(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem paní poslankyni Volfové, poté paní poslankyni Rujbrové, budou-li mít zájem.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážení páni ministři, vážené dámy, páni kolegové, já se ve svém závěrečném slově musím ztotožnit s názorem pana ministra.

Chtěla bych vás jen na závěr poprosit, abyste si uvědomili, že hlasujete o tom, jestli budeme pomáhat dětem v této zemi, jestli je budeme chtít chránit, jestli jim dáme patřičnou sociálně-právní ochranu. Věřím tomu, že většina z vás si uvědomí, že je to třeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Paní kolegyně Rujbrová má slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já pouze velmi stručně doplním své předřečníky. Ochrana dítěte je v českém právním řádu na rozdíl od právních řádů jiných zemí značně roztříštěná - a to je možná i důvod někdy nepřesného výkladu, kdy zasáhnout na ochranu práv dítěte, i to je možná důvod některých případů lidské lhostejnosti k osudu dětí, které jsou týrány, zneužívány nebo jiným způsobem poškozovány.

Já jsem moc ráda, že konečně projednáváme zákon, který upravuje alespoň zčásti povinnosti státu a dalších subjektů, které by se měly ochranou dětí, které jsou poškozovány, zabývat. Doporučuji přijetí návrhu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji oběma zpravodajkám. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím paní poslankyni Volfovou, aby zaujala místo u řečnického pultu, aby nám oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim ona i pan ministr vyjádřili.

 

Poslankyně Jana Volfová: Chtěla bych říci, že navrhuji takovýto systém hlasování:

 1. Hlasovat o bodě D 6/I - pozměňovací návrh poslance Bendy, protože hlasování, které by bylo kladné, by potom podmiňovalo některé další návrhy.
 2. Hlasovat o pozměňovacím návrhu A, přičemž A3 a A4 hlasovat společně, ostatní hlasovat po jednotlivých bodech.
 3. Bude-li přijato A, nelze hlasovat o písm. B, neboť je totožný.
 4. Hlasovat o C, tj. usnesení petičního výboru, jako o celku, s výjimkami C3, C5 a C6.
 5. Hlasovat o D1 až D5, to jsou návrhy poslance Bendy.
 6. Hlasovat o D6/III.
 7. O D7 hlasovat pouze tehdy, pokud bude přijat návrh D6 nebo alespoň jeden z bodů D6.
 8. Poté hlasovat o E jako o celku.
 9. Hlasovat o F, pokud nebude přijato D6/I.
 10. Hlasovat o G jako o celku.
 11. Hlasovat o H jako o celku, pokud nebudou námitky  pléna.
 12. Hlasovat o I jako o celku.
 13. Hlasovat o návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, já přece jen, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitou proceduru, zopakuji vámi předložený návrh. Prosím, abyste mě i vy kontrolovala, zda je mezi námi soulad v tomto smyslu.

Jako první navrhujete hlasovat o pozměňovacím návrhu D6/I, poté o pozměňovacím návrhu A, přičemž o pozměňovacích návrzích A3 a A 4 společně, bude-li přijato A, není hlasovatelné B, poté navrhujete hlasovat o pozměňovacím návrhu C jako o celku, vyjma bodů 3, 5, 6, samostatně, pak o návrhu D1 až 5, poté o návrhu D6/III, pokud nebyl přijat D6/I, poté o návrhu E jako celku, F jako celku, G jako celku, H jako celku, I jako celku a poté případně o celém zákonu.

 

Poslankyně Jana Volfová: Ano. Ještě v případě, že bude přijat alespoň jeden z bodů D6/III, hlasovat o D 7.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím si, že jsme všichni slyšeli dvakrát tuto proceduru. Ptám se, kdo má námitku. Paní poslankyně Rujbrová se hlásí.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já bych dále doporučovala, aby proběhlo společné hlasování o bodech A14 až A16, protože spolu věcně souvisí, a dále bych požádala o oddělené hlasování u bodu H1 a 2, kde paní zpravodajka navrhuje společné hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já to zopakuji: Navrhujete společné hlasování A14 až 16 a potom v písmenu H odděleně H1 a 2.

Zeptám se, jestli paní zpravodajka souhlasí. Souhlasí, tak o tom nemusíme rozhodovat samostatným hlasováním.

 

Ptám se, jaká je další připomínka k této proceduře. Žádnou připomínku nevidím, a proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 580, které by mělo tuto proceduru potvrdit. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 164, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Poslankyně Jana Volfová: První je hlasování D6/I, návrh poslance Bendy. Zpravodajka nesouhlasí, předkladatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Záporná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslo 581. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 64, proti 101, návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Hlasovat o A1. Zpravodajka souhlasí, ministr souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 582. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 149, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Hlasovat o A2. Zpravodajka souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 583. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 164, nikdo proti, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Společně hlasovat o A3 a A4. Zpravodajka souhlasí, ministr také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 584. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 165, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Hlasovat o A5. Zpravodajka souhlasí, ministr souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 585. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 165, nikdo proti, návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP