(14.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 39/5 a usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 39/6.

Nyní se ptám tří navrhovatelů, zda především pan kolega Mandík se chce vyjádřit k usnesení Senátu Parlamentu České republiky. (Poslanec Mandík: Ano.)

Ano, chce, takže slovo má pan kolega Mandík. Prosím, pane poslanče,

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane přesedající, vážená vládo, dámy a pánové, podrobné věcně zdůvodnění návrhu jsme provedli při procesu projednávání v Poslanecké sněmovně. V Senátě byl návrh zákona projednáván ve třech výborech a ve dvou z nich nebylo přijato žádné usnesení. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a věcnost projednávání na plénu Senátu byla minimální.

Dámy a pánové, každý z nás již zvážil nutnost řešení tohoto problému, tak jako i odborná veřejnost. Svůj přístup určitě vyjádříme hlasováním. Přesto všechno řešení předkládané problematiky je velmi aktuální a potřebné. Odborná veřejnost očekává od nás poslanců přijetí návrhu novely.

Proto vás žádám o podporu předložené novely, za což vám za předkladatele děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Mandíkovi. Nyní se táži, zda se chce k usnesení Senátu zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. (Poslanec Lobkowicz: Ano.) Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci. Už při svém posledním vystoupení jsem prohlásil a dnes rovněž chci říci, že podporuji zákon pana Mandíka. Jedná se o zákon, který je myslím dobrý, protože pomáhá tomu, co už je v zákoně.

Podle platných zákonů má vlastník lesů a také rybářství za úkol stavět stráže. Tyto stráže však nemají žádnou pravomoc. Tyto stráže vlastně dnes si netroufnou ani pořádně svoji funkci vykonávat. Proto je zapotřebí, aby tyto stráže určitou pravomoc měly. Tyto stráže mají též pomáhat vlastníkům, nemají být proti vlastníkům, nýbrž mají vlastníkům pomáhat plnit jejich úkoly. Každý vlastník pod hrozbou pokuty je povinen se o svůj les nebo o své rybářství starat. Tyto pokuty mohou být řádově i milionové. Pokud nemá ale žádnou možnost své názory prosadit, je to vlastně k ničemu.

Lesní a vodní stráž není určována jen tak, nýbrž je navrhována vlastníkem a nakonec schválena okresním úřadem. Z toho plyne, že nemůže nikdo, kdo nemá s lesem nic společného, nebo někdo, kdo nemá příslušný profil, stát se členem stráže. Proto vás prosím, abyste tento zákon znovu schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi.

Ptám se, zda se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodajka ústavně-právního výboru paní kolegyně Kupčová. (Poslankyně Kupčová: Ne.) Nechce.

V tuto chvíli tedy otevírám rozpravu a úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí, rozpravu tedy uzavírám.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím o nastavení kvora - už se tak stalo.

Budeme tedy hlasovat o věci, kterou jsem před chvíli avizoval. Jen mi dovolte, abych chvíli gongoval, protože to není nekonfliktní hlasování. Prosím tedy všechny, kteří se chtějí dostavit do jednacího sálu, aby tak učinili, protože hlasováním pořadové číslo 131 budeme rozhodovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 39/5."

 

Hlasování v tuto chvíli zahajuji a táži se, kdo s tímto návrhem hlasováním souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí, když z přítomných 191 pro se vyslovilo 112, proti 77. (Potlesk klubu poslanců KSČM a ČSSD.) Konstatuji, že návrh zákona byl přijat (v hlasování číslo 131).

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 41 a můžeme přistoupit k projednávání bodu č. 42. Tímto bodem není nic jiného než

 

42.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
/sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

 

Prosím o klid v jednacím sále, protože se domnívám, že to je velmi důležitý bod. V tuto chvíli se připraví místopředseda vlády Pavel Mertlík, který z pověření vlády přednese úvodní slovo k tomuto návrhu zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 376.

Já, pane místopředsedo, ještě vám poprosím, abyste chvilečku posečkal, protože se pokusím zjednat důstojné prostředí pro vaše úvodní slovo. Prosím tedy všechny ty kolegyně a kolegy, kteří nechtějí poslouchat pana místopředsedu vlády a ministra financí kolegu Mertlíka, aby opustili jednací síň a svými projevy nerušili ty z nás, kteří chceme poslouchat toto poměrně zásadní úvodní slovo.

Pane místopředsedo, doufám, že můžeme jednat - bohužel to asi o moc lepší nebude. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, bohužel v nepřítomnosti, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, byl jsem pověřen vládou, abych jejím jménem odůvodnil vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000, který vám byl předán v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v určeném termínu a který je dnes připraven k projednání v prvním čtení.

Rozpočtová dokumentace, kterou máte k dispozici, obsahuje zhodnocení ekonomického vývoje v roce 1999, rozbor letošního plnění základních rozpočtových veličin, a to jak samotného státního rozpočtu, tak také veřejných rozpočtů jako celku, formuluje východiska, na nichž byl konstruován návrh rozpočtu pro rok 2000, především pak záměry vládní fiskální politiky a rozpočtové priority vlády. Součástí materiálů, které vám v letošním roce vláda předkládá, jsou kromě vlastního návrhu zákona a dalších standardních podkladů dvě analytické zprávy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP