Poslanec Petr Nečas: Další pozměňovací návrh se týká písmena B, které by znělo: "…v počtu do 1000 osob pro každou jednotlivou výcvikovou činnost na dobu do 42 dní, přičemž v žádném okamžiku nesmí být překročen počet 1500 osob celkem".

Zpravodaj nedoporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 294 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 178 pro vyslovilo 21 a 150 bylo proti.

 

Poslanec Petr Nečas: Další pozměňující návrh se týká písmena C, kde pan poslanec Frank navrhuje: "…v počtu do 500 osob na dobu do 42 dní". Zpravodaj nedoporučuje, pan ministr obrany nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 295 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 21 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Petr Nečas: Další pozměňující návrh se týká písmena C, které by znělo: "…v počtu do 300 osob pro každý jednotlivý průjezd nebo přelet po dobu, která zpravidla nepřekročí 48 hodin, přičemž v žádném okamžiku nesmí být překročen počet 600 osob celkem". Zpravodaj nedoporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 296 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296, tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 22 a 151 bylo proti.

 

Poslanec Petr Nečas: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy pana poslance Franka a jako poslední pozměňující návrh je tady návrh, který vyplývá z textu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, to znamená v části III písmeno B by ve větě, která začíná: "S pobytem cizích vojsk na území ČR podle bodu 2a a 2c" podle návrhu výboru pro obranu a bezpečnost by byla tato slova: "podle bodu 2a, 2b a 2c".

Vzhledem k tomu, že došlo k dohodě mezi výbory a mezi panem ministrem obrany o způsobu informovanosti, nedoporučuji, aby tento pozměňující návrh byl přijat. Pan ministr také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 297 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 nevyslovil nikdo a 176 bylo proti.

 

Poslanec Petr Nečas: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy. Nyní můžeme hlasovat o usnesení jako celku s tím, že je třeba upozornit na to, že část II podle článku 39 ústavy odst. 3 vyžaduje jiné kvorum, nadpoloviční většinu všech poslanců na rozdíl od ostatních částí usnesení, které vyžadují k vyslovení souhlasu nadpoloviční většinu přítomných.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, myslím, že správný bude takový postup, budeme-li hlasovat v tuto chvíli normálním kvorem o celém návrhu, kromě bodu II a poté budeme hlasovat zvlášť o bodu II.

 

Poslanec Petr Nečas: Ano, přesně tuto proceduru jsem, paní předsedající, měl na mysli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 298 rozhodneme tedy o celém návrhu usnesení s výjimkou bodu II.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 298 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298, tento návrh byl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 157 a 21 bylo proti.

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní prosím změnu kvora. Děkuji, změna kvora byla nastavena.

 

Budeme tedy hlasovat o části II, a to v hlasování pořadové číslo 299, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 156 a 21 bylo proti.

 

Konstatuji, že s celým návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím jsme projednali tento bod.

 

Nyní budeme projednávat bod č. 136 schváleného pořadu schůze, který byl napevno zařazen na dnešní den na 11.00 hodinu, kterým je

 

136.
návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
/sněmovní tisk 149/ - třetí čtení

 

V tuto chvíli zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Petr Mareš a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Michaela Šojdrová. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 149/4.

Prosím zpravodajku paní poslankyni Michaelu Šojdrovou, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou otevírám, a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Paní předsedající, dámy a pánové, v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny uvádím tyto legislativně technické úpravy svého návrhu uvedeného v tisku č. 149/4 pod bodem 3.

1. V bodu E3 vypustit za slovy "ve srovnatelném" slova "studijním oboru a formě studia školy zřizovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo školským úřadem nebo ve srovnatelném…" a dále slova "Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo školským úřadem".

2. V tomtéž bodě doplnit za slova " zřizovaném" slovo "obcí". Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brouskovi a nyní udílím slovo paní poslankyni Šojdrové.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Paní předsedající, vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedla tři legislativně technické změny. Jedná se o změnu v bodě G I: místo písm. c) bude uvedeno "pod číslem III".

V bodě G2 II místo písmene g) bude uvedeno "pod číslem IV".

A konečně třetí legislativně technická úprava: v bodě B23 se doplní za § číslice 7. Jde o nápravu tiskové chyby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyně Šojdrové a ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy ke třetímu čtení. Není tomu tak. Končím rozpravu. Ptám se pana navrhovatele a paní zpravodajky, zda si přejí přednést závěrečná slova. Není tomu tak, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a potom přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové. Ve druhém čtení padlo 43 pozměňovacích návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP