(14.20 hodin)

Poslankyně Eva Dundáčková: Stojí před námi návrh zákon o státním zastupitelství, který byl předložen sněmovně jako sněmovní tisk číslo 370. Organizační výbor po svém projednání 30. 9. 1999 jej navrhl přikázat k projednání ústavně právnímu výboru.

Vládní návrh má v plném rozsahu nahradit stávající zákon číslo 283/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vytvořit nový režim práce státních zastupitelství jak po stránce organizační, tak po stránce náplně činnosti tohoto významného článku naší justice.

Vládní návrh velmi podrobně a velmi precizně upravuje vztahy mezi jednotlivými stupni státních zastupitelství, podmínky jejich činnosti, vazby s jinými orgány a osobami, postupy při jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, problematiku právních čekatelů a další potřebné otázky organizační povahy.

Zároveň se snaží reagovat na palčivé problémy výkonu spravedlnosti v České republice vytvořením prostoru pro účinnější zásah státu ve prospěch tzv. veřejného zájmu. Tato nenápadně a mile se tvářící zásadní změna v pojetí státního zastupitelství ve skutečnosti znamená návrat nám všem známého institutu všeobecného dozoru prokuratury, tedy návrat k širokému poli působnosti státního zastupitelství na represním úseku.

Již dnes má státní zastupitelství podle přijatého zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nově stanovenou povinnost provádět dozor nad dodržováním právních norem v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná a ústavní výchova a v jiných místech, kde je podle zákona omezována osobní svoboda.

Podle novely občansko právního řádu a podle tohoto nového, nikoliv novelizovaného znění zákona o státním zastupitelství má mít ještě další rozsáhlé úkoly na tzv. netrestním úseku a má nadále vykonávat tzv. všeobecný a občansko-právní dozor. Má přezkoumávat platnost smluv o převodu vlastnictví zejména z privatizace a převodu cenných papírů, podávat návrhy na zrušení smluv bez časového omezení. Má mít rozsáhlá opatření podle zákona o rodině, přezkoumávat rozhodnutí orgánů veřejné správy a zápisy do obchodního rejstříku.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, jak nebezpečné je připustit myšlenku dvojího právního metru a operovat při tom tzv. veřejným zájmem. O tom, co je oním veřejným zájmem, přitom rozhoduje státní zastupitelství, nikoli jednotlivý státní zástupce. Státní zastupitelství se má stát centrálně řízeným monokratickým orgánem, resp. soustavou, soukolím, v němž je státní zastupitel svázán nejrůznějšími pokyny obecné povahy, jež mají mít sjednocující charakter.

Jakkoliv rozumím pocitu potřeby sjednotit soudní praxi prostřednictvím společného postupu státních zástupců, říkám této nové představě o práci státních zastupitelství zřetelné NE.

Návrh obsahuje celou řadu těžko uchopitelných prvků, počínaje nejvyšší samosprávnou radou přes stvrzenou, ale jinými ustanoveními téhož zákona popíranou osobní zodpovědnost státních zástupců až po zvláštní způsob, jímž pravomoc podání správních žalob zasahuje do dosavadního režimu přezkoumávání správních rozhodnutí soudem.

To všechno, nalistujete-li si závěr podaného návrhu, nás má přijít na necelých 200 milionů korun, přesně 198 milionů 720 tisíc 100 korun podle návrhu předloženého ministerstvem, v němž je započítáno zhruba 220 nových státních zástupců a další administrativní a materiálové položky.

Pak se ptám: Chceme opravdu vynaložit 200 mil., abychom se mohli vrátit k překonanému modelu prokuratury, která drží dohled nad vším a nade všemi? Domnívám se, že nikoliv.

Proto si dovoluji z tohoto místa navrhnout, aby návrh zákona o státním zastupitelství sněmovna v prvním čtení zamítla.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořila zpravodajka pro první čtení paní kolegyně Dundáčková. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa vidím jako prvního pana kolegu Němce, poté pana kolegu Jičínského. Hovořit bude pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a poslanci, dovoluji si v obecné rozpravě přednést návrh na odročení projednávání tohoto bodu, a to na první řádnou schůzi pléna Poslanecké sněmovny v roce 2000. Krátké odůvodnění tohoto návrhu.

Jak jsem konzultoval tento návrh zákona s řadou kolegů z různých poslaneckých klubů, jsem přesvědčen, vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní návrh zákona, což vyplývá z úst pana ministra i paní zpravodajky, že je třeba již pro první čtení najít určitý elementární konsenzus k projednávání této normy. Jsem přesvědčen, že situace v současné době není zralá k tomu, abychom o návrhu zákona hlasovali v prvním čtení. Jsem přesvědčen, že je korektní dát panu ministrovi spravedlnosti šanci připravit půdu pro to, aby návrh zákona měl větší šanci na podporu Poslanecké sněmovny v prvním čtení.

Tento návrh podávám rovněž z toho důvodu, že je avizován obdobný návrh v rámci projednávání následujícího bodu, a sice novely trestního řádu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, teď je to procedurálně trochu složité, protože máme taxativně stanoveno, co může sněmovna učinit v prvním čtení po rozpravě. Můžeme-li něco udělat v průběhu rozpravy, jak zněl tento návrh, platil-li by výklad, který jsme zde dělali, že padne-li procedurální návrh, hlasuje se o něm neprodleně.

Chtěl bych se zeptat pana kolegy Němce, zda chce, aby se o jeho návrhu hlasovalo v tuto chvíli, nebo po vyčerpání přihlášek před uzavřením rozpravy. Prosím kolegu Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Dovolím si tuto různost výkladu upřesnit. V žádném případě jsem netrval na tom, aby o mém návrhu bylo hlasováno neprodleně. Pouze jsem ho podal v obecné rozpravě a předpokládám, že o něm bude hlasováno po ukončení obecné rozpravy, v pořadí, které předvídá jednací řád.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli budeme pokračovat dále v rozpravě, a pak se vrátíme k tomuto procedurálnímu návrhu.

Nyní bude hovořit kolega Zdeněk Jičínský, potom pan kolega Vojtěch Filip. Dále vidím přihlášku pana kolegy Bendy. Hovoří pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené shromáždění, osobně lituji, že zpravodajka dala své zpravodajské zprávě příliš ideologický charakter místo toho, aby se zabývala věcným problémem, který je důvodem, proč máme tady nový zákon o státním zastupitelství. Kdyby z tohoto hlediska více respektovala vývoj, který nastal po zrušení generální prokuratury a celého systému prokuratury, vývoj, který byl tehdy velmi ovlivněn politicko-ideologickým přístupem k této instituci, která se považovala za něco, co je spojeno se sovětským režimem, ačkoliv sám úvod tohoto slova naznačuje, že rozhodně to není slovo ruského původu. Je to instituce francouzská, která se složitými cestami dostala do Ruska a potom do Sovětského svazu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP