(15.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, já si myslím, že je zde zbytečně konfrontační atmosféra, a pokusím se ji zklidnit.

Sněmovna dnešním dnem začíná projednávat dlouho avizovaný návrh zákona o investičních pobídkách. Chci zde zdůraznit již na úvod, že tento zákon považuji za krok správným směrem. Česká republika ústy svých čelných představitelů v minulém období vysílala signály o tom, že naše země nemusí vytvářet nějaké speciální investorské klima, že jsme země liberální, a že tedy žádné investiční pobídky nepotřebujeme. Vývoj dal za pravdu těm, kteří varovali před přesunem investičního kapitálu do okolních zemí, které se chovaly také liberálně, ale přesto investorům vytvářely vstřícné prostředí. Za minulé tři roky nám udělilo nepříjemnou lekci např. Polsko. V oblasti Katovic a Opole vyrostly na základě vstřícných kroků polské vlády desítky nových výrobních kapacit, do nichž se během dvou let investovalo 750 milionů ECU a kde vzniklo více jak 7 tisíc nových pracovních příležitostí. Tato polská konkurence odlákala mnoho potenciálních investorů nejen z České republiky, ale i ze severní Moravy. Proč by dnes cizí investor stavěl novou výrobní kapacitu na severní Moravě, když 100 km na sever dostane až dvacetileté daňové prázdniny, dotace na rekvalifikace a připravené pozemky za symbolickou cenu?

A tady se dostáváme k investičnímu prostředí v České republice. Až Tošovského vláda učinila razantní krok a svým usnesením z června 1998 vytvořila systém -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já se omlouvám, že vás přerušuji, mám pocit, že by bylo dobré, abychom se poslouchali nejen navzájem, když hovoří pravicový politik k levicovým, ale také když hovoří pravicoví politici k pravicovým politikům.

Takže prosím o klid v jednacím sále. Hovoří pan kolega Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Já nehovořím k pravici ani k levici, ale hovořím ke všem rozumným poslancům této sněmovny. (Potlesk.)

Až Tošovského vláda učinila razantní krok a svým usnesením z června roku 1998 vytvořila systém tzv. investičních pobídek. Tento krok představoval počátek procesu aktivní vládní podpory zahraničních a tuzemských investic do vyspělých průmyslových technologií. Tyto investiční pobídky byly přijaty s velkým zájmem a nastartovaly dlouho očekávaný růst přílivu přímých zahraničních investic.

Myslím si, že není sporu o tom, že celý systém investičních pobídek je velmi důležitým, ale přesto pouze doplňkovým prvkem. Prioritou nadále zůstává zlepšování celkového podnikatelského a právního prostředí České republiky.

A nyní blíže k navrženému zákonu. Tuším, že největší diskuse proběhne především k limitům nutné investice, tj. k 350 milionům, resp. 175 milionům Kč. Ano, tyto limity jsou důležité a jsou dle mého nastaveny rozumně a hlavně oproti původnímu systému investičních pobídek jsou razantně sníženy. Přesto já osobně považuji za mnohem důležitější, jakým směrem se chce zákon ubírat v podpoře regionů postižených vysokou nezaměstnaností a také zda limity pro investice z vlastních zdrojů jsou nastaveny správně.

Zde bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo ohledně investic na zelené louce. Veškeré statistické údaje hovoří o tom, že investice na zelené louce jsou výhodnější a úspěšnější.

Chci zde ve sněmovně deklarovat, že považuji zřetelnější regionální zaměření tohoto zákona za prioritní, které je v drtivé většině evropských zemí zcela běžné. Mohu jmenovat Nizozemsko, Francie, Itálie, Španělsko, Izrael, Belgie, Řecko, Švédsko, Irsko, Portugalsko, Spojené království a také Německo. Tyto země vytvářejí pro postižené regiony masivní podporu, která se týká mj. daňových pobídek, zvláštních zrychlených odpisů, investičních grantů, programu na podporu výzkumu a vývoje, snížení příspěvků na sociální zabezpečení, osvobození od cla pro určité dovážené zboží, grantů na nemovitosti a pozemky, osvobození od daně z nemovitostí, snížení daně z objemu mezd, svobodných ekonomických zón, příspěvků na školení atd. Tedy je vidět, že Česká republika v tomto nebude osamocena.

Je také vidět, že s porovnání s touto škálou je navržený zákon podstatně skromnější a preferuje postižené okresy pouze zvýšenou dotací na vytvořené pracovní místo a na rekvalifikaci. Toto považuji sice za krok správným směrem, přesto za krok nedostatečný. Budu tedy prosazovat regionální rozlišení např. snížením investičního limitu v postižených okresech, zrušením připojovacích poplatků pro investory u ČEZ - a tady vím, o čem hovořím, protože jeden významný investor, který chtěl investovat na severní Moravě, právě kvůli tomuto připojovacímu poplatku, který byl ve výši 50 milionů korun, nakonec dal přednost Slovensku, kde tento připojovací poplatek neexistuje. Hlavně jde o to, umožnit investorům pro tyto okresy použít i technologie, které nespadají do tzv. high technology. Samozřejmě, že budou muset být zachována všechna ekologická kritéria.

Každopádně je zde příležitost pro všechny politické strany i poslance, aby tyto mnou navržené trendy podpořili. Bude to vstřícný krok, který tento zákon posune směrem k evropským zvyklostem. Věřím, že jak předkladatel tak sněmovna tyto mé návrhy ve druhém a ve třetím čtení podpoří.

Na samý závěr chci vyjádřit podporu navrženému zákonu a doporučuji jej propustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan poslanec Zdeněk Kořistka. Nyní vystoupí pan kolega Kalousek, neboť donesl písemnou přihlášku, která má přednost. Já se omlouvám, pánové, ale písemná přihláška má přednost. Hovoří kolega Kalousek, poté pan kolega Radko Martínek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych ochotně dal přednost kolegům, omlouvám se vám, budu velmi stručný.

Já jsem si původně nepřipravoval žádné vystoupení, protože jsem nepředpokládal, že se kolem této předlohy rozpoutá větší diskuse, ale pokládám za nezbytné vystoupit a říci, že kdykoli hovořím o hospodářské politice vlády a nešetřím přitom kritikou, tak právě proto, že nešetřím kritikou, tak pokládám za korektní říci i některé věci, o kterých se domníváme, že se v hospodářské politice vládě daří. To jsou podle našeho názoru bezesporu investiční pobídky a privatizace bank. Já bych to v tuto chvíli docela rád zopakoval a řekl, že tato předloha, tento návrh, je námi vnímána jako jednoznačně pozitivní krok. Máme připravenu pro podrobnou rozpravu ve druhém čtení řadu pozměňovací návrhů, jsme připraveni o nich diskutovat a věříme, že řada z nich bude vnímána pozitivně, ale v každém případě doporučujeme propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Kalousek, nyní vystoupí pan kolega Radko Martínek, poté pan kolega František Brožík.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan kolega Martin Kocourek nás oslnil svými znalostmi z odborných pojmů, a protože jsem původním povoláním historik, tak se s ním nemohu rovnat, a tudíž nebudu ve svém vystoupení postupovat srovnáváním těchto pojmů.

Nicméně, bohužel nebo snad bohudík, mám zcela praktické zkušenosti s tím, jak získávat investory do velmi postižených regionů, jakým Moravskotřebovsko bezesporu je.

Za celé uplynulé čtyři roky jsme se zoufale snažili získat do tohoto regionu investory, samozřejmě ne jakékoli, ale především investory, kteří by přinesli skutečné investice, kteří by přinesli reálný rozvoj pro tento region. Proces byl pořád stejný. Přišli solidní zahraniční investoři, prohlédli si příslušné pozemky, pak sdělili, že se jedou podívat ještě do Polska, do Maďarska a pak možná přijedou zpátky. V lepším případě se vrátili zpátky, když se jim pozemek významně líbil, a začali se ptát, co můžeme nabídnout. Jako město jsme nabízeli, co jsme mohli - pozemek prakticky zadarmo, všechny možné podmínky i pro to, abychom spolupracovali při získávání všech povolení potřebných pro příslušnou stavbu. Pak se ale ozvala další otázka: Co můžete nabídnout dál? Vždycky se rozhostilo mlčení, protože nebylo co nabídnout. Nebyly žádné investiční pobídky a výsledkem bylo zpravidla to, že investor poděkoval a odešel.

Jsem si vědom, že tato záležitost je velmi složitá, není vůbec jednoduchá. Nota bene jsem svým způsobem asistoval při získávání nebo prosazování investičních pobídek pro Vertex Litomyšl v nedávné minulosti a vím, že kromě dobrého úmyslu bylo třeba překonávat také celou řadu záležitostí pomatení v myslích různých úředníků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP