(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli budeme rozhodovat o návrzích na přikázání jednotlivým výborům, o ničem jiném rozhodovat nemůžeme.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, pak zde byl návrh kolegy Brožíka, aby se tím zabýval výhradně nebo především hospodářský výbor, návrh pana kolegy Martínka, aby se tímto návrhem také zabýval výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Budeme rozhodovat o všech těchto návrzích.

 

Jako o prvním rozhodneme v hlasování pořadové číslo 334 o návrhu na přikázání rozpočtovému výboru.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro 15, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 335 rozhodneme o návrhu na přikázání hospodářskému výboru.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro 116, proti dva. Návrh byl přijat.

 

A nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro 42, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme projednali bod 99 a sněmovní tisk 377 byl přikázán pouze výboru hospodářskému.

Teď mi dovolte, kolegyně a kolegové, dvě technická sdělení.

Za prvé - jelikož v tomto jednacím sále dne 27. 10. proběhne seminář zemědělského výboru a 28. 10. bude v Poslanecké sněmovně den otevřených dveří, mám obavy, že v tuto chvíli řada z vás začne odcházet, proto vás prosím, nenechávejte na lavicích nic, co nechcete, aby se vám ztratilo. Všechno s sebou. Bude to dokonce vyhozeno z moci úřední, proto zde nic nenechávejte.

Druhé sdělení je má ambice, co bychom dnes ještě mohli projednat. Chtěl bych projednat bod 185, 186, to jsou body hned následující. Poté bych chtěl projednat bod 103 a poté, pokud zbude čas, ještě nekonfliktní zprávy o došlých peticích, zprávu o vývoji měnového fondu a dva body týkající se Fondu dětí a mládeže. Je to bod 171, 187 a 188. Čas, kdy budeme končit, je zhruba 17.00 hodin.

Takže v tuto chvíli přicházíme k bodu 185, kterým je

 

185.
Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu
v České republice v roce 1998
/sněmovní tisk 290/

 

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 290 a z pověření vlády ji uvede ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, o stručné úvodní slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Je pátek odpoledne, bude široké.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedající, zpráva o podpoře malého a středního podnikání je každoročně vypracovávána na základě zákona č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání, a předávána Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Předkládaná zpráva byla dne 9. června 1999 schválena vládou. Obsahuje charakteristiku vývoje malých a středních podniků a přehled výše finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na podporu malého a středního podnikání. Obsahuje výčet, který byl vynaložen v loňském roce včetně vyhodnocení efektivnosti těchto podpor. Z prostředků státního rozpočtu bylo loni na podporu podnikání vynaloženo 10,8 miliardy korun, z toho pro zemědělský sektor 8 miliard korun, pro nezemědělský sektor, tj. průmysl, obchod a služby, 2,2 miliardy korun a pro aktivní politiku zaměstnanosti 0,6 miliardy korun.

Zájem malých a středních podnikatelů o programové podpory však podstatně převyšoval objem prostředků určených na realizaci programu podpory malého a středního podnikání. Státní podpory pro malé a střední podnikatele pozitivně ovlivňují rozvoj podnikání. Částečně kompenzují těmto podnikům nedostatek vlastního kapitálu, relativně obtížnou dostupnost bankovního úvěru a omezené možnosti ručení vlastním majetkem. Podpora malého a středního podnikání v roce 1998 byla dotována ze státního rozpočtu částkou 1 miliarda korun. To bylo určeno na programy podpory a malého středního podnikání 825 milionů korun a na podporu výzkumu a vývoje 164 milionů korun. V roce 1999 je podpora podnikání dotována částkou 1,9 miliardy korun. V tom je na programy miliarda 550 milionů korun, na podporu vytváření průmyslových zón 158 milionů korun a na podporu výzkumu a vývoje 182 milionů korun právě v oblasti podpory malých a středních podniků.

Pro další zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálu vláda od 1. 7. 1999 snížila úroky z úvěrů poskytovaných programu Kredit z 10 % p.a. na 9 % p.a. a programu Preference z 8 % p.a. na 5 % p.a. Schváleno bylo také rozšíření programu Kapitál na zahraniční investory, kteří nemají sídlo na území České republiky. V srpnu 1999 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nový program Malé půjčky, který je v letošním roce financován z prostředků programu PHARE. Tento program umožňuje malým podnikům získat půjčky od 300 tisíc do 1 milionu korun, celkem operativně. O tento program je rovněž velký zájem.

S předloženou zprávou byl ve vládě projednán i návrh politiky podpory malého a středního podnikání v letech 1999 až 2002. Součástí politiky jsou krátkodobá a střednědobá opatření zaměřená ke zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v České republice.

Kromě opatření týkajících se zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálu obsahuje politika opatření na změnu podmínek pro podnikání. Jedná se zejména o zlepšení vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, zmírnění tvrdých sankčních postihů, ochranu před nekalou konkurencí a preferenci poctivých podnikatelů před nepoctivými. Toho je možné dosáhnout především úpravou legislativy, zlepšením výkonu státní správy a zajištěním kvalitních informací, poradenství a vzdělávání pro malé a střední podnikatele.

Cílem navrhované politiky je celkové zvýšení stability sektoru malých a středních podniků, což je plně v souladu s procesem přípravy České republiky na vstup do Evropské unie. V letošním roce jsou kromě deseti programů schválených vládou na rok 1999, které jsou obdobné jako programy v roce 1998, realizovány ještě další programy podpory malého a středního podnikání, financované z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu nebo z prostředků programu PHARE. Je to program podpory designu pro malé a střední podniky, je to tzv. Design, který realizuje Design centrum České republiky, které je rozpočtovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. Dále je to program na podporu poradenství a inovačního podnikání, který je realizován Agenturou pro rozvoj podnikání, příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dalším programem je již zmíněný program nebankovních úvěrů pro malé podniky Malé půjčky, který je v letošním roce financován z prostředků programu PHARE. V závěru letošního roku je realizací programu Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou dostatek prostředků pro podporu v plošných programech Kredit a Záruka, které poskytují úrokově zvýhodněné úvěry a cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry. (Místopředseda Gross: Děkuji.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP