(15.50 hodin)

(pokračuje Kvapil)

A konečně současná vláda přichází s návrhem zákona. Podíl na úspěchu celkového výsledku má ten, kdo zasel, ten, kdo zaléval, ale samozřejmě i ten, kdo sklízí.

Návrh zákona považuji za dobrý, i když má některé nedostatky. Podmínka výše investic není podle mého názoru regionálně diferencována s ohledem na míru nezaměstnanosti. A v návrhu mi také chybí řešení pozemků, resp. jejich bezúplatný převod na obce, a to takových pozemků, které se hodí pro právě přicházející možné investory. Ale domnívám se, že tyto nedostatky a samozřejmě i další je možné skutečně ve druhém čtení opravit.

Proto si myslím, že je dobré, aby tento zákon prošel do druhého čtení, a já to plně podporuji. Děkuji. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Dále vidím zdviženou ruku pana poslance Petra Šuláka. Prosím, pane kolego, můžete hovořit.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný.

Mám pocit, že se zde v diskusi tato předloha zákona příliš politizuje. Domnívám se, že slovník se třeba nemusí příliš líbit některým našim kolegům z pravé strany politického spektra, ale podstatné je, že se tady konečně řeší neexistence investičních pobídek pro zahraniční kapitál. A ty zde skutečně chyběly. Měli bychom se tedy zaměřit spíš tím směrem, abychom vytvořili podmínky pro další úspěšný průběh tohoto zákona, upravit ho v dalších čteních a nahradit mezeru, která tady v zákonech existuje. Děkuji. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Petru Šulákovi. Do rozpravy v tuto chvíli vidím přihlášeného pana kolegu Vlastimila Tlustého. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Původní diskuse o investičních podmínkách zamířila i do sféry, kterou bych si dovolil označit jako "pozoruhodné případy zahraničních investic a privatizace v České republice". A přestože nepochybuji o tom, že některé z těch případů, které pan předseda vlády tady uvedl, se zapíší oprávněně do jakési učebnice pozoruhodných případů, které by neměly být opakovány, mám pocit, že historie v těchto dnech a týdnech již píše jiné podobné pozoruhodné případy, o kterých jsem rovněž přesvědčen, že patří do této učebnice, a dovolil bych si tři z nich uvést.

Tím prvním případem je zahraniční investice zahraniční firmy do velmi významného českého podniku v hodnotě několika desítek miliard korun, na kterou si příslušný zahraniční investor v podstatě všechny tyto prostředky vypůjčil v českých bankách.

Druhým podobným příkladem je výběrové řízení, při kterém je opět strategickému investorovi přidělena určitá pozice na trhu, ve výběrovém řízení, ve kterém je předem stanovena cena a vítěz se vybírá na základě nejlepšího podnikatelského záměru. Tento druhý příklad bude zejména cenným pro všechny, kteří chtějí prodat např. svůj automobil, protože takový prodej v takovémto výběrovém řízení pak vypadá takto: já nabízím všem svůj osobní automobil za symbolický poplatek 10 000 korun a vyberu toho nejlepšího z vás, který mi zaručí, že ho v budoucnosti co nejlépe využije ke svému prospěchu. (Potlesk)

Třetím výběrovým řízením, které bych chtěl uvést, je takové, ve kterém jsou optimální podmínky pro český stát dojednávány v proceduře, kde v závěrečné fázi je v dojednávání těchto podmínek ponechán následující počet účastníků: je jím jeden. Všichni přeci vědí, že nejlepší cena a nejlepší podmínky se sjednají s takovým zájemcem, kterému se sdělí, že s žádným jiným se nevyjednává.

Toto jsou příklady, které podle mého názoru také jednou budou uváděny jako příklady pozoruhodných českých nápadů a invence při prosazování zahraničních investic a privatizaci. Proto bych doporučoval těm, kteří dnes s takovou lehkostí a agresivitou odhalují ty případy minulé, aby se stejnou lehkostí a agresivitou reagovali, až historie bude odhalovat jejich vlastní postupy.

Děkuji vám. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Vlastimil Tlustý. Nyní vidím přihlášku ministra dopravy a spojů České republiky pana Antonína Peltráma. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pan poslanec Tlustý mluvil jaksi typicky, já si také nedovoluji konkrétně upozornit, ale nás historie v těchhle věcech nebude odhalovat, protože všechny smlouvy jsou uveřejněny na internetu. Nestalo se, aby smlouva při prodeji majetku ve stamiliardových hodnotách byla zakázána dokonce i pro resortního ministra, protože není členem orgánu příslušné společnosti. Ujišťuji vás, že tohle se nám nestane.

Děkuji. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil ministr dopravy a spojů České republiky pan Antonín Peltrám.

Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Ne, obecnou rozpravu uzavírám. Táži se v tuto chvíli ministra průmyslu a obchodu ČR pana Miroslava Grégra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Je tomu tak. Pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dámy a pánové, byl jsem tady povinen vyslechnout velice obsáhlou debatu a diskusi. S něčím jsem souhlasil, s něčím jsem nesouhlasil, takový už je život, takže si dovolím požádat, abyste i vy mě vyslechli, ať už s něčím budete souhlasit, nebo nebudete souhlasit, i když o něco prodloužím jednací čas.

Zpravodaj pan poslanec Kocourek hovořil o tom, že mu chybí vyhodnocení dosavadních pobídek. Předpokládal jsem, že mé úvodní slovo, které o tomto pojednávalo, dalo jasný obraz pro to, abyste se, pokud jste nesledovali tento vývoj, mohli zorientovat a mohli se správně rozhodnout. A domnívám se, až budeme schvalovat, pokud projde úspěšně druhým čtením, ve třetím čtení tento návrh zákona, že to, co jsem uváděl ve svém úvodním slově, již nebude realita, ale že tato realita bude překročena.

A teď bych se chtěl tady zmínit o některých věcech, které zde zazněly, a byl bych rád, aby se skutečně velice věcně posuzoval tento významný zákon.

Vítám to, že tady zaznělo z mnoha úst, že by to mělo být dílo nás všech. Pokud to takto všichni pojmeme, budu to velice pozitivně vnímat, protože se domnívám, že toto dílo - anebo tento zákon - by mělo pomoci České republice, a tudíž nám všem, a že by to tedy měl být skutečně zákon, za který se všichni postavíme.

Pan poslanec Kocourek hovořil o tom, že zákon by měl vlastně obsahovat - a už jsem to uvedl v úvodním slově, protože jsem očekával, že tato připomínka zde od někoho zazní - v § 2 výčet všech poskytovaných investičních pobídek, tzn. včetně osvobození od cla. A tady bych chtěl, aby byly právě chápány všechny kontinuity a návaznosti na ostatní zákony.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP