(14.30 hodin)

(pokračuje Grégr)

Pan poslanec Exner hovořil o tom, že nejde o řešení hlavního problému ochrany spotřebitele, že není ochrana spotřebitele v oblasti služeb, cestovního ruchu apod. Myslím si, že to je záležitost dodržování již existujících nebo přijímaných pravidel, na což by měla reagovat Česká obchodní inspekce, a řada opatření je uvedena v novele živnostenského zákona, který budeme projednávat podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny ve středu posledního jednacího týdne tohoto zasedání sněmovny.

Víte, že v živnostenském zákoně se ukládá povinnost vydávat stvrzenky apod., aby byla usnadněna reklamace zboží. Myslím si, že je řada zákonů, které budou ochranu spotřebitele v celém komplexu zajišťovat.

Pan poslanec Jičínský tady hovořil o obtížnosti procesu přijímání jednotlivých technických norem. Zazněl zde jednou návrh, aby sněmovna pověřila v určitém rozsahu vládu touto činností. Pokud by to sněmovna kdykoli do budoucna přijala a pověřila touto činností vládu, myslím si, že by se v takových ryze technických otázkách jednání sněmovny odlehčila. Ale já jako předkladatel těchto norem a zákonů nemám nic proti tomu, pokud to bude procházet sněmovnou, jenom že to ten proces částečně zbrzdí. Jinak i ministerstvo je vždy připraveno, pokud přijímá nějaká ustanovení a usnesení, konat to za účasti dotčených osob nebo společností, protože k takovýmto normám svoláváme i interní jednání.

Pokud jde o pana poslance Zvěřinu, myslím si, že praxe, kterou jsme začali minule, že se projednávají takovéto normy s evropským charakterem ve výboru pro evropskou integraci, věci přispívá a vůbec se tomu nebráním. Naopak tuto iniciativu vítám.

Pokud hovořil pan poslanec Kohlíček, u křišťálu se jedná o několik charakteristických rozlišení. V tom je ta norma nová.

Děkuji vám za pozornost a poprosím, abyste to propustili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu Miroslavu Grégrovi. To bylo jeho závěrečné stanovisko.

Pan zpravodaj mne bude kontrolovat, řeknu-li, že nezazněl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, takže můžeme v tuto chvíli hlasovat o návrzích na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, v rozpravě pan kolega Zvěřina požádal o přikázání výboru pro evropskou integraci. Táži se, zda někdo má jiný návrh. Není tomu tak.

 

Nejprve rozhodneme v hlasování pořadové číslo 328 o návrhu na přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro evropskou integraci. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 329. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 152 pro 93, proti 13. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru hospodářskému a výboru pro evropskou integraci.

 

Končím projednávání bodu č. 90. Přicházíme k bodu 91, kterým je

 

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
na ochranu průmyslového vlastnictví
/sněmovní tisk 357/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 357 a z pověření vlády jej opět uvede Poslanecké sněmovně ministr průmyslu a obchodu ČR pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v odpoledním jednání vás již popáté z pověření vlády oslovil a odůvodnil vládní návrh zákona, kterým se mění zákony na ochranu průmyslového vlastnictví.

Předložený návrh byl především zpracován opět ke splnění našich závazků vyplývajících z dohody o přidružení České republiky k Evropské unii, jimiž jsme se mimo jiné zavázali zlepšovat ochranu průmyslového vlastnictví tak, abychom postupně dosáhli ochrany podobné ve společenství a vytvořili legislativní podmínky pro budoucí přístup k evropskému patentovému systému. Plnění těchto závazků si vyžaduje novelu čtyř stěžejních zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, pocházejících z první poloviny devadesátých let, které jsou vývojem již v mnohém překonány.

Především jde o úpravy v současném patentovém právu, které jsou nezbytné zejména v těch případech, kdy naše dosavadní úprava je restriktivnější než úprava evropská, a to jak pokud jde o hmotné patentové právo, tak pokud jde o procesní ustanovení o veřejnoprávním zápisu patentu do rejstříku. Zde se jedná vesměs o úpravu odborně technických a patentově právních otázek.V novele patentového zákona bude umožněno účinněji chránit farmaceutické výrobky, tak jak je tomu i v ostatních zemích Evropské unie.

Rozhodnutí vlády vypracovat a předložit návrh tohoto zákona však nebylo motivováno jen realizací závazků z dohody o přidružení České republiky k Evropské unii. Jak je dostatečně známo, nové jevy v technickém a technologickém rozvoji kladou nové nároky i na ochranu průmyslového vlastnictví. Průmyslové a obchodní kruhy kladou čím dál větší důraz na to, aby ochrana intelektuálního majetku byla v každém státě efektivní a sloužila volnému a přitom bezpečnému pohybu zboží. Má také podporovat výzkum a být pobídkou pro domácí i zahraniční investice.

Návrh zákona, který vláda předkládá k projednání zákonodárnému sboru, není odůvodněn jen požadavkem na sbližování českého právního řádu s komunitárním právem, ale i s potřebami našeho zahraničního obchodu. Vyplývá to z mezinárodních smluv o světové obchodní organizaci, které stanoví minimální standardy dostupnosti, rozsahu a užití průmyslových práv, jakož i prostředky pro jejich uplatnění a vynutitelnost.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás opět požádat, abyste propustili do druhého čtení vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Připomínám, že k tomuto důležitému zákonu hodláme uspořádat pro poslance i veřejnost zvláštní seminář, aby se v předstihu předešlo některým nejasnostem nebo aby se i tento návrh zákona kvalitně dopracoval. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu Miroslavu Grégrovi. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení pana kolegu Tomáše Teplíka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, moje zpravodajská zpráva bude velice krátká. Já nevidím sebemenší důvod, proč by tato zákonná předloha nemohla být postoupena sněmovnou do druhého čtení. Tam nechť zazní případné pozměňující či doplňující návrhy. Proto navrhuji, aby tato zákonná předloha byla sněmovnou propuštěna do druhého čtení a přikázána k projednání výboru hospodářskému.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Teplíkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jedinou přihlášku pana poslance Karla Vymětala. Prosím pana kolegu Karla Vymětala, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové… (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, z vašeho strnulého pohledu do hlučící sněmovny jsem vytušil, že se vám nelíbí tato atmosféra. Mně také ne, takže prosím kolegyně a kolegy, ať už po mé pravici, tak i po mé levici, aby se pokusili svými projevy ne tak hlasitě rušit řečníka a ty, kteří chtějí poslouchat. Prosím velice důrazně o to, aby se atmosféra v jednacím sále poněkud zklidnila. Prosím, pane kolego.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP