(12.30 hodin)

(pokračuje Grégr)

Podle zákona o cenných papírech může s deriváty, a to i s těmi, které se vztahují ke zboží obchodovanému na komoditních burzách, obchodovat pouze obchodník s cennými papíry. Ten však nemá oprávnění obchodovat na komoditní burze a naopak dovozce působící na komoditní burze nemá oprávnění obchodovat na burze cenných papírů. Uvedený nesoulad je způsoben širokou definicí pojmu deriváty v zákoně o cenných papírech. Je nezbytné jej řešit tak, aby deriváty vztahující se ke zboží mohly být obchodovány na komoditních burzách, jinak by došlo k omezení burzovních obchodů pouze na obchody přímé, obdobně jako v běžném obchodním styku.

Podstatou navrhované právní úpravy je proto

- ponechání obecné definice pojmu deriváty pouze v zákoně o cenných papírech,

- zavedení pojmu komoditní deriváty v zákoně o komoditních burzách,

- vytvoření samostatných podmínek pro obchodování s komoditními deriváty na komoditních burzách pouze dle zákona o komoditních burzách,

- vyčlenění podmínek pro obchodování s komoditními deriváty ze souvisejících zákonů.

Přijetí navrhované úpravy řeší stávající nedostatky a vytváří prostor pro plné rozvinutí všech forem burzovních obchodů, tak jak je to běžné v jiných ekonomicky rozvinutých státech.

Na státní rozpočet nemá navrhovaná úprava dopad. Předkládaný návrh je slučitelný s právem Evropské unie.

Předpokládaná účinnost změny zákona o komoditních burzách je uvažována dnem vydání ve Sbírce zákonů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit uvedený návrh do druhého čtení a současně vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi a nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení pana poslance Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve své zpravodajské zprávě potvrzuji, že tato novela odstraňuje rozpor, který vznikl přijetím zákona o Komisi pro cenné papíry a novelizací zákona o cenných papírech. Tyto dva zákony nebyly odpovídajícím způsobem doprovázeny novelou zákona o komoditních burzách, a proto tato novela odstraňuje rozpor, ke kterému došlo. Doporučuji sněmovně, aby tento návrh zákona propustila do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Neregistruji žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu.

Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu zákona, můžeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání v rozpočtovém výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat o přikázání, ale vzhledem ke změně počtu poslanců ve sněmovně vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 324, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání v rozpočtovém výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 tento návrh byl přijat, když ze 118 přítomných hlasovalo pro 114, proti nikdo. Tím jsme projednali tento návrh.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

88.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků
a o licenčním řízení
/sněmovní tisk 323/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 323. Z pověření vády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády odůvodnil vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení. Rozhodnutí vlády vypracovat a předložit návrh tohoto zákona je v souladu s cílem zabezpečit naplňování práv a závazků vyplývajících z mnohostranných a dvoustranných smluv, kterými je ČR vázána a které upravují problematiku přijímání opatření při vývozu nebo dovozu výrobků. Mohou vzniknout situace, kdy dovoz či vývoz výrobků způsobuje nebo hrozí způsobit stav poškozující domácí výrobní odvětví nebo ohrožující zájmy České republiky. V těchto situacích je podle pravidel Světové obchodní organizace - WTO - zcela legitimní přijmout dočasná opatření s cílem vytvořit takové podmínky pro dotčené výrobní odvětví, které mu umožní přizpůsobit se podmínkám liberalizovaného obchodu. Současně platí zásada, že tato opatření musí být postupně uvolňována.

Stávající právní úprava problematiky obchodněpolitických nástrojů je neúplná, a proto nevyhovující. Již existuje zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků, který umožňuje přijímání ochranných opatření v podobě antidumpingového cla nebo závazků výrobce či vývozce ukončit vývoz dumpingových výrobků. Jedná se ovšem o úpravu ve vztahu ke konkrétním výrobcům, resp. vývozcům a dovozcům dotčeného výrobku, a tudíž nemá obecný charakter opatření přijímaných při vývozu nebo dovozu výrobků. Existující zákon č. 42/80 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, je norma poplatná době svého vzniku, takže ustanovení § 56 má velmi obecnou povahu a nevyhovuje požadavku na naplňování stávajících mezinárodních závazků České republiky.

Součástí předkládaného návrhu zákona je rovněž úprava licenčního řízení, neboť přijímání opatření na základě vyhlášky č. 560/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, představuje zvláště v kontextu přístupových jednání do Evropské unie nevyhovující a dále těžko obhajitelnou praxi. Je zřejmé, že stávající právní úprava postrádá komplexní normu, která bude definovat základní podmínky pro uplatnění účinné ochrany české ekonomiky v duchu principů mnohostranné obchodní politiky WTO a odpovídající rovněž mezinárodním závazkům České republiky. Přijetím tohoto zákona začlení Česká republika do svého právního řádu dosud chybějící nástroj, běžný ve vyspělých zemích světa.

V kontextu zahájeného procesu příprav na vstup do Evropské unie považuje vláda rovněž za žádoucí, aby domácí podnikatelská sféra poznala a měla možnost aplikovat postupy běžně uplatňované v Evropské unii.

Vzhledem k tomu, že datem vstupu do Evropské unie převezme Česká republika komunitární legislativu vztahující se k obchodní politice, byl návrh zákona zpracován tak, aby se v maximální možné míře přiblížil analogickým komunitárním předpisům. Podle tohoto návrhu zákona bude možné v souladu s uvedenými pravidly uplatnit opatření z důvodu ochrany před zvýšenými dovozy způsobujícími vážnou újmu, před dovozy některých zemědělských výrobků a potravin, nově se rozvíjejících odvětví, před nedovolenými překážkami obchodu nebo dalších zájmů státu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vám doporučit přikázat vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení výborům k dalšímu projednávání. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP