(16.00 hodin)

Poslankyně Jana Volfová: Nyní bychom měli hlasovat o bodu G jako o celku, s výjimkou bodu G1. Čili nejprve bychom měli hlasovat o bodu G1 a potom o zbytku návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Jana Volfová: Pokud jde o bod G1 zpravodajka nesouhlasí, pan ministr také nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 615. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 poslanců bylo 73 pro, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní bychom měli hlasovat o ostatních bodech pozměňujícího návrhu jako o celku. Zpravodajka nesouhlasí, pan ministr také nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 616. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 poslanců pro návrh hlasovalo 58, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu H1, tak jak navrhovala paní poslankyně Rujbrová, a poté o pozměňujícím návrhu H2.

Nejprve bychom tedy měli hlasovat o H1. Zpravodajka souhlasí, ministr rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 617. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 poslanců hlasovalo pro návrh 164, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní budeme hlasovat o H2. Stanovisko zpravodajky je neutrální, pan ministr nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Neutrální, nesouhlas.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 618. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 poslanců byl 81 pro, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem I jako o celku.

Zpravodajka souhlasí, pan ministr také souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Překvapivé stanovisko.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 619. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 poslanců pro hlasovalo 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: V současné době nám zbývá hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Zpravodajka souhlasí, pan ministr rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle sněmovního tisku 260, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 620. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 167 poslanců pro návrh hlasovalo 126, proti 37. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji i panu ministrovi.

 

Nyní budeme pokračovat dalším bodem podle schváleného procedurálního návrhu, kterým je

 

165.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
/sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby pan ministr Vladimír Špidla setrval na svém místě, stejně tak jako paní zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a petičního výboru paní Jana Volfová.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 261/4.

Prosím paní poslankyni Janu Volfovou, aby se mnou sledovala rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Kdo se do ní hlásí? (Nikdo.) Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Uděluji panu ministrovi závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Sněmovní tisk 261, o němž nyní budeme hlasovat, je ve své podstatě technickým promítnutím důsledku sněmovního tisku 260 do navazujících zákonů, s výjimkou jednoho jediného bodu, a to je bod A7, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, jakkoliv pak při hlasování samozřejmě vyjádřím stručné záporné stanovisko. Ale přesto bych chtěl toto stanovisko odůvodnit.

S tímto návrhem nelze souhlasit, protože v souladu s Úmluvou o právech dítěte je třeba chránit děti před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním nebo nedbalým zacházením, týráním apod. Dále je třeba chránit dítě před všemi formami trestání, které vyplývají z postavení, činnosti, vyjádření názoru nebo přesvědčení jeho rodičů.

Čili je to klíčové ustanovení. Kdyby bylo vypuštěno, dostaneme se do rozporu s Úmluvou o ochraně dítěte, a kromě toho bychom velmi výrazně oslabili sociálně-právní ochranu dítěte, která je účelem sněmovních tisků 260261. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím o vystoupení se závěrečným slovem paní poslankyni Janu Volfovou a poté případně i paní poslankyni Zuzku Rujbrovou.

 

Poslankyně Jana Volfová: Páni ministři, dámy a pánové. Také já se připojuji k závěrečnému slovu pana ministra. Jedná se skutečně o převedení zákona o sociálně-právní ochraně dětí do praxe. Jedná se o změnu zákonů, které s ním souvisejí. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste tuto v podstatě legislativně technickou normu přijali.

Jedinou větší změnou je pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a petičního výboru, který se týká zdravotních legitimací. Ale tento pozměňovací návrh v podstatě ve druhém čtení bez problému prošel. A věřím, že i zde celý zákon bude přijat. Prosím vás tedy jenom o to, abyste podpořili tuto změnu zákona i ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má paní kolegyně Zuzka Rujbrová jako zpravodajka ústavně-právního výboru.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Nemám co dodat ke slovům předřečníků. Pouze snad k otázce procedury, ke které se v průběhu hlasování už nebudu vyjadřovat, bych chtěla upozornit, že při hlasování v bodě B4 bych navrhovala tučně vyznačené písm. d), aby bylo samostatně z tohoto doporučení hlasováno o doplnění o písmena i) a j), tak jak jsou obsažena v tomto návrhu, protože pokud jde o písmenko c) budeme o něm hlasovat už pod bodem A6, a tudíž by mohl být v této chvíli nehlasovatelný. A pokud jde o písmeno h), je rovněž předmětem hlasování, ke kterému dojde pod bodem A, a to A8.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP