(16.50 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, ale já si myslím, že podle jednacího řádu zpravodaj seznámí sněmovnu s přijatým usnesením a informuje o průběhu jednání výboru. Ale pokud na tom, pane předsedající, trváte, abychom se nezdržovali, odkazuji všechny na tisk 218/3, kde je navrženo hospodářským výborem usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji taktéž. Uzavírám podrobnou rozpravu, neboť se nikdo nehlásí.

V tuto chvíli, kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o navrženém usnesení.

 

Nikdo nežádal o oddělené hlasování o těchto bodech usnesení, takže v hlasování číslo 341, které jsem zahájil, rozhodneme o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 75 pro 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, měl bych ambici udělat ještě jeden bod, který by neměl být konfliktní. Jde o bod 103, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

 

Dávám procedurální návrh na zařazení tohoto bodu v tuto chvíli a o tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 342, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 75 pro 62, proti 5, návrh byl přijat.

 

Otevírám bod

 

103.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb.,
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 385/ - prvé čtení

 

Chci vám oznámit, že předseda vlády požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu o dvacet dní a úvodní slovo přednese ministr životního prostředí pan Miloš Kužvart. Prosím o stručné úvodní slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, bude to skutečně jenom několik úvodních vět.

Tato novela zákona č. 157/1998 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 1999, je dána tím, že při uvádění zákona do praxe se začaly projevovat některé nedostatky především administrativně technického a procesního charakteru. Návrh novely je zaměřen pouze na ta ustanovení zákona, která nemají přímou vazbu na prováděcí předpisy. Návrh novely upřesňuje vztah zákona č. 157/1998 Sb. k některých dalším zákonům, které se též dotýkají problematiky chemických látek a přípravků.

Smyslem návrhu je vyloučit dvojí právní režim pro nakládání s látkami a přípravky, jako jsou například léčiva, krmiva, hnojiva, potraviny, přípravky na ochranu rostlin apod.

Chtěl bych zdůraznit, že touto novelou především dojde ke zjednodušení administrativního procesu a zároveň uplatněním této novely nebudou vyžádány žádné další prostředky ze státního rozpočtu na výkon státní správy v této oblasti.

A úplně na závěr bych chtěl konstatovat, že touto ryze technickou novelou budou naplněny požadavky Evropské unie vyplývající ze screeningu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rudolf Tomíček a děkuji ministru životního prostředí za úvodní slovo. Hovoří zpravodaj pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, předložený podklad tak jak byl, respektive novela zákona č. 157 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně dalších zákonů byl uveden panem ministrem. Chtěl bych jenom upozornit, trochu se vrátit do minulosti a říci, že tento zákon byl přijat 11. června 1998 a možná toto datum týden před volbami vedlo k tomu, že jak legislativa, tak úředníci, kteří to předkládali, i členové parlamentu nepostřehli některé jemné nuance technického rázu, které se začaly projevovat v roce 1999. Z toho důvodu je třeba nedostatky, které tam jsou, odstranit, a proto tato novela byla předložena.

Jen pro všeobecné vědomí bych chtěl říci, že jsem již hovořil i s některými poslanci, kolegy, kteří se touto problematikou zabývají, a mohu říci, že k této novele není zásadních připomínek a drobnosti se dají odstranit, pokud nějaké najdeme ve druhém čtení. Proto se připojuji k návrhu propustit tuto novelu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan kolega Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Zároveň děkuji za pozornost, kterou mi věnují milé kolegyně a vážená vláda.

Sněmovní tisk 385 navazuje na sněmovní tisk 300 - Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými látkami a přípravky na ochranu rostlin. V čl. IV. - Pověřené vnitrostátní úřady jsou v části 1 a 2 specifikovány povinnosti smluvních stran takto:

1. Všechny smluvní strany musí pověřit jeden nebo více vnitrostátních úřadů, které musí být schváleny pro činnost v zastoupení té které smluvní strany pro provádění administrativních funkcí požadovaných touto úmluvou.

2. Všechny smluvní strany se musí snažit zajistit, aby tento úřad nebo úřady měly dostatečné prostředky k efektivnímu plnění jejich úkolů.

Vedle tohoto vymezení bude po přijetí Česká republika rovněž vázána Úmluvou o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice státu, úmluvou sjednanou v Helsinkách 17. března 1992, ve znění tisku č. 327.

V čl. XVII - Kompetentní orgány a kontaktní místa se říká v prvním odstavci toto: "Každá strana pověří nebo vytvoří jeden nebo několik kompetentních orgánů pro účel této úmluvy." V souvislosti se sněmovním tiskem 385 se důvodně domnívám, že pro splnění těchto požadavků bude žádoucí využít alespoň dvou dnes již existujících celostátních struktur, a to sítě hygienických stanic a referátů životního prostředí. Chápu, že obě tyto struktury budou v blízké budoucnosti modifikovány. Přesto se domnívám, že zde jsou soustředěny odborně zdatné síly, schopné se s úkoly těchto norem vyrovnat. Je nezbytné, aby při kontrolní činnosti včetně sankcí a pravomocí byly tyto v zákoně jasně stanoveny, a to jako úkoly pro výše zmíněné odborné orgány.

Protože si dokážu představit dopracování diskutované předlohy ve výše zmíněném smyslu pozměňovacími návrhy, domnívám se důvodně, že tento zákon lze propustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kohlíčkovi. Paní kolegyně Jirousová má náhradní kartu č. 9. Vidím do rozpravy pana kolegu Tomíčka s velmi stručným diskusním příspěvkem.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Mám velice stručný příspěvek. Chtěl jsem navrhnout zkrácení lhůty o 20 dní, což už tady bylo řečeno, ale doporučil bych přikázat tento návrh výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Končím obecnou rozpravu. Nezazněl ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zazněl návrh na výbor pro evropskou integraci, já navrhuji, tak jak zaznělo již dvakrát, zkrácení o 20 dnů. Ptám se, jestli někdo ještě navrhuje jiný výbor k přikázání. Ne.

 

V hlasování pořadové číslo 343, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 78 pro 72, proti nikdo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP