(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je námitka proti takovému postupu? Žádnou námitku nevidím.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 629. Kdo je pro předložený návrh postupu? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 132, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy postupovat podle postupu, jak jej navrhl zpravodaj.

 

Poslanec Tom Zajíček: Předkládám k hlasování pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 94 z 21. schůze tohoto výboru ze dne 19. září 1999, jak jsou obsaženy ve sněmovním tisku 212/2. Jsou uvedeny v tomto tisku pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu tak, že návrhy pod písmenem B jsou samostatné, nemají charakter pozměňovacích návrhů k pozměňovacímu návrhu. Proto můžeme postupovat tímto způsobem. Nejprve tedy celek - pozměňovací návrhy pod písmenem A. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 630. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tom Zajíček: K dalšímu hlasování předkládám Poslanecké sněmovně návrh dvou pozměňovacích návrhů pana poslance Paulíka, a to pozměňovací návrhy uvedené ve sněmovním tisku 212/2 pod body B1 a B2, o kterých lze hlasovat společně. Stanovisko zpravodaje doporučující, souhlas pana ministra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 631. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 pro návrh 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tom Zajíček: Posledním pozměňovacím návrhem mimo legislativně technických navržených úprav je návrh pana poslance Paulíka uvedený ve zmíněném sněmovním tisku pod bodem 3. Je to návrh na vypuštění písmene e) z § 5 odstavec 2. Stanovisko zpravodaje je negativní, zásadní nesouhlas pana ministra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 632. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 pro návrh 15, proti 126. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tom Zajíček: S ohledem na to, že byly přijaty všechny pozměňovací návrhy, které byly obsaženy v návrhu legislativně technických úprav, domnívám se, že by bylo možné o těchto legislativně technických úpravách, které zazněly v rozpravě, hlasovat, pokud nebude výhrad, jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zeptám se, jestli existuje výhrada ve sněmovně proti hlasování jako o celku o všech legislativně technických úpravách, jak je přednesl zpravodaj ve třetím čtení. Výhrada není. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Tom Zajíček: Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 633. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Ze 165 pro návrh 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tom Zajíček: Domnívám se, pane předsedající, že zbývá poslední hlasování, a to hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona číslo 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon o prevenci závažných havárií, podle sněmovního tisku 212, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska obou pánů jsou souhlasná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 634. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 147, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji. Děkuji panu ministrovi. (Potlesk.)

 

Dalším bodem je bod s pořadovým číslem

 

160.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala poslankyně Zuzka Rujbrová a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Jarmila Boháčková.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 226/3. Prosím paní zpravodajku, aby se mnou sledovala rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Pan kolega Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si dát návrh na stažení mého pozměňovacího návrhu uvedeného v bodu C2, protože tento pozměňovací návrh byl již přijat v doprovodném návrhu zákona k sociálně-právní ochraně dětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, omlouvám se - můžete ještě jednou opakovat váš návrh? Byl zde velký šum.

 

Poslanec Václav Krása: Prosím o stažení mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod bodem C2, protože tento návrh byl již odhlasován v doprovodném zákonu, který doprovází zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Žádný zájem neregistruji, rozpravu končím.

Mám pocit, pane poslanče, že dikce jednacího řádu - hovořím k panu poslanci Krásovi - hovoří o tom, že i o vašem návrhu na stažení musí sněmovna v této chvíli rozhodnout hlasováním. Předpokládám ale, že bude respektovat vaši vůli, neboť je to návrh velmi logický, protože o něm již bylo rozhodnuto v rámci jiného zákona.

V tuto chvíli jsem tedy skončil rozpravu. Dám možnost zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Vystoupí se závěrečným slovem.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych pouze velmi stručně poděkovat všem poslancům, zejména členům výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kteří pochopili snahu předkladatelů o zmírnění podmínek celodenní péče pro zdravotně postižené členy rodiny, v níž vyrůstají.

Chtěla by se souhlasně také vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům s výjimkou návrhu prvého, a to je pozměňovací návrh, který je obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a který navrhuje odložit účinnost zákona až na 1. duben 2001.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP