(16.20 hodin)

(pokračuje Langer)

To znamená, že tyto body by měly být projednány a hlasovat by se o nich mělo po ukončení dnešního jednání, tzn. zítra. Jinou modifikaci - bude-li existovat modifikace této modifikace, samozřejmě, že ji přednesu, ale byl bych rád, abych měl konzistentní a pokud možno trvalé stanovisko. Pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi pouze technickou zprávu pro členy podvýboru pro investiční dotace ve zdravotnictví. Vzhledem k prodloužení dnešního jednání plánované jednání našeho podvýboru svolané na 19.00 odpadá a bude po dohodě s tajemníkem zdravotního výboru přesunuto na příští úterý v 17.00 hodin. Všichni dostanete pozvánku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže to bylo věcné sdělení a já prosím o případné modifikace - nemodifikace - našeho postupu po 19. hodině.

Dalším bodem schváleného pořadu 17. schůze je

 

158.
Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
a o změně zákona č. 425/1999 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,
(zákon o prevenci závažných havárií)
/sněmovní tisk 212/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Miloš Kužvart a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Tom Zajíček.

Pozměňovací návrhy předloženého návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 212/2. Žádám zpravodaje, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Ptám se, kdo má přihlášku. Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu končím a mám pocit, že ti poslanci, kteří opouštějí jednací sál, pokud chtějí hlasovat, konají špatně, neboť v tuto chvíli dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministru životního prostředí, pokud má zájem.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Tak jak je předložen parlamentní tisk 212/2 z těch původních 64 pozměňovacích návrhů, na těch, které jsou obsaženy v první části a) s těmi 22 pozměňovacími návrhy, předkládající resort souhlasí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má možnost vystoupit se závěrečným slovem také zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi stručnou rekapitulaci a připomenutí průběhu druhého čtení sněmovního tisku 212. Poslanecké sněmovně bylo předloženo k posouzení usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, přijaté jako doporučení Poslanecké sněmovně, ve kterém se doporučuje z 21. schůze tohoto výboru Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 212 projednat a schválit s pozměňovacími návrhy obsaženými ve sněmovním tisku 212/2.

V průběhu druhého čtení byly podány ještě tři pozměňovací návrhy poslance Vladimíra Paulíka uvedené odděleně od návrhu výboru v citovaném sněmovním tisku 212/2, a to pod písm. B.

Dovoluji si Poslanecké sněmovně ještě předložit návrh, který by připadal v úvahu v případě přijetí pozměňovacích návrhů A2, A4 a A11. Jsou to návrhy na legislativně technická opatření, která by připadala v úvahu při přijetí těchto pozměňovacích návrhů a byla by pouze terminologickým sjednocením v duchu tohoto zákona. Podobný případ by nastal v případě přijetí pozměňovacího návrhu B1 pana kolegy Paulíka, a to pro § 2 písm. h).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, promiňte, omlouvám se. Nechci jmenovat ony chronické rušiče jednání Poslanecké sněmovny, ale prosím o elementární klid k jednání v jednací síni. Děkuji. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane předsedající, já už nebudu ctěnou sněmovnu dlouho zdržovat. Dovolte mi jen, aby na mikrofon zazněly návrhy těch legislativních úprav v celku tak, jak by připadaly v úvahu při přijetí zmíněných pozměňovacích návrhů. Pro případ přijetí souhrnu pozměňovacích návrhů pod bodem A2 se v § 20 odst. 1 písm. f) slova "provozovatelům těchto objektů a zařízení" nahrazují slovy "právnické osobě nebo fyzické osobě, která vlastní nebo užívá určený objekt nebo zařízení".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, panu zpravodaji. Teď v tuto chvíli nepřednášíte ale legislativně technickou úpravu? Protože já jsem rozpravu již uzavřel. Pokud ano, v tuto chvíli bychom museli hlasovat a revokovat. Museli bychom znovu otevřít rozpravu.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Souhlasím s tím, aby v rámci těchto legislativně technických drobných úprav znovu byla ještě jednou otevřena rozprava k těmto pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, jste sice ústavním činitelem vysoce postaveným, ale váš souhlas v tuto chvíli nemá žádnou relevanci Ano, ale rozumím vašemu vystoupení jako upřímné snaze otevřít rozpravu a rozprava je vaším vystoupením znovu otevřená. Vystupuje zpravodaj s legislativně technickým úpravami některých pozměňovacích návrhů. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně panu ministrovi i panu předsedajícímu. Pro případ přijetí souhrnných pozměňovacích návrhů pod bodem A2 se v § 20 odst. 1 písm. f) slova "provozovatelům těchto objektů a zařízení" nahrazují slovy "právnické nebo fyzické osobě, která vlastní nebo užívá určený objekt nebo zařízení".

Za druhé pro případ přijetí souhrnných pozměňovacích návrhů pod bodem A4 se v § 26 odst. 3 slova "uzavřít smlouvu o pojištění" nahrazují slovy "sjednat pojištění".

Pod bodem 3 pro případ přijetí pozměňovacího návrhu pod bodem A11 se v § 23 odst. 3 písm. b) vypouštějí slova "nebo majících charakter utajovaných skutečností", pod bodem 4 pro případ přijetí pozměňovacího návrhu pod bodem B1 se v § 2 písm. a) vypouští slovo "přítomnost". Tolik návrh legislativně technických úprav, které by přicházely v úvahu přijetím pozměňovacích návrhů. Dovolte mi tedy, také navrhnout - nic.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tolik legislativně technické úpravy, které přednesl pan poslanec Tom Zajíček. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, tedy rozpravu končím. Pan ministr už se závěrečným slovem vystoupil. Pan zpravodaj hodlá vystoupit se závěrečným slovem? - zní moje otázka. Ne. Tudíž přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

V tuto chvíli prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřili.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji Poslanecké sněmovně následující způsob projednávání pozměňovacích návrhů, které jsou předloženy do třetího čtení. Za základ našeho projednávání navrhuji, aby byl přijat komplex pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o prevenci závažných havárií tak, jak byl přijat výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pokud nebude výhrad z pléna Poslanecké sněmovny, druhým krokem by bylo odsouhlasení pozměňovacích návrhů pana kolegy Paulíka uvedených pod bodem B, a to po dohodě s předkladatelem tak, že bychom hlasovali společně o návrzích B1 a B2 a odděleně bod B3. V případě, že budou přijaty předmětné pozměňovací návrhy, které jsem uvedl v průběhu rozpravy, budeme hlasovat jednotlivě o legislativně technických opatřeních vztahujících se k těmto pozměňovacím návrhům.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP