(12.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli budeme v hlasování pořadové číslo 322 opět opakovat hlasování o návrhu E2. Velice prosím všechny poslankyně a poslance, aby bedlivě sledovali své hlasovací zařízení, co na něm mačkají.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 322 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 189 vyslovilo pro 95, proti 93.

 

Opět vyčkám několik okamžiků, než dojde ke kontrole hlasovacího zařízení, a poté rozhodneme - doufám již, že v příštím hlasování - o návrhu zákona jako o celku.

Zdá se, že v tuto chvíli již nedojde ke zpochybnění hlasování.

 

Budeme tedy rozhodovat o návrhu zákona jako o celku, a to v hlasování pořadové číslo 323, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 178 a 2 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

87.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 316/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 316. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova. Ale ještě předtím, než se pan ministr ujme slova, jsem zaznamenala procedurální přihlášku pana poslance Brožíka.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, podle svých záznamů z hlediska schvalování různých procedurálních změn mám poznamenáno, že paní kolegyně Šojdrová si přála za projednání bodu 136 zařadit potom její bod č. 46. Prosil bych paní kolegyni Šojdrovou, jestli v tomto případě stahuje tento bod z programu, anebo pokud ne, tak budeme o něm jednat nyní, a ne o návrhu pana kolegy Grégra.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, řídím se tím, co mně bylo dodáno organizačním odborem Poslanecké sněmovny, kde mám jednoznačně napsáno, že v tuto chvíli byly zařazeny body 87, 88 a 89, které předkládá pan ministr Grégr.

S procedurální poznámkou pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Paní předsedající, víte velice dobře, že s vámi takřka nikdy a v ničem nepolemizuji, ale teď musím podpořit poslance Brožíka. Je to tak. Sněmovna odhlasovala procedurálním hlasováním návrh a žádost kolegyně Šojdrové. Myslím, že to je technická záležitost. Jestli tomu dobře rozumím, v tuto chvíli má kolegyně Šojdrová připraven návrh, který bude během minuty hotov.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nechystám se polemizovat ani s vámi, ani s nikým jiným. V tuto chvíli prosím ředitelku organizačního odboru, aby mně přišla dát potřebnou informaci, protože v tuto chvíli nedisponuji stenozáznamem ani ničím jiným. Musím se řídit schváleným pořadem schůze. Pokud je tomu tak, že byl schválen návrh paní poslankyně Šojdrové, a já tuto informaci obdržím, samozřejmě jej budeme projednávat. Nyní mám informaci jinou, to znamená, že vyčkám, zda dostanu informaci, že schválený pořad schůze, který mám před sebou, je mylný. Prosím o krátké strpení, než se dostaví zástupce organizačního odboru, aby mně sdělili, jak je to se schváleným pořadem schůze pro tuto chvíli.

Paní poslankyně Šojdrová chce mezitím vystoupit.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Paní místopředsedkyně, chci vystoupit s procedurálním návrhem, a sice na zpětvzetí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Myslím, že toto je procedurální návrh, který může být zařazen kdykoliv. O to se nemusíme přít. Paní poslankyně, v jakém stadiu se vyskytoval váš návrh zákona?

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Byl před prvním čtením.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Byl před prvním čtením, tudíž nemusíme hlasovat o zpětvzetí. Na to stačí pouhé vaše prohlášení. Mám to tedy chápat tak, že návrh berete zpět. Dobrá. Tím končí celý tento problém a já mohu pokračovat v rozjednaném bodu, což je sněmovní tisk 316, a udělit slovo panu ministru Grégrovi.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, významnou součástí vnitřního trhu, o který stále více sílí podnikatelský zájem, je obchodování na komoditních burzách. Provádění burzovních obchodů je však v současnosti negativně ovlivňováno nesouladem právní úpravy pro obchodování s deriváty. V této oblasti existuje rozdílné pojetí v zákoně o komoditních burzách na jedné straně a v zákoně o cenných papírech na straně druhé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP