(11.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. S faktickou poznámkou nejdříve pan poslanec Frank, potom pan poslance Nečas.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji, paní předsedající. Chci se omluvit vám, pane zpravodaji, a vám, kolegyně a kolegové, protože se mi stalo malé technické nedopatření. Při projednávání těchto dvou bodů jsem v obecné rozpravě předložil pozměňující návrhy, které by patřily až do rozpravy podrobné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já bych vás požádala, abyste toto sdělení učinil, až bude zahájena podrobná rozprava. Nyní má slovo k faktické poznámce pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím požádat všechny kolegy, kteří nadále hodlají vystupovat, aby nás ušetřili svých exkurzů do historie dekolonizace Afriky, do historie Balkánu apod. Myslím, že projednáváme poněkud odlišný bod. Proto bych velmi prosil, aby v takovém případě řečníci byli voláni k pořádku, aby mluvili k věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se pana zpravodaje, zda ve všeobecné rozpravě padly nějaké návrhy, o kterých bychom museli hlasovat před zahájením podrobné rozpravy.

 

Poslanec Petr Nečas: U obou usnesení navrhl pan poslanec Frank, aby s oběma usneseními byl vysloven nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se pana poslance Franka, zda mínil tyto návrhy tak, aby se o nich hlasovalo po všeobecné rozpravě, či aby se o nich hlasovalo na konci jako o návrhu. Po všeobecné rozpravě? Ano. Budeme o nich hlasovat nyní.

 

Nejprve se vypořádáme s návrhem na zamítnutí sněmovního tisku 391 po všeobecné části rozpravy.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 281, které zahajuji a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 281 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 183 pro hlasovalo 20, proti 140.

 

Nyní se vypořádáme s procedurálním návrhem k tisku 392. Já vás všechny na žádost z pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 282 rozhodneme o návrhu na zamítnutí tisku 392 po všeobecné rozpravě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 282 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 282 tento návrh nebyl přijat, když ze 171 přítomných pro vyslovilo 20, proti 148.

 

Otevírám podrobnou rozpravu, která opět na základě procedurálního návrhu pana poslance Payna byla sloučena. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Uděluji slovo panu poslanci Frankovi, který chce sdělit, že jeho návrhy na hlasování přednesené ve všeobecné části byly míněny do rozpravy podrobné.

 

Poslanec Václav Frank: Paní předsedající, děkuji za slovo. Prosím, aby moje pozměňovací návrhy, které byly předneseny v obecné rozpravě, byly pojaty do rozpravy podrobné. Děkuji.

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní uděluji slovo písemně přihlášenému panu poslanci Exnerovi.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, situace v Bosně a Hercegovině se vyvíjí tak, že vláda konstatuje ve svém materiálu, že proces nedosahuje požadovaného pokroku, a za velký úspěch se pokládá dosažení dohody o státním svátku. Nicméně se navrhuje pokračování. Vláda uvádí naprosto správně, že předpokladem pro prodloužení působení mezinárodních sil v Bosně a Hercegovině je schválení nebo prodloužení platnosti příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN a souhlas NATO s pokračováním operace a snížením počtu v souladu s redukcí a restrukturalizací sil SFOR. Tato skutečnost se však neprojevuje v návrhu usnesení, jak ho navrhla vláda ČR, ani v návrhu usnesení, které jsme vzali za základ jednání a připravil ho zahraniční výbor.

Na základě této skutečnosti doporučuji a navrhuji, aby usnesení zahraničního výboru bylo doplněno v bodě "souhlasí" tak, že právě toto návětí "Poslanecká sněmovna souhlasí" bude rozšířeno o slova "s podmínkou schválení (prodloužení platnosti) příslušné rezoluce OSN".

Analogicky pokud jde o tisk 392 - také tam se hovoří o tom, že se navrhuje vysílat vojska České republiky do operací na podporu míru atd. v souladu s Chartou OSN a podle rozhodnutí orgánů mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. V rámci toho, že pokládám za potřebné, aby bylo vyjasněno nejen to, co se myslí obecně slovy "Charta OSN", ale i to, že je potřebné rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, navrhuji, aby v usnesení zahraničního výboru, které jsme vzali za základ, v bodě I. v písmenu b) bylo právě toto vyjádřeno, a to tím způsobem, že za slovem "Chartou" bude doplněno "a rozhodnutím Rady bezpečnosti". Celkový text písm. b) potom bude takovýto: "souhlasí s vysíláním ozbrojených sil v míru za účelem b) účasti v operacích na podporu míru v rámci systému kolektivní nebo kooperativní bezpečnosti v souladu s Chartou a rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN a podle rozhodnutí orgánů mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímacího státu".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Tím skončila rozprava, která byla k oběma bodům sloučena.

 

Budeme se zabývat sněmovním tiskem 391, kterým je vládní návrh na prodloužení účasti jednotek armády České republiky v operaci NATO na území Bosny a Hercegoviny a v operaci JOINT GUARDIAN.

Ptám se pana ministra obrany, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Nepřeje. Uděluji slovo panu zpravodaji Nečasovi, aby přednesl případné závěrečné slovo a oznámil nám proceduru, kterou budeme hlasovat o předložených návrzích.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, dámy a pánové, konstatuji pouze, že v rozpravě vystoupilo celkem sedm kolegů. Nyní můžeme přejít k hlasování o tisku 391. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí, který nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat. Navrhuji, abychom v prvé řadě rozhodli o proceduře, to znamená, abychom si explicitně odhlasovali, že jako základní text bereme text usnesení zahraničního výboru a že všechny pozměňující návrhy budou brány jako pozměňující návrhy k usnesení zahraničního výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP