(17.00 hodin)

(pokračuje Ransdorf)

Zatímco při loňském schvalování rozpočtu se počítalo se zvýšením investic - po vyloučení vlivu poklesu úvěrů na financování investic v ministerstvech dopravy a zemědělství - o 11,7 %, v návrhu rozpočtu na r. 2000 počítá vláda s tím, že po stejné korekci vlivu úvěrů vzrostou kapitálové výdaje o 7,1 %.

K tomu mi dovolte několik poznámek.

Za prvé. Věcné rozdělení kapitálových výdajů nedává velké předpoklady pro modernizaci výroby, která je předpokladem pro obnovení konkurenční schopnosti. Z celkových výdajů 62,3 mld. Kč připadá na rozestavěné stavby 23 mld. Kč, tj. 40 % celkového objemu. Už to zpochybňuje výrok pana premiéra a ministra průmyslu o tom, že 62 mld. představuje výrazně prorůstový impuls. V tom ale rozhodující část - 23 mld. Kč - je uvolněna na financování dopravních staveb a další značné položky jsou určeny pro školství, zdravotnictví a obranu, tzn. mimo oblast výroby.

Druhý velký komplex výdajů v rozsahu 28 mld. Kč, tj. 42 % celkového objemu kapitálových výdajů, bude směrován na financování drobných staveb, strojů a zařízení, které by mohly modernizaci výroby zajistit. I zde však velká část prostředků bude odčerpána, při hlubším pohledu, na nevýrobní účely.

V sektoru obrany má být vynaloženo 10,3 mld. Kč, na dlouhodobě návratný výzkum a vývoj 1,36 mld. Kč a 2,2 mld. Kč na informační a výpočetní systém. Ukazuje se ale, že tato položka bude určena z větší části na vybavení úřadů, tedy rovněž bez přímého přínosu pro výrobu. Zbývající část - 11,2 mld. Kč - je určena na financování zahajovaných staveb, z nichž opět téměř třetina patří do dopravy a další velké položky jsou určeny pro školství, zdravotnictví, resort stavebnictví a na akce spojené s reformou veřejné správy - pravděpodobně se jedná o nové úřední budovy.

Obdobný obraz poskytuje zaměření přírůstku kapitálových výdajů proti letošnímu roku. Ten by měl dosáhnout 4,148 mld. Kč, ale celý je vázán v kapitole Všeobecná pokladní správa jako tzv. ostatní kapitálové údaje. Jsem vděčen panu ministru Grégrovi, že nám určitou možnost rozšifrování zde poskytl. Z této stagnující částky je pak nutno odečíst zvýšení výdajů o 3,8 mld. Kč na nákup vojenských letadel L-159 a jejich vybavení logistikou, protože celkové výdaje na nákup letadel v roce 2000 dosáhnou 8,5 mld. Kč. To samo stačí k tomu, aby ostatní kapitálové výdaje ze státního rozpočtu výrazně klesly. Samotné Ministerstvo obrany, kterému návrh rozpočtu preferenčně zvyšuje výdaje o 16,6 %, může profinancovat nákup letadel jen za cenu snížení investic na vojenské zdravotnictví, na tepelná a energetická zařízení, bytové hospodářství, kuchyňské jídelní bloky, zabezpečení letového provozu, které vykazovalo tolik nedostatků, a na spojovací prostředky. To jasně ukazuje, proč není možné přijmout představu, že vojenské výdaje včetně mezd a investic patří mezi mandatorní položky - odkazuji v této souvislosti na svazek H, strana 17 - jejichž úhrada je povinností státu a není možné do nich operativně zasahovat. Najdeme je ve svazku H, str. 2 a 3. Takový přístup by prakticky tuto položku vyřadil z projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně.

Chybějící prorůstovou koncepci investování nahrazují seznamy investičních akcí, jejichž účelný výběr nelze v Poslanecké sněmovně posuzovat, které ale organizují pouze systém lobbistických tlaků. Neúnosnou centralizaci rozhodování lze ukázat např. na seznamu dotací pro výstavbu nájemných bytů v jednotlivých obcích - týká se to svazku F, str. 93 až 124, nebo seznam reprodukce investičního majetku organizací Správy a údržby silnic a jiné drobné akce zařazené do tohoto svazku. Direktivní zásahy, kterými chce Ministerstvo financí řídit činnost resortů a jim podřízených institucí, odvádí pozornost od racionálního řízení a jsou nepochopitelné u vlády hlásící se k tržní ekonomice a dokonce k tomu, jak konstatoval náměstek ministra financí, že v roce 1999 sociálně demokratická vláda zavede konečně skutečný kapitalismus.

Struktura kapitálových výdajů také snižuje rozsah investičních transferů do místních rozpočtů o 6,5 %, o 706 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že tyto transfery jsou omezovány již v letošním roce o 12,3 %, dojde k výraznému zhoršení podmínek pro financování investic v rozpočtech obcí, které byly, dámy a pánové, zadluženy v roce 1993 pouze 3,4 mld. Kč, jak ukazují údaje, které byly publikovány v minulém roce Tošovského vládou, a které v roce 1998 již představovaly 39 mld. Kč. Když se k tomu přidá letošních avizovaných 5 - 6 mld. Kč, o kterých hovořil pan ministerský předseda, ukazuje se, že rozpočty obcí, na které se navalují nové a nové tlaky, budou velice ohroženy.

Dámy a pánové, nechci vás unavovat dalšími a dalšími čísly. Chtěl bych na závěr konstatovat, že stojíme před velice složitým problémem. Předkládaný návrh zákona o státním rozpočtu rozhodně nepředstavuje hvězdný výkon vlády, i když jsme si vědomi toho, že byla omezena velice neblahým dědictvím předchozích vlád. Domníváme se, že na misku vah bude v této souvislosti třeba úplně nezávisle postavit dvě věci: to znamená hledisko odborné, které hovoří proti přijetí předkládaného rozpočtu, a hledisko politické, které hovoří pro, protože se v této souvislosti ocitáme mezi volbou, mezi dvěma zly, přičemž návrat předchozího stavu a předchozí personální sestavy by byl ještě větším zlem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Ransdorfovi. Nyní vystoupí s přednostním právem ministr financí a místopředseda vlády ČR pan Pavel Mertlík. Připraví se pan kolega Kocourek.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kdyby došlo k tomu, že by tato Poslanecká sněmovna se rozhodla hlasovat většinově proti návrhu zákona o státním rozpočtu - pevně věřím, že k tomu nedojde - chtěl bych říci, že jsem plně připraven pro příští opakované expozé připravit si v podstatě důkladnější materiál, během dvou hodin tento závazek splnit, ale jsem schopen i sedmihodinového projevu po vzoru Fidela Castra.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jen připomínám, že v dobách největší slávy měl Fidel Castro delší než sedmihodinové projevy.

Ještě musím dát faktickou poznámku kolegovi Ransdorfovi. Připomínám, že dvouminutová.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Doufám, že pan ministr financí doplní ten sedmihodinový projev kvalitou rétora formátu Fidela Castra.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Doufám, že se náš ministr financí nebude blížit kvalitám Fidela Castra.

Nyní bude hovořit pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, bylo tady již mnoho řečeno a dovolte, abych učinil jen několik poznámek k návrhu rozpočtu České republiky na rok 2000.

Já jsem si v první řadě při studiu podkladových sešitů k návrhu státního rozpočtu povšiml jednoho zásadního rozdílu proti předchozím návrhům státního rozpočtu, a to faktu, že za srovnávací bázi pro posouzení jednotlivých položek státního rozpočtu nebo jejich agregátů slouží tzv. revidovaný rozpočet r. 1999 nebo zřídka tzv. očekávaná skutečnost r. 1999. Vláda tak de facto zamlčuje základní srovnávací bázi pro návrh státního rozpočtu na rok 2000, a tou bezesporu musí být zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1999, schválený touto Poslaneckou sněmovnou v lednu 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP