(16.30 hodin)

(pokračuje K. Vymětal)

Poslanecká sněmovna:

1. nepřijímá zprávu vlády o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v ČR v roce 1998 a žádá vládu, aby předložila novou zprávu, která vyhodnotí přínos a účinnost jednotlivých programů, a to jak celoplošně, tak regionálně, a to tak, aby byla projednána na prosincové schůzi PS (v letošním roce);

2. konstatuje, že programy podpory malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v roce 1998 nevytvořily potřebný počet pracovních míst a ani v roce 1998, ani dlouhodobě nepůsobí k vyrovnání hospodářské situace zaostávajících regionů, zejména krajů severomoravského a severočeského, a tedy není naplňován jejich smysl a účel;

3. žádá vládu ČR, aby pro rok 2000 připravila projekt nových programů podpory malého a středního podnikání ze státního rozpočtu, které naplní její účel, tj. potřebný rozsah tvorby nových pracovních míst a vyrovnání hospodářsky slabých regionů.

Dámy a pánové, rád bych požádal, aby o jednotlivých bodech navrženého usnesení bylo hlasováno jednotlivě. Návrh jsem předložil písemně panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Žádám pana zpravodaje, aby formálně odkázal na sněmovní tisk 290/1 v podrobné rozpravě. Prosím, jen zopakujte, že přednášíte pozměňující návrhy uvedené ve sněmovním tisku 290/1. Jde o návrh usnesení, tj. usnesení rozpočtového výboru. Mělo by to zaznít v podrobné rozpravě. Není třeba to číst, stačí odkaz.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Opakuji to, co jsem říkal ve své zpravodajské zprávě. Uvádím usnesení rozpočtového výboru č. 160, jak bylo přijato na 19. schůzi dne 15. října.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu, protože se do ní nikdo nehlásí. Na žádost z pléna vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

Jen pro vyjasnění procedury. Rozumím tomu tak, že poslanec Karel Vymětal dává návrh jiné předlohy. Jsou zde dva návrhy na usnesení. § 63 odst. 1 říká: "Je-li předloženo k téže věci několik předloh návrhu zákona nebo usnesení sněmovny, jde o návrh jiné předlohy." Podle této procedury bude sněmovna nejprve rozhodovat o tom, kterou předlohu bude projednávat, a o té pak budeme hlasovat. Nedojde-li k závěru, že návrh, který zvítězí, bude přijat, bude se pak jednat o druhém návrhu, který předložil buď kolega Vymětal, nebo rozpočtový výbor svým usnesením.

Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat v souladu s § 63 odst. 1 bod 4. K proceduře se ještě hlásí pan kolega Vymětal. Prosím všechny kolegyně a kolegy, kteří jsou v předsálí, aby se dostavili. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, já se domnívám, že procedura, o které jste hovořil, se týká situace, když PS projednává pouze návrh usnesení. V tomto případě projednáváme zprávu, kterou předložila vláda, a k této zprávě jsou navržena různá usnesení, která se dokonce ani nekříží. Například můj návrh se kříží s návrhem rozpočtového výboru pouze v prvním bodě, ale další dva body jsou hlasovatelné zcela samostatně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, nepovedeme dlouhou procedurální diskusi. Rozumím tomu tak, že váš první bod je pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru a o ostatních bodech budeme hlasovat. Takto jsme se shodli na proceduře.

Prosil bych pana zpravodaje, aby předkládal návrhy usnesení. Bereme-li za základ sněmovní tisk 290/1, budeme hlasovat nejprve k bodu I, o protinávrhu pana kolegy Vymětala. Je souhlas zpravodaje i navrhovatele, že tento postup je správný?

 

Poslanec Jiří Patočka: S postupem souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, pan navrhovatel také. Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu pana kolegy Vymětala k bodu I. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaje rovněž záporné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 337. Kdo souhlasí s tímto pozměňujícím návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 79 pro 8, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím zpravodaje o předložení dalších návrhů k hlasování. Mám pocit, že teď bychom mohli schválit usnesení rozpočtového výboru a poté hlasovat o jednotlivých bodech návrhu pana kolegy Vymětala. Nevím, jestli s touto procedurou budete souhlasit.

 

Poslanec Jiří Patočka: S touto procedurou souhlasím. Navrhuji, abychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme o usnesení, které je ve sněmovním tisku 290/1. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 338. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 80 pro 70, proti 5. Konstatuji, že návrh usnesení rozpočtového výboru byl schválen.

 

Nyní prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy usnesení pana kolegy Vymětala.

 

Poslanec Jiří Patočka: Přečtu druhý bod návrhu usnesení pana kolegy Vymětala:

2. konstatuje, že programy podpory malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v roce 1998 nevytvořily potřebný počet pracovních míst a ani v roce 1998, ani dlouhodobě nepůsobí k vyrovnání hospodářské situace zaostávajících regionů, zejména krajů severomoravského a severočeského, a tedy není naplňován jejich smysl a účel.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Jen stručně, pane ministře, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Chci říci, že tam je to rozestřeno do dvou okruhů. Pokud to chápu jako objem finančních prostředků, tak postupujeme podle toho, co nám umožňuje rozpočet, a z tohoto pohledu vnímám, že jsou to prostředky nedostatečné. Druhá záležitost je, že programy neumožňují vytváření -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás musím přerušit -

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Ano, já vím. Právě proto, že jsou tam dvě polohy a já s první souhlasím a s druhou nesouhlasím, musím říci záporné stanovisko, jelikož je to jako celek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 339. Ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 82 pro 9, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím zpravodaje o další návrh usnesení.

 

Poslanec Jiří Patočka: 3. žádá vládu ČR, aby pro rok 2000 připravila projekt nových programů podpory malého a středního podnikání ze státního rozpočtu, které naplní její účel, tj. potřebný rozsah tvorby nových pracovních míst a vyrovnání hospodářsky slabých regionů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 340. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 82 pro 9, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další usnesení, je-li nějaké.

 

Poslanec Jiří Patočka: Pane předsedající, tím jsou vyčerpány všechny body. Mohu konstatovat, že platí usnesení přijaté rozpočtovým výborem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nikdo nezpochybnil, že je třeba hlasovat o usnesení jako o celku? Ne.

Konstatuji, že jsme přijali usnesení rozpočtového výboru a končím projednávání bodu 185. Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr zde ještě chvíli zůstane.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP