(17.10 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Tady jde o úpravu jednacího řádu parlamentu. Myslím, že bychom mohli právem namítat, kdyby nám vláda chtěla dávat pokyny, jak máme jednat. Jednací řád parlamentu - a myslím, že jsme o tom v nejednom případě mluvili - vůbec nemusí být zákonem. Je to usnesení, které přijímá parlament. Je to suverénní usnesení, do kterého nikdo jiný než parlament nemůže mluvit. V tomto směru tato námitka je jak formální, tak je i obsahová. Chceme-li měnit jednací řád, myslím si, že v této věci iniciativa musí vycházet také od poslanců.

Potom bych chtěl připomenout kolegům, kteří tu byli v minulém volebním období, že jsem byl z těch, kdo navrhovali, aby se tu vytvořil i v minulém období určitý výbor nebo aby sněmovna pověřila výbor ústavně-právní jednat o důležitých otázkách změny ústavy. Tam patří i problematika, jak zabezpečit rychlejší legislativní proces ve vztahu aproximace našeho právního řádu k právu EU. Bohužel ve sněmovně zůstal můj návrh bez odezvy.

Vzhledem k tomu, jaký byl obsah jednání v minulém období i jaký je obsah jednání teď, nebývá dost času k sebereflexi, jsme pod tlakem jednotlivých návrhů. Jestliže tu minule při odmítání vládní předlohy novely ústavy, kde byl i onen velmi sporný institut, aby bylo umožněno přijímat vládní nařízení z moci zákona, při odůvodňování zákonného postoje k tomuto návrhu bylo doporučováno, že není třeba jít cestou změny ústavy, že stačí k tomu změnit jednací řád. Potom bychom u této myšlenky, která tehdy nenašla žádnou kritickou odezvu, měli zůstat a v této věci já souhlasím s kolegou Výborným, že bychom měli propustit tuto předlohu do druhého čtení.

Bylo by vhodné, kdyby v klubech se ujasnilo stanovisko k této věci, protože - jakkoliv jde o relativně dílčí změnu jednacího řádu - její význam je závažný, ale měli bychom to vzít skutečně i ve vztahu k oné kritické zprávě Evropské komise o stavu našeho právního řádu z hlediska jeho přibližování právu EU.

Podíváme-li se na ty lhůty, na to, kolik zbývá měsíců do června, jaké jsou termíny schůzí sněmovny, kdy lze ty či ony zákony předložit a projednat při respektování dosavadních lhůt, potom zjistíme, že to, co nebude předloženo nejpozději v lednu, už se do tohoto procesu vůbec nedostane.

Kolegovi Filipovi dávám v úvahu, aby vzal na vědomí i tyto momenty a aby i klub poslanců KSČM si ujasnil své představy o tom, jak urychlit ten proces. Myslím si, že představy by si měly ujasnit i všechny ostatní kluby, abychom v této věci, pokud mluvíme o společné vůli, proces přibližování k Evropské unii nebrzdili a učinili pro něj maximum, abychom se dohodli na procedurách, jakými tomu můžeme pomoci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ještě kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Protože to podle dosavadního průběhu rozpravy vypadá tak, že i kdyby byl obsahem tisku sebevětší nesmysl, bude tady zřejmě vůle části poslanců do tisku něco chytrého ve výborech napsat, tak pro případ, že by neprošel návrh na zamítnutí či na vrácení k přepracování, pak alespoň navrhuji, aby se sněmovna usnesla, že prodlužuje lhůtu pro projednání ve výborech na 20 dnů. Práce to bude šílená a namáhavá.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě jednou pan kolega Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, budu velmi krátce reagovat na to, co tady řekl pan kolega Jičínský.

Víte, já jsem pro zrychlení legislativního procesu navrhoval několikrát na organizačním výboru změnu našeho sedmitýdenního cyklu. Navrhoval jsem to v roce 1996 pro rok 1997, protože se mi jevil tento cyklus jako nevyhovující, jak z lhůt, které vyplývají z jednacího řádu, tak i z jiných důvodů. Tento termín nikdy nebyl posunut, vždycky jsme každého půl roku rozhodli o tom, že budeme dále jednat v sedmitýdenním cyklu.

Podle mého názoru taková změna jednacího řádu musí být projednána i s tím, jakým způsobem bude jednat sněmovna jako celek. Nebo můžeme mít dva druhy schůzí sněmovny: jedny, které poběží normálně, podle legislativního procesu, podle lhůt obsažených v jednacím řádu, a druhé schůze, které se budou zabývat speciálními předpisy, které poběží v jiných lhůtách. Podle mého soudu není možné tímto způsobem dohadovat takto jednání sněmovny a vytvářet pojem mimořádných schůzí sněmovny, které podle jednacího řádu ani neexistují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, poslanci, páni ministři, já osobně se také domnívám, že naše legislativní příprava s ohledem na množství zákonů a smluv a norem, které musí být projednány a schváleny v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie, je enormní. Náš skluz dle zprávy, která posuzovala stav připravenosti pro vstup do Evropské unie, nepřipouští jiné řešení.

Myslím si, že ten návrh je velmi podnětný a že by mohl značně přispět k tomu, abychom tento skluz postupně vyrovnali. Nevidím věci tak, jak o nich zde hovořili zástupci klubu KSČM, prostě tak, že by tyto věci nemohly být řešeny ve výborech. Proto se domnívám, že by tato norma měla být přijata. Budu pro ni hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ještě jsem dostal přihlášku od pana kolegy Jiřího Payna. Prosím.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená sněmovno, vážená vládo, mnohokrát jsme za posledního 1,5 roku slyšeli, čím vším je vina předchozí vláda nebo předcházející vlády, co všechno zanedbaly, co všechno neudělaly. Teď jsme ve vážné situaci, do které nás dostala tato vláda. My bychom měli teď řešit průšvihy, které tato vláda způsobila svým zanedbáním, svou malou aktivitou. Chce se, aby parlament teď zachraňoval to, co vláda způsobila.

Já bych velice prosil o to, aby od tohoto okamžiku už nikdy sociální demokraté nebo komunisté nepoužívali argument s odkazem na to, co udělaly předchozí vlády. Ať v prvé řadě si zametá před svým prahem a hovoří o tom, co sama zanedbala. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, dovolte, abych vaším prostřednictví se dotázal pana kolegy Payna, co jsem já konkrétně zanedbal v legislativním procesu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych byl, kolegové, velmi rád - i když samozřejmě tlumočím tento dotaz - kdybychom se drželi projednávaného tématu a otázky, které mají nějakou souvislost s minulostí, si řešili spíše v kuloárech, možná jinými způsoby než jenom slovně.

Pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte krátké vyjádření. Nechci polemizovat s dobrým záměrem předkladatele, který byl veden určitě snahou co nejrychleji dohnat skluz a vyrovnat se s problémy, které cítíme jako hrozbu nad sebou všichni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP