(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Tolik závěrečná slova.

Prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování o tomto zákonu, aby přišli do jednacího sálu, neboť v tuto chvíli přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím opět paní poslankyni Volfovou, aby zaujala místo u řečnického pultu, oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim ona i pan ministr Špidla vyjádřili.

 

Poslankyně Jana Volfová: Dovolila bych si navrhnout tento postup hlasování: hlasovat nejprve o A7, poté hlasovat o zbylých bodech usnesení ÚPV a jako o celku. Za druhé hlasovat o B1 až B3, pardon, hlasovat o B4, protože B1 až B3 jsou, pokud projde A, nehlasovatelné, čili hlasovat o B4, přičemž o bodech tak, jak navrhla paní kolegyně, o bodech i) a j), protože písm. h), pokud projde A, je nehlasovatelné a ostatní je původní návrh. Pokud projdou tato hlasování, pak C je nehlasovatelné, čili bod 4 by byl nehlasovatelný. Za páté hlasovat o G jako o celku, za šesté hlasovat o E jako o celku, za sedmé hlasovat o F jako o celku a nakonec hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Já mám v tuto chvíli velkou chuť potrestat hlučící kolegy tím, že nezopakuji váš návrh a nechám o něm přímo hlasovat.

Dovolím si zopakovat proceduru, kterou jste předložila. Zkusme se navzájem kontrolovat, aby bylo jasné, o čem rozhodneme hlasováním. Nejprve hlasujeme o bodu A7, poté o A jako o celku, pokud bude přijato, bod B vyjma bodu B4 je nehlasovatelný. Pokud toto bude přijato, je nehlasovatelné C, jinak bychom hlasovali o C, pak hlasujeme o D, E, F jako o celku.

 

Poslankyně Jana Volfová: Ano, přičemž u bodu B4 hlasujeme pouze o i) a j), neboť ostatní je buď nehlasovatelné, nebo původní návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, ano, platí. Námitka proti takovéto proceduře? Námitku nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 621. Ptám se, kdo je pro předloženou proceduru. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 156, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko, můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Takže bych si nejprve dovolila hlasovat o bodu A7. Zpravodajka výrazně nesouhlasí, ministr také velmi výrazně nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To znamená, velmi, velmi výrazný nesouhlas.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 622. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 62, proti 92, nebylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní budeme hlasovat o A jako o celku. Zpravodajka souhlasí, předkladatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 623. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z 168 pro návrh 153, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní není hlasovatelné B1 až B3, a proto hlasujeme o B4 jako o souhrnném návrhu, přičemž z B4 velké písmeno D hlasujeme pouze o písm. i) a j).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme pouze o písmenu…

 

Poslankyně Jana Volfová: i) a j), protože body c) až g), v původním návrhu bod h) je zásluhou hlasování A8 nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se chci ujistit. Teď jsme u bodu B4.

 

Poslankyně Jana Volfová: U bodu B, pozměňovací návrh, hlasujeme o celém pozměňovacím návrhu. Jenom upozorňuji, že v písm. D hlasujeme pouze o písm. i) a j), neboť h) je nehlasovatelné a c) až g) jsou původní návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, teď už si rozumíme. Takže prosím o stanovisko.

 

Poslankyně Jana Volfová: Souhlasné, ministr také souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 624. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 167 pro návrh 92, proti 63, bylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: V této chvíli není hlasovatelný bod C, a proto budeme hlasovat o D jako o celku. Zpravodajka souhlasí, ministr také souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 625. Kdo je pro pozměňovací návrh pod písm. D? Kdo je proti?

Ze 169 pro 141, proti 4, bylo přijato.

 

Poslankyně Jana Volfová: Budeme hlasovat o bodu E. Zpravodajka souhlasí nebo doporučuje. Navrhovatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 626. Kdo je pro? Kdo je proti?

Za 169 pro 156, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Budeme hlasovat k bodu F. Zpravodajka neutrální, ministr neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jste všichni odhlášeni. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť jsem vás na žádost pana poslance Škromacha všechny odhlásil.

Zpravodajka neutrální, pan ministr také neutrální.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 627. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Ze 159 pro návrh 88, proti 26, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Volfová: Nyní budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, skutečně o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle sněmovního tisku 261, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 628. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Ze 160 pro 121, proti 32. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji dvojité zpravodajce i dvojitému navrhovateli za výkon v předcházejících dvou bodech.

 

Prosím kolegyně a kolegy, aby mě sledovali, neboť mám ještě jedno sdělení k dnešnímu jednání Poslanecké sněmovny. Obdržel jsem modifikaci stanoviska poslaneckého klubu k projednávání zpráv po 19. hodině a tato modifikace zní, že ono veto poslaneckého klubu se vztahuje pouze na hlasování k tomuto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP