(11.30 hodin)

(pokračuje Šojdrová)

S předkladateli jsme se dohodli nekomentovat vznesené návrhy, vše důležité zde již bylo řečeno. Navrhuji hlasovat o návrzích v tom pořadí, jak plyne z logiky přednesených návrhů, a to od těch, které zásadním způsobem předlohu mění, až po návrhy, které zákon pouze upřesňují.

Dovolím si tedy navrhnout tento harmonogram. Nejprve bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je uveden v tisku 149/4 pod bodem A. Dále bychom hlasovali o bodu CH, což je soubor pozměňovacích návrhů kolegy Mareše, dále o bodu C kolegy Suchánka, o bodu D2 kolegy Plevy, o bodu E kolegy Brouska, o bodu F - návrh kolegy Ježka, o bodu G kolegy Záruby, o bodu H - návrh kolegy Bartoše, o bodu B - soubor pozměňovacích návrhů, které jsem podala, a konečně o bodu D1, kterým je návrh kolegy Plevy.

Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych vás požádala, abyste nechala hlasovat o tomto harmonogramu hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 300, které zahajuji a ptám se... Toto zahájené hlasování prohlašuji za zmatečné a prosím pana poslance Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, omlouvám se, ale hlásil jsem se dostatečně dlouho. Protestuji proti tomuto postupu. Nemůžeme dle mého názoru hlasovat o bodu A, protože bod A jsme odhlasovali ve druhém čtení jako základ předkládání pozměňovacích návrhů. Pokud bychom totiž teď hlasovali o bodu A a tento nebyl přijat, bylo celé druhé čtení naprosto zbytečné, protože všechny pozměňovací návrhy byly vztahovány k bodu A. Bylo vždycky zvykem, že pokud se to odhlasovalo ve druhém čtení jako základ projednávání, už se o tom ve třetím čtení nehlasuje.

Pokládám navržený postup za vadný a žádám, aby se o bodu A nehlasovalo, protože už je odhlasován, a abychom hlasovali o následujících bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím paní zpravodajku, aby se vypořádala s touto připomínkou.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Proti návrhu kolegy Plevy osobně naprosto nic nenamítám, naopak, mně osobně by vyhovoval, ale musím říci, že připomínka legislativy hovoří jednoznačně. My jsme ve druhém čtení schválili procedurální návrh o tom, že za podklad pro jednání se vezme pozměňovací návrh pod bodem A, který tedy nyní máme pod bodem A, jinak usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Nevidím to jako zásadní problém. Pokud je to vážná námitka legislativy, prosím, abyste nechala hlasovat o tom, že bude přijat pozměňovací návrh pod bodem A. Prosím, abychom o tomto rozhodli hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním v hlasování pořadové číslo 301, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 pro vyslovilo 178 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Tím jsme tedy rozhodli, že byl přijat komplexní pozměňovací návrh uvedený pod bodem A. Poté je nehlasovatelný pozměňovací návrh kolegy Ježka uvedený pod bodem F.

Nyní navrhuji, abychom hlasovali o souboru pozměňovacích návrhů, který je uveden pod bodem CH. Jsou to návrhy kolegy Mareše. Navrhuji, abychom o těchto návrzích bodu CH1 - CH8 hlasovali společně. Jako zpravodajka doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan navrhovatel také doporučuje. Zahajuji hlasování…

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pardon. Doporučuji hlasovat společně, ale nedoporučuji tento návrh. Omlouvám se.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pokud pan navrhovatel souhlasí s tím, aby se o těchto návrzích hlasovalo společně, budeme o nich samozřejmě hlasovat společně.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 302, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 se z přítomných 188 pro vyslovilo 78 a 101 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Dále budeme hlasovat o návrhu, který je uveden pod bodem C. Je to návrh kolegy Suchánka. Zpravodajka nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 303. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 80 a 104 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o bodu D2, je to návrh kolegy Plevy, který je totožný s návrhem kolegy Bartoše pod písmenem H. Zpravodajka nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 304. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 190 pro vyslovilo 78 a 103 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o návrzích kolegy Brouska, a sice pod písmenem E. E1 - zpravodajka nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 305. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 188 pro vyslovilo 73 a 105 bylo proti.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o návrhu E2. Zpravodajka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 306. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 190 pro vyslovilo 92 a 93 bylo proti.

(Rozruch v sále.)

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že je zbytečné toto vzrušení, protože je zde alternativní návrh, který řeší totéž, a myslím, že ne horším způsobem.

Nyní můžeme přikročit k hlasování o bodu E3, a sice v přijaté legislativně technické úpravě, tak jak jej přednesl kolega Brousek. Zpravodajka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 307. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 pro vyslovilo 97 a 88 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP