, který byl také zmiňován panem ministrem financí, se týká vymezení práv smluvních stran podniknout kroky, které se týkají ochrany veřejného zdraví, případně prevence chorob a škůdců zvířat a rostlin. Z kritických připomínek bych řekl, že smlouva má jednu slabší stránku, to je poněkud kostrbatá čeština, což patrně vzniklo překladem do naší mateřštiny.

Smlouva se nikterak nedotýká negativním způsobem našich obchodních zájmů. Potenciál tohoto státu, pokud jde o náš zahraniční obchod, je velmi malý a dokonce ani v oblasti turistického ruchu není využíván. Je tu jen jedna věc, která je nepochybně hodna vaší pozornosti, že republika Mauricius patří mezi daňové ráje a je otázka, jak této skutečnosti naši občané budou využívat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu kolegu Ransdorfovi. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Ne. Uzavírám obecnou rozpravu a můžeme hlasovat o návrzích na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tuto smlouvu zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan kolega Recman. Vůbec netuším, co chce navrhnout, prosím, pane kolego.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor by iniciativně rovněž rád projednal tuto materii, a proto bych chtěl požádat jménem rozpočtového výboru, aby tisk byl přidělen k projednání i rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je ještě jiný návrh? Ne. Budeme hlasovat o obou návrzích. Kolegyně a kolegové, někdo mi to tady sabotuje, protože jste zorganizovali, že kleslo kvorum pod potřebnou menšinu. Já bych v tuto chvíli požádal, aby ti z vás, kteří jste zde přítomni a nejste zaregistrováni, se zaregistrovali. Těch smluv již před námi mnoho není a za tři čtyři hodinky je můžeme mít za sebou. (Protesty.) Řeklo se, že budeme pracovat do 17 hodin a já bych chtěl toho času využít. Samozřejmě že kolem 17. hodiny skončíme naše jednání. Prosím ještě jednoho dva dobrovolníky, komplikujeme si to sami. Když už jsme zde vydrželi do této doby, bylo by dobré, kdybychom ještě chvilku mohli pracovat. Můžeme hlasovat.

 

Budeme nejprve hlasovat o přikázání sněmovního tisku 279 zahraničnímu výboru.

Kdo je pro tento návrh, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 72 pro 63, proti nikdo. Návrh byl přijat (v hlasování číslo 112).

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Ptám se: Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 72 pro 46, proti 7, i tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 113).

 

Konstatuji, že tisk 279 jsme přikázali zahraničnímu a rozpočtovému výboru.

Končím projednávání bodu 120 a jsme u bodu

 

121.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
podepsaná v Praze dne 12. května 1999
/sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 339 a z pověření vlády jej uvede opět místopředseda vlády ČR a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění vám předkládám se zvláštní radostí. Důvod je ten, že v tomto případě naplno platí, že pro Moldávii jako jednu z nových evropských zemí a navíc zemi, která si teprve buduje mezinárodní smluvní systém, je tato smlouva velmi významná a Česká republika jejím uzavřením přispívá ke stabilitě teritoria jihovýchodní Evropy. Jinak stojí za to, říci jenom to, že jde o smlouvu standardní, která je sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegu Mertlíkovi. Nyní prosím paní kolegyni Štěpovou, aby nás seznámila jako zpravodajka zahraničního výboru s tím, co zahraniční výbor navrhuje, resp. on nic nenavrhuje, paní kolegyně Štěpová je zpravodajkou určenou pro prvé čtení, takže výbor to má teprve před sebou. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, jde o standardní smlouvu, která je podmínkou - nikoli postačující, nicméně nutnou - k tomu, aby obchodní kontakty a spolupráce v hospodářské sféře fungovala tak, jak má. Doporučuji, aby se touto smlouvou zabýval výbor zahraniční a rozpočtový. Doporučuji tedy postoupit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní pan kolega Kohlíček. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych přičinil několik poznámek k této smlouvě. Moldavská republika, jak známo, měla při svém vzniku určité problémy s vyhraněním své identity jednak vůči Rumunsku, jednak vůči menšinám, které se snažily na jejím území vyhlásit svoje vlastní státy. V současné době se zdá, že tyto problémy jsou překonány, a Moldavská republika má snahu, jak vidíme i z této smlouvy, přiblížit se středoevropské zóně volného obchodu a navázat kontakty s ostatní, na západ od ní ležící Evropou. Já se domnívám, že je to chvályhodné, že bychom měli její snahu podpořit, a proto doporučuji tuto smlouvu k podpoření v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kohlíčkovi. Hlásí se někdo dál? Ne. Uzavírám rozpravu. Máme zde tedy dva návrhy na přikázání zahraničnímu výboru a poté výboru rozpočtovému.

 

Budeme hlasovat nejprve o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahájil jsem hlasování a ptám se: Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 72 pro 58, proti nikdo, návrh byl přijat (v hlasování číslo 114).

 

Rozhodneme nyní o přikázání rozpočtovému výboru.

Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 71 pro 35, proti 16, tento návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 115).

 

Konstatuji, že končí bod 121 a tisk 339 byl přikázán pouze zahraničnímu výboru.

Přicházíme k bodu 122. Promiňte, ještě ministr financí a místopředseda vlády kolega Mertlík.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, plním pouze dluh, který se týká bodu 113. Při jeho projednávání pan místopředseda Rychetský slíbil Poslanecké sněmovně, že vláda bude informovat o návrhu zákona o auditorech, čili toto plním. Byl dán na Úřad vlády 14. 10. 1999, je tedy v této fázi legislativního procesu, nyní jej má na starosti legislativní rada vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za toto sdělení. Loučím se s panem místopředsedou Mertlíkem, resp. neloučím, pouze z toho pultíku, kde byl hodně frekventován.

Přicházíme k bodu

 

122.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu
s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin
/sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 300. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí ČR pan Miloš Kužvart.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP