(10.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

V hlasování pořadové číslo 280 rozhodneme o návrhu pana poslance Payna na sloučení… Pane poslanče, všeobecné. nebo i podrobné? Na sloučení všeobecné i podrobné rozpravy k těmto návrhům.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 280, které zahajuji.Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 280 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 pro vyslovilo 128 a nikdo nebyl proti.

V tuto chvíli prosím pana ministra Vetchého o úvodní slovo k oběma uvedeným sněmovním tiskům.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jménem vlády vám předkládám k projednání návrh na vyslovení souhlasu s prodloužením účasti jednotek Armády České republiky v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN a vzhledem k předchozímu usnesení Poslanecké sněmovny i na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s vysíláním ozbrojených sil České republiky mimo území ČR a s pobytem cizích vojsk za území České republiky.

Za dobu působení mezinárodních sil v Bosně a Hercegovině bylo dosaženo nesporných úspěchů při plnění Daytonských mírových dohod. Přesto je i nadále vojenská přítomnosti mezinárodního společenství v této zemi nezbytná pro zachování stability v této zemi a v širším kontextu i stability celého Balkánu. Navíc plnění mírové části, civilní části Daytonských dohod silně zaostává. Aktivní účasti České republiky při řešení krizových situací vychází ze strategických zájmů na vytváření stabilního bezpečného prostředí na celém evropském kontinentu. Proto vláda považuje pokračování v nasazení českých vojenských jednotek za potvrzení důležitosti tohoto regionu, který je významný pro naše dlouhodobé ekonomické, obchodní a kulturní zájmy.

Vedení dvou souběžných vojenských operací v prostoru Balkánu je nesmírně náročné na hmotné i personální možnosti zúčastněných zemí. Díky stabilizaci situace a také s ohledem na nutné úspory finančních a personálních zdrojů je nyní již možné racionalizovat složení sil SFOR. Proto se velení NATO v obou operacích snaží zefektivnit své působení, a to jak v Bosně a Hercegovině, tak i v Kosovu. V rámci NATO se otázky racionalizace sil na Balkáně široce diskutovaly a v nejbližších dnech lze předpokládat formální schválení nové struktury sil v bosenské operaci, v níž dojde ke snížení počtu vojsk SFOR ze současných 36 000 osob 26 praporů na 19 000 osob, to je 12 bojových uskupení.

Většina zemí zvažuje své vlastní způsoby racionalizace zapojení do obou operací na Balkáně, přičemž prostředky uvolněné v SFOR budou převážně převedeny do operace mezinárodních sil v Kosovu, kde dosud nebyla sestava sil kompletní. Tímto způsobem při navýšení českého kontingentu v silách SFOR a převzetím úkolů za jiné kontingenty budou uvolněny síly jiných zemí pro přechod do operace v Kosovu. Kontingent Armády ČR se tedy stane jedním z rozhodujících bojových uskupení v silách SFOR. Bude zvětšen operační prostor českého praporu a výrazně se posílí obsazení štábních funkcí na velitelství divize jihozápad českými vojáky. Tento krok považuji za jasný důkaz ocenění dosavadního výkonu služby našich vojáků v operacích mezinárodních sil, jakož i důvěry, která je dána velitelstvím NATO naší zemi i armádě.

O těchto otázkách se mj. intenzivně jednalo v průběhu neformálního zasedání ministrů obrany států NATO v Torontu, dále jsem je projednával např. se svými resortními kolegy z Velké Británie a Kanady nebo s dnes již bývalým velitelem sil KFOR generálem Jacksonem a velitelem sil SFOR v průběhu mé nedávné návštěvy v Kosovu a v Bosně a Hercegovině. Mohu prohlásit, že způsob zapojení českých jednotek do těchto operací, který vláda připravila a právě se vám předkládá ke schválení, je našimi spojenci plně přijímán a je zcela v souladu s potřebami obou operací.

Rozsah racionalizace sil v operaci sil SFOR má však své meze. Především je nutné zachovat efektivitu vojenských sil. Aby bylo možné snížit počty vojsk a přitom zajistit všechny úkoly plynoucí z aplikace Daytonských mírových dohod, je mj. rozhodující, aby státy poskytující své síly umožnily flexibilnější použití vojsk po celém prostoru operace. Vzhledem k rozdílným podmínkám operace v Bosně a Hercegovině a v Kosovu není nyní realizovatelné spojení obou operací do jediné. Hlavními směry další úspory zdrojů v Bosně a Hercegovině může být sdružování prostředků k bojové činnosti, to je tvorba mnohonárodnostního systému logistiky, sdílení zdrojů, např. zdravotní zabezpečení apod.

Co se týká zapojení Armády České republiky v operaci JOINT GUARDIAN na území Kosova, vláda se s ohledem na charakter plněných úkolů rozhodla posílit průzkumnou jednotku Armády ČR o více než 50 osob. To je stále v rámci dříve schváleného mandátu Parlamentu ČR. Působení dopravního letounu AN-26 Armády České republiky je rovněž hodnoceno pozitivně. Je v zájmu zajištění operace JOINT GUARDIAN, aby tento dopravní letoun působil i v průběhu roku 2000 v sestavě jejich leteckých sil.

Složení kontingentu Armády ČR v silách KFOR včetně letounu An-26 Armády ČR představuje tak pro rok 2000 celkový počet 196 osob. V případě přijetí navrhovaného usnesení k prodloužení účasti českého kontingentu v silách SFOR a dopravního letounu AN-26 v silách KFOR bude tento krok našimi partnery hodnocen jako výraz odpovědnosti České republiky za průběh a výsledky operací OSN a NATO na Balkáně.

Co se týká druhého materiálu, rozhodujícím podnětem pro předložení tohoto materiálu je skutečnost, že v souladu se vstupem České republiky do NATO je nezbytné využít adekvátní plnění spojeneckých závazků vyplývajících z čl. 5 Severoatlantické smlouvy. K předložení tohoto materiálu mě vedly i legislativní problémy, které jsou spojeny s potřebou včasného zabezpečení humanitární pomoci. Změnu současného legislativního stavu vyjadřuje rovněž účast našich vojsk v operacích na podporu míru v rámci systému kolektivní nebo kooperativní bezpečnosti. Nutnost řešit tuto otázku souvisí v neposlední řadě i s tím, že 6. června t. r. byla Poslaneckou sněmovnou ČR odmítnuta novela Ústavy ČR, která by tuto problematiku upravovala.

Předložený materiál umožní ozbrojeným silám České republiky plnit jejich základní úkoly mimo území ČR. Jedná se o vysílání do zahraničí v rámci systému kolektivní obrany, mírových misí, vojenských cvičení se spojenci a účastnickými státy Partnerství pro mír, i k plnění záchranných prací při přírodních katastrofách, průmyslových a ekologických haváriích. Počty osob pro jednotlivé oblasti byly stanoveny na základě dosavadních zkušeností i s ohledem na naše ekonomické možnosti.

Obdobně jako vysílání ozbrojených sil z České republiky do zahraničí je v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR řešeno i přijímání cizích vojsk na území České republiky a realizace jejich tranzitu přes naše území, a to jak po pozemních komunikacích, tak vzdušnými koridory. Otázka vysílání ozbrojených sil ČR mimo její území, jakož i pobytu cizích vojsk na území ČR ve vymezených případech by měla být upravena formou usnesení obou komor Parlamentu ČR, jimž podle čl. 39 a 43 ústavy výlučně náleží rozhodovací pravomoc v těchto otázkách.

Návrh rovněž obsahuje ustanovení, kterým se zrušuje usnesení Poslanecké sněmovny č. 384 z r. 1994 týkající se provádění výcvikových činností jednotek Armády ČR mimo naše území a krátkodobé přítomnosti jednotek cizích ozbrojených sil na území ČR za účelem výcviku. V případě přijetí navrhovaného usnesení oběma komorami Parlamentu bude Ministerstvo obrany postupovat stejně jako dosud, to je, bude předkládat dvakrát ročně vládě ke schválení prohlášení o vojenských aktivitách ozbrojených sil ČR, které bude dáváno na vědomí oběma komorám parlamentu.

Cílem předloženého vládního návrhu je zefektivnit zapojení České republiky do evropských systémů kolektivní bezpečnosti, zjednodušit průběh vojenských cvičení, zvýšit schopnost Armády České republiky při poskytování pomoci při živelních, průmyslových a ekologických katastrofách a celkově zpružnit systém vysílání ozbrojených sil do zahraničí i pobytu cizích vojsk na našem území v určitých situacích, které vyžadují rychlou reakci, a to samozřejmě na omezenou dobu a pro omezený počet ozbrojených sil. Jde tedy o otázku národního zájmu, a proto věřím, že předložený vládní návrh podpoříte, stejně tak jako vyslání našich jednotek nebo prodloužení pobytu našich jednotek v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP