Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. října 1999 v 9.03 hodin
 

Přítomno: 190 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji osmý jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Miroslav Ouzký má náhradní kartu č. 10 a pan poslanec Tom Zajíček náhradní kartu č. 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Pavel Němec z vážných osobních důvodů, Josef Lux z důvodu zahraničního léčení, Monika Horáková z osobních důvodů, z členů vlády páni ministři Václav Grulich a Jan Kavan a místopředseda vlády Egon Lánský ze zdravotních důvodů.

Včera jsme přerušili projednávání bodů 65 a 66 s tím, že v jejich projednávání budeme pokračovat dnes ráno. Poté se budeme věnovat bodům 172 a dalším, tak jak jsme včera obdrželi v písemném přehledu pevně zařazených bodů. (Šum v sále.)

Prosím o klid v Poslanecké sněmovně.

Prosím všechny poslankyně a poslance, aby se usadili na svá místa, a pokud chtějí sledovat dnešní jednání, aby tak činili pokud možno méně nahlas. Budu pokračovat v tomto jednání až poté, co se poněkud ztiší hladina hluku v sále. (Krátké přerušení jednání.)

 

Přistoupíme nyní k přerušeným bodům, kterými jsou

 

65.
Návrh poslanců Jana Grůzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 249/ - prvé čtení

 

66.
Návrh poslance Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 255/ - prvé čtení

Včera jsme schválili, že k těmto bodům povedeme sloučenou rozpravu, a vyslechli jsme úvodní slova navrhovatelů a zpravodaje. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Libor Ježek.

Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu k oběma bodům. Vzhledem k tomu, že zde nemám žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Tomáš Teplík, kterému udílím slovo. Současně ještě jednou žádám o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Opět v poměrně krátké době se před nás dostává návrh, resp. dva návrhy na pojem, který lze označit velice technicky a pracovně jako "zelená nafta". Myslím si, že nemá asi příliš velký smysl halit tento návrh do nějakých ušlechtilých frází typu přibližování se Evropské unii, zvýhodňování zemědělské techniky a zemědělců, protože například nezatěžují silniční síť, a podobných frází. To si myslím, že je nekorektní. Mohli bychom dospět k závěru, že lodní doprava také nezatěžuje silniční síť, také potřebuje pohonné hmoty, železniční doprava také nezatěžuje silniční síť, také potřebuje pohonné hmoty.

Myslím si, že tady jde o úplně jednoduchou a prostou věc, a sice jakým způsobem dostat peníze do zemědělství. Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že peníze do zemědělství dostat potřebujeme, ale otázka je jak. Myslím si, že by se měly ve velmi krátké době zahájit práce na reformě dotačních pravidel, která by měla být maximálně jasná, průhledná, poměrně snadno vypočitatelná a nároková. A domnívám se, že jakékoliv návrhy, které jdou k tomuto cíli cestou daňových vratek, jsou nebezpečné a škodlivé.

Proto navrhuji oba tyto návrhy zákonů zamítnout.

A na závěr si neodpustím jednu reakci na slova jednoho z pánů předkladatelů - nepamatuji si již kterého - který konstatoval, že přijetím této jedné nebo druhé předlohy se přiblížíme ke standardům Evropské unie. Musím konstatovat, že se přiblížíme přesně k tomu, co se Evropská unie v tento čas snaží velmi a velmi podstatně reformovat. (Potlesk)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tomáši Teplíkovi a udílím slovo panu poslanci Pavlu Kováčikovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, 5. září 1997 bylo naposledy, kdy byli čeští zemědělci o jeden hlas od "zelené nafty", byli blízci vahou pouhého jednoho hlasu jednoho z nás k tomu, že jejich hospodaření, jejich podnikání, jejich možnosti se mohly přiblížit k tomu prostředí, ve kterém, ať kdokoliv z nás chce a myslí jakkoli, přece jenom hospodařit a podnikat budou.

V této chvíli jsem velmi rád, že je tady další pokus o zavedení standardního nástroje ne podpory nějaké nadvýroby potravin, ne podpory nějakých starostrukturních podniků, ale podpory zachování pracovních míst na venkově, podpory údržby krajiny a samozřejmě také podpory domácí výroby potravin, podpory potravinové soběstačnosti nebo bezpečnosti, chcete-li.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP