(14.20 hodin)

(pokračuje Vávra)

Zároveň se zvyšují pokuty, určuje se jejich splatnost a orgán, který pokuty vybírá.

Tato novela má ovšem vazbu na novelu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.

Novela zákona o metrologii atd. je prozatím projednávána v legislativní radě a vládě ČR. Jde o to, že účinnost novely o ochraně spotřebitele je navržena od 1. ledna 2000 se šestiměsíčním odkladem na doprodej dosud neoznačených výrobků ze skladových zásob. U chystané novely zákona o metrologii je navržena účinnost od 1. července 2000 s ročním odkladem na doprodej dosud neoznačených výrobků ze skladových zásob pro výrobky označené symbolem malé tiskací "j", což je označování hotově baleného zboží.

Jelikož pro obě novely jsou shodné dozorové orgány, a to Česká obchodní inspekce, ČZPI, ČEM a jiné, bylo by vhodné termín nabytí účinnosti obou novel stanovit na 1. červenec r. 2000 se šestiměsíční odkladnou lhůtou na doprodej neoznačených výrobků ze skladových zásob.

Zároveň sděluji, že doporučuji návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, do druhého čtení, ve kterém navrhuji provést potřebné úpravy formou pozměňovacích návrhů. Děkuji

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Eduardu Vávrovi. V tuto chvíli může hovořit pan poslanec Václav Exner, připraví se pan kolega Zdeněk Jičínský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové. Uvedené tři problémy, které jsou jako hlavní předloženy v rámci vládního návrhu zákona, jsou rozhodně přínosem pro naše spotřebitele, ale je naprosto jisté, že nejde o řešení hlavního problému v oblasti ochrany spotřebitele v naší zemi. Domnívám se, že úroveň ochrany spotřebitele na základě údajů, které jsou prakticky průběžně a denně publikovány, svědčí o nedostatečné úrovni především z hlediska služeb, ale plynně se to objevuje také v obchodu.

Stává se už pověstným, jak se v České republice chovají taxikáři, máme "velkou" pověst v tom, jak jsou předražovány služby veřejného stravování a některé další služby spojené s turismem, kde není výjimkou, že úroveň špatného stavu obchodu a služeb z hlediska poctivosti prodeje a dalších ukazatelů se týká několika desítek procent uskutečněných služeb nebo prodejů.

Chybí dostatečná úroveň kontroly, a to ani tak ne z hlediska odborného jako spíše z hlediska četnosti, neboť kontrolní orgány mají takovou možnost zasahování, že na jednu osobu kontrolovanou se často dostane až jednou za několik let. Prakticky chybí zajištění veřejné kontroly. Úroveň možností v této oblasti, která je pro občanská sdružení a občanské iniciativy, je v současnosti nedostatečná.

Jsem si vědom toho, že záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu je upravit některé záležitosti mimo zákon o ochraně spotřebitele, především v občanském zákoníku, a jsem také informován o tom, že jsou stanoveny termíny pro to, kdy budou předloženy příslušné zákony. Přesto vítám otevření zákona o ochraně spotřebitele k tomu, aby některé z věcí mohly být napraveny i nad rámec toho, co předkládá vláda. A chtěl bych vás všechny, kolegyně a kolegové, vyzvat k tomu, abyste se pokusili v této věci být aktivní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Václavu Exnerovi. V tuto chvíli může hovořit pan poslanec Zdeněk Jičínský. Dále je do rozpravy přihlášen pan kolega Jaroslav Zvěřina.

Nyní hovoří pan kolega Zdeněk Jičínský, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci v této věci upozornit na určitý problém, se kterým se ve sněmovně zřejmě budeme setkávat častěji v souvislosti s úsilím o přibližování našeho práva právu Evropské unie, resp. o implementaci určitých směrnic práva Evropské unie do našeho právního řádu.

Víme, že směrnice a nařízení Evropské unie mají různou povahu, a to, v jaké podobě mají být uplatněny v právu členských zemí, resp. zemí, které se snaží vstoupit to Evropské unie, je záležitost národního práva jednotlivých zemí. Máme tu zákon o ochraně spotřebitele, který má být teď doplněn řadou velmi konkrétních ustanovení, a právě tato konkrétní ustanovení nejsou běžná v našem právním řádu jako součást zákona, a když, tak se o nich hovoří v prováděcích předpisech. Jde mi o určitý problém, zda by nebylo možné tyto konkrétní věci řešit prováděcími předpisy, protože nejsem přesvědčen o tom, že se tu stanoví nějaké nové právní povinnosti, které občanům nebo právním subjektům lze stanovit jenom zákonem.

Nemám tu žádný konkrétní pozměňující návrh. Dávám to jenom v úvahu, abychom náš právní řád, resp. abychom to, co u nás je až dosud upravováno zákony, nezatěžovali přece jenom přílišným množstvím detailů, které patří do prováděcích předpisů, aby se z tohoto hlediska náš právní řád nestával ještě složitějším, méně přehledným, než je tomu dosud. Právě proto, že nejde jenom o tento konkrétní případ, ale těchto jevů bude zřejmě v budoucnosti mnohem více, tak si to myslím zaslouží obecnější pohled na tuto problematiku, která se opravdu netýká jenom této jednotlivé novelizace.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, hovořil pan kolega Zdeněk Jičínský. Nyní bude hovořit pan kolega Jaroslav Zvěřina, po něm vystoupí pan kolega Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nechci dlouho zdržovat. Jenom mohu potvrdit vše, co už tady bylo řečeno. Novelu zákona o ochraně spotřebitele z hlediska evropské integrace dlouho očekáváme, a proto bych byl rád, kdyby sněmovna tuto novelu propustila do druhého čtení.

A současně si dovolím navrhnout projednání tohoto návrhu také ve výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, hovořil kolega Jaroslav Zvěřina. Nyní se může ujmout slova pan kolega Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolil bych si poznamenat, že jako sklář s dvacetiletou praxí vím, že v západoevropských státech požadavky na křišťál jsou stanoveny zákonem, co je, co není křišťál je tam prostě tímto způsobem stanoveno. Čili tato úprava, která je zde nabízena, je v tomto případě ve shodě s tím, co je zvykem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Jaromíru Kohlíčkovi. Další přihlášku nemám. Hlásí se někdo? Není tomu tak, rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli chce se závěrečným slovem vystoupit pan ministr Miroslav Grégr. Prosím, hovoří ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dámy a pánové, zaznělo tady několik myslím si podnětných připomínek. Pan poslanec Vávra tady hovořil o značkování dětské obuvi s tím, že odpovídá ortopedickým podmínkám. Myslím si, že to je zcela oprávněný požadavek, a zapracujeme ho do návrhu.

Pokud půjdou sladit termíny, o kterých tady bylo hovořeno, tzn. 1. leden a červen roku 2000, tak pokud tomu nebudou bránit  nějaké jiné návaznosti, tak to uvedeme do souladu a myslím si, že nic nebrání tomu, aby tomu tak bylo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP