(Schůze opět zahájena 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední část našeho jednání. V tuto chvíli bychom měli začít projednávat bod 89 a já jeho projednávání zahajuji. Tímto bodem je

 

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 349/ -prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní a uvede ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr. Pane ministře, řečniště je vaše.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, bude dobré, když chviličku počkáte. Prosím, kolegyně a kolegové, abyste nerušili řečníka ani ty, kteří chtějí poslouchat, a vás, pane ministře, žádám, abyste pokračoval.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Chápu sice, že je to nudný zákon, pokud člověk není zrovna v roli spotřebitele, ale poprosil bych, abyste to laskavě vyslechli.

Cílem předmětného předkládaného návrhu zákona je další přiblížení k legislativě Evropského společenství tak, aby mohl být zajištěn volný pohyb zboží i se státy Evropské unie již v předvstupním období na základě připraveného protokolu k Evropské dohodě o evropském posuzování shody, a to u těch komodit, které budou v uvedeném protokolu dohodnuty. Současně s tím bude učiněn další krok k naplnění článku 75 Evropské dohody, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, v němž se Česká republika zavázala dosáhnout již v předvstupním období plné shody v oblasti technických norem, technických předpisů a postupů posuzování shody. Závazek České republiky změnit tento zákon ve smyslu předloženého návrhu je rovněž obsažen v pozičním dokumentu ke kapitole Volný pohyb zboží.

Na základě dosavadního zákona bylo k dnešnímu dni převzato z celkového počtu 20 směrnic Rady Evropského společenství vydaných podle tzv. nového přístupu k technické harmonizaci a normám formou nařízení vlády čtrnáct těchto směrnic, a to v rozsahu odpovídajícím vztahu přidruženého členství České republiky k Evropské unii.

K tomu, aby bylo možno uvedenou formou přejímat směrnice Rady Evropského společenství tohoto typu kompatibilně, je nezbytné provést změnu zákona o technických požadavcích na výrobky. Jejím smyslem je umožnit takovou úpravu prováděcích nařízení vlády k tomuto zákonu, která odstraní dosud existující technické překážky obchodu se státy Evropské unie v této oblasti, a to v návaznosti na sjednání uvedeného protokolu. Změny zákona obsažené v návrhu jsou též reakcí na připomínky zástupců Evropské komise uplatněné jak při screeningu kapitoly Volný pohyb zboží, tak při projednávání návrhu již zmíněného protokolu k Evropské dohodě o evropském posuzování shody.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme připraveni i v této záležitosti uspořádat k této novele seminář za vaší přítomnosti a veřejnosti. Dovolím si vás tedy požádat, abyste propustili do druhého čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu České republiky panu Miroslavu Grégrovi a nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Václava Exnera. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, předkládaný vládní návrh zákona řeší problematiku, jak byla podrobně popsána ministrem průmyslu a obchodu. Řekl bych, že kromě záležitosti, která je důležitá z hlediska přiblížení se k právu Evropských společenství, je rozhodující a důležitá také vlastní potřeba takovéhoto zákona k zjednodušení zákona a částečně sjednocení postupů v rámci našeho právního řádu jako základní záležitost, která mezi jiným má přispět k podpoře zahraničního obchodu jak v dovozu, tak ve vývozu.

Návrh zákona splňuje také očekávání odborné veřejnosti, především v těch částech, které mají postupy, které jsou dnes upraveny různým způsobem ve více normách, zjednodušit a sjednotit tím způsobem, aby byly podřízeny právě postupům podle zákona č. 22/1997 Sb.

V této souvislosti také velmi vítám návrh, aby byl uspořádán seminář, protože pravděpodobně druhé čtení bude až na první řádné schůzi v příštím roce, přichází v úvahu zhruba druhá polovina ledna. Je předkládána velká spousta změn do tohoto zákona. Při předběžných jednáních se také dá očekávat, že budou ještě změny proti návrhu zákona v poměrně velkém počtu, a tak i když jde o technickou normu, nebude pravděpodobně jednání o ní zcela jednoduché. Domnívám se však, že materiál je připraven takovým způsobem, aby v dalším legislativním procesu v Poslanecké sněmovně a následně v Parlamentu České republiky jako celku mohl být projednán.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Václavu Exnerovi a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Uzavírám obecnou rozpravu.

V tuto chvíli tedy nemůžeme hlasovat o žádném návrhu na vrácení ani zamítnutí, protože tento návrh v rozpravě nepadl, a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Ano, vidím pana kolegu Zvěřinu a nepochybně nás překvapí svým návrhem, aby návrh také projednal výbor pro evropskou integraci. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP