(16.00 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Samozřejmě že tyto závazky budou refinancovány. Samozřejmě že nevyzývám vládu k tomu, aby během jediného roku uhradila tyto závazky, ale chtěl jsem pronést toto číslo, abychom si uvědomili výši závazků, kterými je zatížen státní rozpočet.

Cesty z dluhové pasti zajisté vedou. Spočívají ve velmi radikálních systémových reformách, jejichž důsledek se promítne do návrhu zákona o státním rozpočtu. Je pochopitelné, že v okamžiku předložení tohoto návrhu nelze požadovat, aby docházelo k promítnutí zásadních reforem, jejichž návrhy ještě ani nebyly předloženy. Tato skutečnost byla důvodem, proč v loňském roce klub KDU-ČSL podpořil vládní návrh o státním rozpočtu. Podpořil ho zejména proto, že vláda, která se ujala svého mandátu v červenci, neměla nejmenší časový prostor a neměla nejmenší šanci předložit v září návrh rozpočtu, ve kterém už by tyto zásadní změny byly implementovány. Pokládali jsme za korektní, aby vláda dostala určitý časový prostor, aby dostala šanci k tomu, že bude realizovat změny, ke kterým se zavázala a které by byly řešením popsané situace. Uběhl rok a je předložen návrh státního rozpočtu, ve kterém nedochází k žádné kvalitativní změně. Slyšíme pouze vágní závazky, že v příštím roce snad, možná. Ale tento argument mohl platit před rokem, tento argument nemůže platit letos. Letos podpořit tento návrh rozpočtu znamená podpořit politiku, která během celého roku neprokázala vůli, ani odvahu, ani schopnost k jediné kvalitativní změně, která by mohla ovlivnit kvalitu struktury státního rozpočtu.

Rád bych se ještě zastavil u závazku, který zde vláda přijala, týkajícího se materiálu dluhové služby - ten budeme komentovat samostatně - a materiálu, který se jmenuje Analýza mandatorních výdajů a který je součástí návrhu státního rozpočtu a je obsažen v sešitě H.

Myslím, že při studiu tohoto sešitu H je celkem zřetelně vidět rozdílný přístup v zadání a ve zpracování. Zatímco náš návrh - a jsem přesvědčen, že tak to cítila i sněmovna - pokládal usnesení o analýze mandatorních výdajů za kardinální problém výdajů státního rozpočtu, vyžadující radikální řešení, zpracovatel ho pojal spíše jako argument k tomu, aby předvedl proporci mandatorních výdajů uvnitř státního rozpočtu a mohl požadovat ještě nějaké prostředky navíc. Mandatorní výdaje jsou opět zcela zásadní tendencí probíhající v letech minulých i následujících. Jestliže v roce 1995 se na jednu korunu rozpočtových příjmů vázalo zhruba 65 haléřů mandatorních výdajů, v roce 2000 už je to 89 haléřů, a bude-li tato tendence pokračovat, stane se státní rozpočet za několik málo let účtárnou mandatorních výdajů bez jakékoliv možnosti aktivní fiskální politiky. Opět je třeba dodat, že to je jakási tendence, kterou tato vláda zdědila. Problém je, že s tím vůbec nic nedělá. Podpořit návrh rozpočtu opět znamená podpořit politiku, která toleruje tyto tendence.

Dovolil bych si vyjádřit svoji pochybnost nad tím, že v sešitě H jsou vedle mandatorních výdajů, které jsou nezpochybnitelně mandatorní, zahrnuty i tituly, jako jsou transfery fondům, jako jsou dotační položky, jako jsou mzdy. Mandatorní výdaje mzdy opírá předkladatel o zákoník práce. Velmi se omlouvám, ale nemohu s tím souhlasit a divím se odborné odvaze předkladatelů. Mandatorní výdaj je plat pro úředníka Kalouska nebo pro úředníka Tlustého, ale počet úředníků, ze kterých se počítá suma těchto platů, mandatorním výdajem opravdu není. Divím se, že to předkládá vláda sociální demokracie, která v minulosti tolikrát kritizovala nárůst úředníků státní správy a platové prostředky s tím spojené.

V tomto smyslu jménem obou dvou čtyřkoaličních klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně, tedy klubu KDU a US, si v podrobné rozpravě dovolím předložit návrh usnesení, ale dovolím si vyjádřit v tomto případě nejen systémovou, ale i odbornou výtku vůči předkladateli, že zadání, se kterým tak dlouho otálel a které nepředložil v době, kdy ho bylo možné diskutovat tak, aby bylo implementováno do návrhu státního rozpočtu, které předložil až v okamžiku, kdy diskuse nemůže nic změnit, zpracoval tímto způsobem.

Dámy a pánové, znovu zopakuji větu, že rozpočet nelze posuzovat jako samostatnou normu. Je to důsledek jakési politiky, je to důsledek jakýchsi tendencí. Vláda dostala roční časový prostor na to, aby demonstrovala, že je připravena přistoupit k zásadním systémovým změnám, které by změnily tendence vedoucí nás do dluhové pasti. Nestalo se tak. Proto nelze takovou politiku podpořit, proto nelze podpořit ani tento návrh návrh rozpočtu a doporučit jeho propuštění do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Kalouskovi. Jen bych s tím potleskem počkal, protože pan kolega Kalousek mě přinutil podívat se do jednacího řádu, jestli mé znalosti neochably, ale musím ho upozornit, že v prvém čtení zákona o státním rozpočtu neexistuje podrobná rozprava.

Myslím, že to bude korektní s faktickou poznámkou. Předneste své návrhy usnesení. Po vás vystoupí ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já vám, pane předsedající, i vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pochopení za ne zcela dobrou erudici procedurálních procesů a dovolím si jménem obou dvou čtyřkoaličních klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně, tedy klubu KDU-ČSL a US, konstatovat, že se hlásíme k návrhu usnesení rozpočtového výboru, tak jak nám byl předložen, a předkládáme k němu pozměňovací návrh, který zní: Doplnit v II bod E: Mandatorní výdaje rozčlenit na a) ze zákona povinné, b) ostatní, které budou sníženy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pozměňovací návrh byl předložen písemně a v tuto chvíli vystoupí ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr, připraví se pan kolega Miloslav Ransdorf. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážené dámy a pánové, padlo zde již hodně slov o charakteru státního rozpočtu na rok 2000, hovořilo se o tom, zda je dostatečně, či nedostatečně prorůstový.

V resortu Ministerstva průmyslu a obchodu se koncentruje šest priorit státního rozpočtu na rok 2000 a dovolte mi proto, abych vám stručně přiblížil základní strategii, ze které Ministerstvo průmyslu a obchodu vycházelo při sestavení rozpočtu své kapitoly na rok 2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP