(14.10 hodin)

(pokračuje Ouzký)

Smlouva musí obsahovat

a) u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, doklad o zápisu do příslušného rejstříku podle zvláštních předpisů, eventuálně o registraci, doklad o odborné způsobilosti, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,

b) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo trvalého bydliště, doklad o odborné způsobilosti a oprávněnosti se činností zabývat,

c) rozsah a popis sjednané odborné činnosti či služby,

d) místo výkonu sjednané činnosti,

e) materiální a technické podmínky pro výkon sjednané činnosti,

f) ostatní náležitosti vyžadované zákonem.

Bod 4 téhož paragrafu. Ministerstvo pověří určité své regionální pracoviště zprostředkováním náhradní rodinné péče pro děti, pro něž se nenalezla vhodná náhradní rodina ve spádové oblasti. Zdůvodnění: posuzování obsahuje odborné podklady ze zařízení, kde je dítě umístěno a které je výsledkem dlouhodobého odborného sledování a velmi obtížně je lze nahradit jednorázovým vyšetřením.

Posuzování žadatelů vyžaduje předchůdné provedení odborného vyšetření a provádí se na základě písemné zprávy o tomto vyšetření. Při tomto postupu nemusí soud vyžadovat znalecké posudky, které jsou nahrazeny zprávou o psychologickém vyšetření, čímž se celý proces výrazně urychluje.

Posuzování ministerstva se nesmí omezit pouze na konstatování vhodnosti dítěte pro náhradní rodinnou péči či vhodnosti žadatelů, ale musí do návrhu pro soud podle § 18 jmenovitě uvést konkrétního žadatele ke konkrétnímu dítěti. Pověření regionálních pracovišť ministerstva pro zprostředkování zlepšuje dostupnost všem zúčastněným při náročných jednáních ohledně náhradní rodinné péče. Pro náhradní rodinnou péči je okres příliš malá územní jednotka, zatímco stát je naopak jednotka příliš velká. Rozhodování v poradním sboru, kde zasedají kvalifikovaní pracovníci dětských zařízení, kteří zpravidla znají dítě a odborníci, kteří vyšetřují žadatele, zaručuje vyšší kvalitu rozhodování, podstatně vyšší míru objektivity a prakticky vylučují korupci, která by naopak byla velmi pravděpodobným důsledkem původního návrhu zákona, kde se pojí odborné posouzení s rozhodovací pravomocí bez účinných kontrolních mechanismů.

Zásadním rozdílem proti původnímu návrhu zákona je skutečnost, že nyní navrhovaná změna připravuje celý systém na okamžité a pružné zareagování na jakékoliv změny v organizaci veřejné správy, jež se nyní ve sněmovně projednávají. Právě s ohledem na připravovaný systém veřejné správy se navrhují místo zaměstnaneckých vztahů vztahy smluvní, které jsou pružnější a zároveň umožňují zachovat odbornou kapacitu a materiální zázemí pro odbornou činnost bez ohledu na jakoukoliv činnost ve veřejné správě. Smluvní vztahy musí být uzavřeny na základě výběrových řízení, což vylučuje zasahování neoprávněných osob do zprostředkování, zavádí konkurenci a přirozenou kontinuální kontrolu. Zároveň je tímto způsobem vytvořena přirozená protikorupční bariéra.

I z hlediska ekonomického jsou takto navržené smluvní vztahy pro stát výhodnější, neboť se nemusí zřizovat nová pracoviště a vybavovat nákladnými diagnostickými testy a technikou. Smluvní vztahy zároveň vytvářejí prostředí pro trvalé kontakty s náhradními rodinami, zejména pěstounskými, čímž se jim snadno dostane potřebné pomoci a případné ochrany.

Pověření jednoho regionálního pracoviště v republice k vyřizování agendy těžko umístitelných dětí se považuje za dostatečné a účelné. Protože se jedná o velmi specifickou problematiku, nebylo by šťastné pověřit tímto úkolem úředníky ministerstva na centrální úrovni.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní může přistoupit k řečništi kolega Jalůvka, připraví se kolegyně Volfová.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, v předchozí podrobné rozpravě zaznělo mnoho pozměňovacích návrhů, které ve své většině zaslouží podporu. Dovoluji si přednést na základě podnětů, které jsem získal od pracovníků zabývajících se profesionálně sociální problematikou, tyto dva pozměňující návrhy:

Za prvé - v § 10 odst. 3 navrhuji doplnit za text, který končí v § 6 odst 1, čárku, a to bez zbytečného odkladu potom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Znamená to, že celý odstavec bude znít: "Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popř. další zařízení určená pro děti, jsou povinny oznámit okresnímu úřadu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu potom, kdy se o takové skutečnosti dozví."

Můj druhý pozměňující návrh se vztahuje k § 16, který zní podle vládního návrhu: "Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, je okresní úřad povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního předpisu."

Navrhuji vložit jedno slovíčko, a to je "zdraví" za slovo "život", to znamená, že podle mnou navrženého znění bude znít tento paragraf 16 takto: "Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život, zdraví nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, je okresní úřad povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního předpisu."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Jalůvkovi. Nyní se může ujmout slova zpravodajka k tomuto bodu paní kolegyně Jana Volfová. Další přihlášky nemám. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Volfová: Jak jsem avizovala v obecné rozpravě, dovolím si předložit pozměňující návrhy k tisku 260, které slaďují projednávaný zákon o azylu a zákon o pobytu cizinců s nově projednávaným zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Za prvé - v § 2 odst. 2, písm. b) se za slovy "dlouhodobý pobyt" čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se: dlouhodobým pobytem se pro účely tohoto zákona rozumí pobyt cizince na území České republiky hlášeného k pobytu podle zvláštních právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky, a to ode dne, kterým uplynulo 90 dnů ode dne hlášení. Současně se ruší poznámka pod čarou č. 2 včetně odkazů v textu.

Za druhé - § 2 odst. 2 písm. c) zní: podal návrh na zahájení řízení o udělení azylu. Současně se ruší poznámka pod čarou číslo 3 včetně odkazů v textu.

Za třetí - v § 21 odst. 2 písm b) se slova "o přiznání postavení uprchlíka" nahrazují slovy "na zahájení řízení o udělení azylu".

Za čtvrté - v § 37 odst. 3 písm. d) se slova "v uprchlickém táboře" nahrazují slovy "v azylovém zařízení".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Volfové. V tuto chvíli jsme vyčerpali všechny přihlášky do podrobné rozpravy. Táži se, zda se hlásí ještě někdo do podrobné rozpravy. Hlásí se ještě pan kolega Zdeněk Škromach. Hlásí se ale až k příštímu bodu.

Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP