(14.40 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Vidím, že vaše snaha je marná, takže já zvýším hlas.

Dámy a pánové, jak jsme již slyšeli, předložená novela zákonů představuje novelu čtyř zákonů. Je to opravdu dílo, které je svým způsobem mimořádné už jen tímto faktem. Důvodem jeho předložení podle důvodové zprávy je rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace z ledna letošního roku o přizvání České republiky k Evropské patentové úmluvě s účinností od 1. července roku 2002. Jde tedy v tomto případě o organizaci stojící mimo Evropskou unii.

V důvodové zprávě se mj. uvádí, že v rámci Evropských společenství není úprava poskytování patentů a úprava poskytování ochrany užitným vzorům regulována žádnou směrnicí Rady Evropských společenství. Je to podivné tvrzení, když např. právní ochranu biotechnologických vynálezů řeší směrnice Evropského parlamentu a rady č. 98/44 EC a v novele úprava této oblasti zcela chybí. Nebo právní ochranu průmyslových vzorů řeší směrnice Evropského parlamentu a rady č. 98/71 EC a opět v novele chybí. Rovněž chybí problematika ukládání průmyslových produkčních mikroorganismů, kterou řeší směrnice Evropského parlamentu a rady č. 99/44 EC. V novele není řešena problematika ochrany počítačových programů patentem a naopak tyto jsou vyňaty z předmětu patentovatelnosti.

Jistě by bylo možné uvádět, dámy a pánové, další oblasti, které nejsou v předloženém návrhu dořešeny, včetně procesních pravidel. Navíc se celá problematika v současné době bouřlivě v evropském patentu mění a už dnes je známo, že mnohá ustanovení už padají a nebudou platit. Jak jsem se dověděl, na listopad letošního roku svolává předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ČR jednání o novém zákonu o průmyslových vzorech, a to jsme ještě neprojednali tuto předloženou novelu, což svědčí o neaktuálnosti předložené novely.

O zmatečnosti svědčí i to, že mnohá ustanovení novel budou platit, až se stane ratifikovaná a vyhlášená Evropská patentová úmluva pro Českou republiku závazná, přičemž všichni už dnes vědí, že v té době bude tato dohoda podstatně změněna. Rozumím potřebě harmonizace našeho práva ochrany průmyslového vlastnictví s Evropskou patentovou úmluvou a směrnicemi Evropských společenství, ovšem to, co je nám předloženo, je jakýsi hrubý polotovar, který je navíc provizoriem a jeho trvání platnosti by bylo velmi krátké. Odhaduji tak půl roku až jeden rok.

Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba, aby nám vláda předložila novely zákonů tak, aby měly trvalou platnost, a tu může zaručit pouze aktuálnost platnosti mezinárodních přístupů a principů. To ovšem současný návrh nesplňuje, a proto navrhuji předložený vládní návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování, a to tak, aby odpovídal připravovanému novému právu patentové úmluvy. Pokud by tento návrh neprošel, podmíněně navrhuji tuto novelu zákona zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Hlásí se ještě někdo dále do obecné rozpravy? Ano, bude hovořit pan kolega Zvěřina. prosím, pane kolego, něčím nás překvapte.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já nechci hájit kvalitu tohoto vládního návrhu zákona, nicméně domnívám se, že naše legislativa v oblasti průmyslového vlastnictví je tolik kritizována z nejrůznějších mezinárodních organizací, že nic jiného než nějaká novela nám nezbývá. Proto bych velmi doporučoval, aby sněmovna propustila tento návrh do druhého čtení a aby byl také projednán ve výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Zvěřinovi. Hlásí se ještě někdo dále do obecné rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli, jestli mě pak zpravodaj neopraví, nemáme návrh na zamítnutí ani na vrácení. (Námitka ze sálu: Máme oba!) Vidíte, proto se raději ptám zpravodaje.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážené dámy a pánové, v rozpravě padly dva návrhy. Byl to návrh pana kolegy Karla Vymětala na vrácení k přepracování a podmíněně, pokud by tento návrh neprošel, tak potom návrh na zamítnutí této zákonné předlohy. Čili nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení této předlohy vládě k přepracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže nyní může vystoupit se závěrečným slovem ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, zaznělo tady jediné negativní hodnocení z úst pana poslance Vymětala. Chtěl bych ve smyslu jeho vystoupení odpovědět dialektickou poučkou, že vše se neustále mění a vyvíjí a nemá vlastně nic trvalou platnost. Takže zejména pokud se týká průmyslových vzorů, průmyslové inovace, ochranných práv apod., to je neustálý procesní vývoj. Abych to tady celé nerozváděl, počítáme s tím, že samozřejmě i tato norma bude v průběhu příštích let novelizována,.

Chtěl bych reagovat, ale řekl to už za mě pan předseda výboru pro evropskou integraci, že vlastně naše ochranné právo, právo ochrany průmyslového vlastnictví, je neustále předmětem kritiky zahraničních subjektů, ale i některých podnikatelských kruhů v naší republice. Domnívám se, že přijetí této novely nesnese odkladu a je vysoce aktuální. Proto si vás znovu dovolím požádat, aby tento návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, byl postoupen do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Grégrovi za závěrečné slovo. V tuto chvíli chce pan zpravodaj předložit zřejmě návrhy k hlasování.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážené dámy, vážení pánové, nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Karla Vymětala na vrácení této zákonné předlohy vládě k přepracování. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž ne.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 330, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 156 pro 12, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vzhledem ke skutečnosti, že tento návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o druhém návrhu pana kolegy Karla Vymětala na zamítnutí této zákonné předlohy. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 331, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro 8, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Je zde žádost z pléna o odhlášení. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci. Pane zpravodaji, nyní bychom měli hlasovat o návrzích na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento zákon hospodářskému výboru, pan kolega Zvěřina v rozpravě požádal o přikázání výboru pro evropskou integraci. Je ještě jiný návrh? V rozpravě nepadl, ani v tuto chvíli nepadá, takže budeme hlasovat o těchto návrzích.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru přidělit tuto zákonnou předlohu k projednání výboru hospodářskému. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP