Poslanec Jaroslav Zvěřina: Ano, pane předsedající. Protože ta norma je velmi evropská, byli bychom rádi, kdyby byla přikázána k projednávání výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Chce ještě někdo podat jiný návrh? Ne. Budeme tedy v tuto chvíli rozhodovat o přikázání výborům.

 

V hlasování pořadové číslo 326 rozhodneme o návrhu na přikázání výboru hospodářskému. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 142 pro 112, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli budeme rozhodovat o návrhu na přikázání výboru pro evropskou integraci.

Hlasování pořadové číslo 327 bylo zahájeno. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 144 bylo pro 85, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, zeptám se pana zpravodaje, zda navrhoval prodloužení lhůty nebo zkrácení lhůty. Nenavrhoval. Není tedy o čem v tuto chvíli hlasovat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru hospodářskému a výboru pro evropskou integraci. Končím tím projednávání bodu 89.

 

Můžeme přejít k bodu 90, kterým je

 

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 355/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu ČR pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, opět můžete začít hovořit.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás znovu oslovit a předložený návrh novely zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si vám dovolím předestřít.

Tento zákon si klade za cíl převzetí tří předpisů Evropského společenství do našeho právního řádu a dosažení jeho plné slučitelnosti. V prvé řadě se jedná o směrnici týkající se zaměnitelných výrobků ohrožujících zdraví nebo bezpečnost spotřebitele, která je jako jeden ze základních předpisů ochraňujících spotřebitele uvedena v příloze Bílé knihy. Dalšími implementovanými předpisy jsou směrnice o označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli a směrnice o křišťálovém skle stanovující jednotné pojmenování pro různé kategorie křišťálového skla.

Účelem návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele je přispět k postupnému vytváření stejné úrovně ochrany spotřebitele v podmínkách ČR v porovnání s členskými zeměmi EU. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že připravovaný jednotný vnitřní trh, jehož nedílnou součástí bude ČR, předpokládá, že spotřebiteli se bude dostávat stejné míry ochrany jeho oprávněných zájmů.

Toto jednotící hledisko je taktéž významné i pro samotné výrobce uvádějící své výrobky na rozsáhlý vnitřní trh společenství. Shodná právní úprava v ČR i v EU je tak základním předpokladem pro zajištění volného pohybu zboží.

Přijetím navrhované úpravy dojde ke zvýšení ochrany spotřebitele. Sníží se možnost ohrožení zdraví v případech, kdy může docházet k záměně nepoživatelného výrobku za potravinu, a to přichází v úvahu zejména u dětí. Dále bude zajištěna lepší informovanost spotřebitele o materiálech a surovinách používaných při výrobě obuvi a křišťálového skla.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si i v tomto případě požádat vás o propuštění uvedeného návrhu do druhého čtení. Současně vás chci informovat o tom, že jsme i v této oblasti připraveni uspořádat k předmětné problematice seminář v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu panu Grégrovi. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Josefa Hojdara. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, návrh novely zákona č. 634/1992 Sb., který máte pod sněmovním tiskem 355, patří do celé řady návrhů zákonů, které tady jsou v současné době předkládány. Je to návrh zákona veskrze technického rázu, který ale má chránit nejen spotřebitele, ale je to zároveň i určitý materiál, který pomůže našim podnikům a podnikatelům při vstupu do EU.

Věc je taková, že tento zákon není úplně dokonalý. Po předchozích konzultacích, jak jsme už tady ve sněmovně o nich mluvili, budeme mít připraveny zřejmě některé pozměňovací návrhy, ale ty jsou takového rázu, že ve druhém čtení je možné všechno dohnat.

Nebudu tedy opakovat to, co zde již řekl pan ministr. Jsou to věci jednoznačné a jasné. Chtěl bych jenom doporučit sněmovně, aby propustila návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hojdarovi. Otevírám obecnou rozpravu. Mám jednu přihlášku. Přihlášeným je pan kolega Eduard Vávra. Poté vidím přihlášku z místa pana poslance Exnera, poté vystoupí pan poslanec Jičínský. Nyní bude hovořit pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Předloženou novelu zákona č. 634/92 Sb. -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já vás ještě na chvíli přeruším. Opět se zvýšila hladina hluku. Proto prosím, především kolegy po mé levé straně, i když se mi jeví, že tam jsou kolegové, kteří mateřsky sedí na pravé straně, aby pokud potřebují něco řešit, činili tak mimo prostory této zasedací síně.

 

Poslanec Eduard Vávra: - o ochraně spotřebitele, jsou řešeny tři problematiky. První se týká výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinou, nebezpečnou pro lidské zdraví dle směrnice Rady 87/357 ES. Tento název je nový vzhledem k výrobkům obecně nebezpečným, který je v zákoně definován dosud. Druhou problematikou je obuv, což je výrobek určený k ochraně a pokrytí nohou, a materiály používané v hlavních částech obuvi, dále pak usně a povrstvené usně a jejich značení, a to vše dle směrnice Rady číslo 94/11 ES. Třetí problematikou je označování druhů křišťálového skla a jeho oxidů dle směrnice Rady číslo 69/493 EHS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá dvě vyhlášky. První stanoví způsoby označování obuvi a jejich částí, druhá řeší technické požadavky na určování jednotlivých druhů křišťálového skla a jejich označování.

U obuvi bych se chtěl věnovat problému ochrany dětí a mládeže z pohledu zdravotní nezávadnosti. Jde o to, aby Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem obchodu a průmyslu doplnilo, možná formou vyhlášky, povinnost výrobce, dovozce a prodejce označení obuvi značkou nebo nějakým piktogramem, který zcela jasně vypoví, že tato obuv je zdravotně nezávadná, a to z ortopedického hlediska.

Je dobré, že v § 21 jsou povinny orgány státní správy, orgány územní samosprávy a veřejné správy v mezích své působnosti konat veškerá opatření a všemi dostupnými prostředky zamezit dovozu, vývozu a uvádění nebezpečných výrobků a výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinou do oběhu nebo zamezit jejich dalšímu oběhu.

V dozorové oblasti mají dozorové orgány jako Česká obchodní inspekce, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, hygienická služba, veterinární správa, Úřad pro technickou normalizaci a metrologii a státní zkušebnictví a živnostenské úřady zvýšené pravomoci až po zničení výrobků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP