(15.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Navrhuji tyto body zařadit za všechny pevně stanovené body zítra. Myslím, že všichni rozumíme, o čem rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 578 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 131, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Mám zde poslední oznámení. Obdržel jsem veto poslaneckého klubu ODS k projednávání zpráv dnes po 19. hodině pod pořadovými čísly 171, 175, 176, 180 a 181. Tyto zprávy nebudou dnes po 19. hodině projednávány. Vzhledem k tomu, že jsme rozhodli o přeřazení zpráv 177, 178 a 179 na zítřek odpoledne po 16. hodině, měly by být projednávány - pokud neobdržím další veto od dalšího poslaneckého klubu - zprávy pod pořadovými čísly 168, 182, 183, 184, 187, 188 a 189.

 

Věřím, že se mi konečně podaří začít projednávat některý z konkrétních bodů 17. schůze. Tím prvním by měl být v duchu schváleného procedurálního návrhu bod

 

164.
Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí
/sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a petičního výboru poslankyně Jana Volfová.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 260/4. Prosím poslankyni Volfovou, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou k tomuto bodu otevírám. Pan poslanec Benda má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem ve svém vystoupení v rámci druhého čtení navrhl vypuštění části 5 tohoto návrhu zákona a zároveň jsem podal návrh, aby v případě přijetí tohoto návrhu bylo hlasováno o návrhu na opakování druhého čtení. Vzhledem k tomu, že po dohodě s legislativou jsme dospěli k závěru, že toto učinit nelze, že o návrzích na vrácení do druhého čtení je třeba hlasovat předtím než začne být hlasováno o pozměňovacích návrzích, tak nyní dávám návrh na vrácení do druhého čtení a předchozí návrh je třeba brát jako irelevantní. Já jsem přesvědčen, že tento zákon ještě potřebuje vzhledem k množství výhrad, které k němu jsou - zejména k části licencí nebo toho, co se nazývá rádoby licencemi - opětovné projednání ve výborech, aby tato část byla zásadním způsobem přepracována a dopracována ve smyslu jak snížení rozsahu toho, na co všechno bude požadována registrace ministerstva školství, tak zároveň zvýšení v těch případech, kdy registrace bude požadována, oněch vstupních podmínek pro získání takové registrace.

Navrhuji opakování druhého čtení. Tam bych pravděpodobně dával návrh na nové projednání ve výborech, pokud by výbory do té doby samy návrh zákona neprojednaly.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

Měli bychom rozhodnout o návrhu poslance Bendy na opakování druhého čtení. Myslím, že není třeba se ptát na stanoviska. Nebývá to zvykem. Zpravodajka nesouhlasí, pan ministra také nesouhlasí.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na opakování druhého čtení předloženého návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 579 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro 70, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Měl bych nyní dát možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve navrhovateli, jestli má zájem. Ano. Pan ministr Špidla a poté paní zpravodajka.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že před konečným hlasováním ve třetím čtení o jednotlivých pozměňovacích návrzích je třeba si uvědomit to nejzákladnější. Dosavadní právní úprava tkví velmi hluboce v minulém období a bez ohledu na to, že o některých detailních záležitostech předloženého vládního návrhu se živě debatovalo, myslím, že není pochyb o tom, že tato předloha znamená krok vpřed, že zvyšuje sociálně-právní ochranu dětí, že umožňuje a usnadňuje mezinárodní adopci, že v řadě dalších dílčích věcí se situace zlepšuje způsobem, který není nepodstatný.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, vyjádřím se k nim detailně při vlastním projednávání. Chtěl bych konstatovat, že většina z nich je veskrze přijatelná, a také mé vyjádření k nim bude kladné, s výjimkou několika. Převážný počet návrhů, které narušují celkovou strukturu zákona a velmi by oslabily sociálně-právní ochranu dětí, předložil pan poslanec Benda. To jen pro základní orientaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP